GRAD SE DRZNUO ZATRAŽITI DA NAM OPET VADE KRV !

          Grad Mursko Središće Domu zdravlja Čakovec dostavlja zamolbu u svezi traženja Grada Mursko Središće da se u Ambulanti Mursko Središće ponovo građanima omogući obavljanje vađenja krvi i osnovne laboratorijske pretrage krvi, te predlaže održavanje zajedničkog sastanka u svezi rješavanje navedene problematike.

 

Ovo je jedan od značajnijih zaključaka 8. sjednice Gradskog stručnog kolegija. Od kada je u našoj ambulanti ukinuto vađenje krvi ljudi su se morali maltretirati (a to čine i dalje) po čakovečkoj bolnici gdje su za kap krvi izgubili cijeli dan. Ukoliko Srpaku uspije vađenje krvi vratiti u gradsku ambulantu, biti će mu to prvi veći uspjeh kao gradonačelnika i mnogi će to znati cijeniti ! U nastavku pročitajte ostale zaključke.

 

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće (Službeni glasnik Međimurske županije br. 09/09) gradonačelnik Grada Mursko Središće Srpak Dražen, dana 22.07.2013. godine na 8. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Srpak Dražen, Cmrečak Miljenko, Štefanić Miljenko, Kraljić Marija, Šimunić Antun i Bračko Bojan), donosi sljedeće

 

Z A K LJ U Č K E

 

1.      Krištofić Josip, Matije Gupaca 14, Mursko Središće – zamolba za izgradnju stepenica sa parcele na šetnicu uz Muru prima se na znanje, te se zadužuju gradonačelnik Srpak Dražen i referent Šimunić Antun za dogovor s projektantom Klemenčić Lorandom u svezi izrade prijedloga idejnog rješenja stepenica, koje će biti građanima ponuđene kao unificirano rješenje stepenica za prilaz šetnici,

2.      Radioklub „Međimurje“, A. Schulteisa 19, Čakovec – odobrava se zamolba za sponzorstvo za učestvovanje na 19. Europskom prvenstvu u Poljskoj, te se isplaćuje jednokratna novčana pomoć u iznosu od 6.000,00 kn iz sredstava za sport,

3.      Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije, I.G.Kovačića 1 a, Čakovec – obavijest u svezi preventivne dezinsekcije u cilju spriječavanja bolesti koje prijenose komarci prima se na znanje, te će se provjeriti mogućnost ugradnje istog u postojeće odluke Grada,

4.      Plan radova za predstojeći tjedan, koje je potrebno obaviti i provesti:

          Referent Šimunić Antun zadužuje se za dodatnu provjeru mogućnosti postavljanja automata za prodaju svijeća na groblju u Murskom Središću,

          Tajnik Štefanić Miljenko zadužuje se za izradu prijedloga općih uvjeta i mjerila za provedbu natječaja za obavljanje građevinskih radova, te se isto dostavlja Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje,

          Referent Šimunić Antun zadužuje se za organiziranje popravka igrala na dječjim igralištima u svim naseljima na području Grada,

          Tajnik Štefanić Miljenko i Vrtarić Dolores zadužuju se za organizaciju sjednice Skupštine Turističke zajednice Grada Mursko Središće,

          Tajnik Štefanić Miljenko zadužuje se za pripremu suglasnosti mještana Peklenice, Trg pekleničkih rudara, za izvođenje radova zacjevljenja kanala za oborinsku odvodnju na Trgu pekleničkih rudara u Peklenici,

          Gradonačelnik Srpak Dražen, zamjenik Vrtarić Zvonko, predsjednica VMO Peklenica Maltarić Ivana i referent Šimunić Antun zadužuju se za dogovor za sastanak s mještanima ulice Čakovečke u Peklenici, u svezi izmicanja ograda i stupova te otkupa zemljišta, te u svezi ubrzavanja radova izgradnje pješačko-biciklističke staze i pripreme potrebne dokumentacije za isto,

          Tajnik Štefanić Miljenko zadužuje se za ubrzavanje dobivanja lokacijske dozvole za izgradnju pješačko-biciklističke staze u Križovcu,

          Tajnik Štefanić Miljenko zadužuje se za formuliranje službene zamolbe županu Međimurske županije u svezi traženja pomoći za otvaranje upravnog odjela policije u Murskom Središću, područnog odjela HZZO-a, i dodjele zemljišta za preseljenje antenskog stupa HT-a iz centra Murskog Središća,

          Gradonačelnik Srpak Dražen i tajnik Štefanić Miljenko zadužuju se za pripremu sljedećih odluka za Gradsko vijeće: izmjena odluke o komunalnom doprinosu -subvencioniranje komunalnog doprinosa za mlade obitelji, prijedlog odluke o popustima za kupnju gradskog zemljišta za mlade obitelji, izmjene odluke o sufinanciranju boravka djece u dječjem vrtiću za građane zaposlene u inozemstvu, izmjene odluke o sastavu Vijeća za prevenciju, izmjene odluke o sastavu Stožera za zaštitu i spašavanje i Zapovjedništva civilne zaštite,

 

 

 

 

 

          Referent za informiranje Bračko Bojan zadužuje se za ponovo upoznavanje javnosti sa činjenicom da blagajna Gradske uprave prima uplate građana svaki radni dan, da se stranke primaju svaki radni dan do 2 sata prije kraja radnog vremena, jer u navedena 2 sata djelatnici Gradske uprave zaključuju npr. rad blagajne i ostale dnevne predmete u postupku, osim u ponedjeljak kada se stranke primaju i blagajna radi sve do 17,00 sati,

          Tajnik Štefanić Miljenko i referent Šimunić Antun zadužuju se za prikupljanje ponuda od strane projektanta za izradu projekata izgradnje nastavka pješačko-biciklističke staze u Martinskoj ulici u Murskom Središću, te za kandidiranje istog u program radova Županijske uprave za ceste Čakovec,

          Gradonačelnik Srpak Dražen i referent Šimunić Antun zadužuju se za organizaciju provođenja radova uređenja šetnice i iskop blata iz lučice uz Muru u Murskom Središću, u cilju uređenja iste za manifestaciju „Ljeto uz Muru 2013“,

          Grad Mursko Središće Domu zdravlja Čakovec dostavlja zamolbu u svezi traženja Grada Mursko Središće da se u Ambulanti Mursko Središće ponovo građanima omogući obavljanje vađenja krvi i osnovne laboratorijske pretrage krvi, te predlaže održavanje zajedničkog sastanka u svezi rješavanje navedene problematike,

          Usvaja se zaključak da se usluga košnje trave građanima od strane Grada naplaćuje 100,00 kn po satu, u cijenu je uključen rad komunalnog radnika, kosilica i benzin,

          Referent Šimunić Antun i referent za informiranje Bračko Bojan zadužuju se za obavještavanje javnosti da su građani obavezni kositi i uništavati ambroziju na parcelama u svom privatnom vlasništvu.

 

 

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

 

 

 

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

 

 

Klasa: 021-05/13-01/718

Ur.broj: 2109/11-1-01/1-13-1

Mursko Središće, 22.07.2013.

 

GRADONAČELNIK:

 

 

Srpak Dražen