GRAD POMAŽE MLADIM RIBIČIMA DA NASTUPE NA KUPU HRVATSKE U BELOM MANASTIRU – 49. SJEDNICA STRUČNOG KOLEGIJA

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće (Službeni glasnik Međimurske županije br. 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Srpak Dražen, dana 30.06.2014. godine na 49. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Srpak Dražen, Vrtarić Zvonko, Štefanić Miljenko, Kraljić Marija, Belše Drago i Bračko Bojan), donosi sljedeće

 

Z A K LJ U Č K E

 

1.     Savez športskih ribolovnih društava Međimurske županije, Čakovec – odobrava se zamolba za financijsku pomoć za organizaciju 61. Svjetskog prvenstva u lovu ribe na plovak u rujnu 2014. godine u Prelogu te se isplaćuje jednokratna pomoć u iznosu od 2.000,00 kn, a navedeno je potrebno planirati u rebalansu gradskog proračuna,

2.     Međimurska županija, Ured župana, Čakovec – odobrava se sufinanciranje izdavanja projekta „Vodič za investitore“ na području Međimurske županije, koji je osmislio i izradio poslovni tjednik LIDER PRESS d.d., te se za navedene namjene isplaćuje jednokratni iznos od 5.000,00 kn a navedeno je potrebno planirati u rebalansu gradskog proračuna,

3.     Baptistička crkva, Kralja Zvonimira 22, Mursko Središće – odobrava se zamolba za korištenje javne površine (park) u Murskom Središću dana 11.07.2014. godine za organizaciju koncerta grupe Adonai, uz napomenu da je organizator dužan skup službeno prijaviti policiji te poduzeti i sve druge zakonski propisane mjere za odražavanje javnog skupa tj. koncerta,

4.     Ponude za rušenje i izradu ograda u Čakovečkoj ulici u Peklenici, za potrebe izgradnje pješačko-biciklističke staze – kao najpovoljnija od 3 pristigle ponude odabire se ponuda firme „Blažon usluge građevinskom mehanizacijom“, Martinska 106, Mursko Središće, u ukupnom iznosu od 62.993,13 kn, uključujući PDV,

5.     ŠRD „Mura“ Mursko Središće, Trg bana Josipa Jelačića 10, Mursko Središće – odobrava se zamolba za sponzorstvo juniorske ekipe za završnicu Kupa Hrvatske dana 13.07. u Belom Manastiru te se isplaćuje jednokratna pomoć u iznosu od 1.000,00 kn iz sredstava rezerve za sport,

6.     Državna geodetska uprava, Središnji ured, Gruška 20, Zagreb – očitovanje po Zakonu o naseljima gradonačelnik prima na znanje,

7.     Gradonačelnik odobrava izdavanje rješenja o oslobađanju od plaćanja odvoza kućnog smeća za 2014. godinu za 32 domaćinstava slabijeg imućnog stanja ili korisnika socijalne pomoći na području Grada Mursko Središće, prema spisku koji je izradio i predložio referent za graditeljstvo Šimunić Antun,

8.     Gradonačelnik odobrava prijedlog popisa gradiva za izlučivanje – knjige ulaznih i izlaznih računa i blagajnički izvještaji od 1980. do 2003. godine (ukupno 313 registratora), prema popisu koji je izradio i predložio referent Bračko Bojan, i isti se službeno dostavlja Državnom arhivu za Međimurje u Štrigovi za izdavanje rješenja o odobrenju izlučivanja navedenog gradiva, te se i za daljnje postupanje po predmetu zadužuje referent za informiranje – administrator Bračko Bojan,

9.     Gradonačelnik usvaja zaključak da Grad Mursko Središće iskazuje interes za korištenje usluga reciklažnog dvorišta u gradnji komunalnog poduzeća „Murs Ekom“ u Murskom Središću,

10.  Plan radova i zaduženja za predstojeći tjedan, koje je potrebno obaviti i provesti:

1) komunalni redar Belše Drago zadužuje se za organizaciju sastanka sa predstavnicima DVD-a Mursko Središće, Peklenica i Križovec, u svezi dogovora za provođenje Plana motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora za vrijeme žetvene sezone 2014. godine u Gradu Mursko Središće radi osiguravanja protupožarne zaštite.

 

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

 

 

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

 

Klasa: 021-05/14-01/­797

Ur.broj: 2109/11-14-01/1-1                                                   GRADONAČELNIK:

 

Mursko Središće, 30.06.2014.                                                        Dražen Srpak