GRAD OBJAVIO UVJETE ODOBRAVANJA KREDITA ZA OBRAZOVANJE

 

 

KORISNICI I  NAMJENA KREDITA

 

Redovni i izvanredni studenti integriranog, dodiplomskog, diplomskog, studija u Republici Hrvatskoj i zemljama Europske unije, a za koje Grad Mursko Središće dostavi Banci službenu obavijest o dodjeli kredita.

 

Za plaćanje troškova studiranja.

IZNOS KREDITA

 

Do10.000,00 EUR kunske protuvrijednosti.

KAMATA NA KREDIT

 

Redovna kamatna stopa je godišnja, promjenjiva i sastoji se od referentne kamatne stope u visini šestomjesečnog EURIBOR-a uvećane za fiksni dio koji iznosi 5,60 p.p.

 

Utvrđivanje i promjenjivost kamatne stope prema šestomjesečnom EURIBOR-u definirani su u općim uvjetima poslovanja Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb  u kreditnom poslovanju s fizičkim osobama.

 

Za vrijeme korištenja, počeka korištenja i  počeka otplate na iskorišteni iznos kredita Banka obračunava kamatu u visini redovne kamatne stope i naplaćuje mjesečno.

 

ROK OTPLATE

 

Do 120 mjeseci po završetku studija odnosno isteku počeka.

POČEK KORIŠTENJA

 

Do 12 mjeseci za vrijeme korištenja kredita i nije uključen u rok korištenja kredita.

POČEK  OTPLATE

 

Do 12mjeseci po iskorištenju kredita i uključen je u rok otplate kredita.

KORIŠTENJE KREDITA

 

Kredit se koristi u jednakim mjesečnim tranšama koje se isplaćuju na tekući račun studenta otvoren u Banci do 15.-og u mjesecu. Iznos mjesečne tranše ne može biti veći od 700 EUR kunske protuvrijednosti.

 

Maksimalni rok korištenje kredita određuje se prema godinama trajanja redovnog studija.

 

Kredit se nalazi u korištenju do prijenosa kredita u poček otplate, odnosno otplatu.

 

Za vrijeme korištenja kredita na iskorišteni iznos kredita Banka obračunava kamatu u visini redovne kamatne stope i naplaćuje mjesečno.

 

INSTRUMENTI OSIGURANJA

Izjava o suglasnosti o zapljeni plaće, odnosno drugih stalnih novčanih primanja), izdana od svih sudionika u kreditu i potvrđena (solemnizirana) kod javnog bilježnika.

Zadužnica izdana od svih sudionika u kreditu i potvrđena (solemnizirana) kod javnog bilježnika.

 

Ukoliko korisnik kredita nije zaposlen, mora imati kreditno sposobnog solidarnog dužnika s redovnim mjesečnim primanjima.

 

Izuzev prethodno navedenog, ukoliko Grad Mursko Središće izda zadužnicu za pojedini kredit kojom jamči za urednu otplatu kredita, korisnik kredita koji nije zaposlen, ne mora imati kreditno sposobnog solidarnog dužnika.

 

NAKNADE ZA OBRADU KREDITNOG ZAHTJEVA

 

0,5% od iznosa kredita, min 200,00 kuna, max. 400,00 kuna