GRAD OBJAVIO NATJEČAJ ZA ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I POZIV VLASNICIMA NEKRETNINA U KRIŽOVCU

          Temeljem članka 15.st.3. Zakonaokomunalnomgospodarstvu (Narodnenovinebrojbr. 26/03 – pročišćenitekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11 i 144/12), članka 45.StatutaGradaMurskoSredišće (SlužbeniglasnikMeđimurske županijebr. 09/09 i 5/13) iOdlukeGradskogvijećaoprovedbinatječajazapovjeravanjuobavljanjakomunalnedjelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta – građevinski poslovi  Klasa: 021-05/13-01/874, Ur.broj: 2109/11-1-01/1-13-1 gradonačelnikGradaMurskoSredišćeraspisuje

 

NATJEČAJ

za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta – građevinski poslovi na području Grada Mursko Središće

 

(I)

          Raspisuje se natječaj za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta – građevinski poslovi na području Grada Mursko Središće: Mursko Središće, Peklenica, Križovec, Hlapičina i Štrukovec.

 

(II)

          Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta – građevinski poslovi sklopiti će se s najpovoljnijim ponuditeljem na rok od 4 godine.  

          Odluku o najpovoljnijem ponuditelju donosi Gradsko vijeće Grada Mursko Središće. Gradsko vijeće Grada Mursko Središće zadržava pravo poništenja natječaja bez obveze posebnog obrazloženja ponuditeljima.

          Pravna ili fizička osoba kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta – građevinski poslovi dužna je Gradu Mursko Središće predati bianco zadužnicu na iznos od 100.000,00 kuna prilikom sklapanja ugovora kao sredstvo osiguranja ispunjenja preuzetih obveza.

          Ponuditelj treba biti fizička ili pravna osoba registrirana za obavljanje građevinskih poslova.

          Kriterij odabira najpovoljnijeg ponuditelja: prihvatljiva i potpuna ponuda s najnižom ponuđenom cijenom.

 

(III)

          Ponudapravneilifizičkeosobezasklapanjeugovoraopovjeravanjuobavljanjakomunalnedjelatnostiodržavanjanerazvrstanih cesta – građevinski poslovi  trebasadržavati:  

          Potpuni naziv i adresu ponuditelja,

          Ispravu o upisu u poslovni, sudski (trgovački) strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar koja ne smije biti starija od 6 mjeseci,

          potvrdu porezne uprave o nepostojanju duga ili istovrijednu ispravu nadležnih tijela zemlje sjedišta gospodarskog subjekta ne stariju od 30 dana. U slučaju postojanja dugovanja prema Republici Hrvatskoj ili prema Gradu Mursko Središće ponuda će biti ocijenjena kao neprihvatljiva,

          upotpunostiispunjeniCjenikkojijesastavnidioovognatječajazaobavljanjekomunalnedjelatnostiodržavanjanerazvrstanih cesta – građevinski poslovi napodručjuGradaMurskoSredišće, akojijedostupannawebstranicigradawww.murskosredisce.hriugradskojupraviGradaMurskoSredišćesvakimradnimdanomod 07:00hdo 15:00h,

          OdlukuoodabirunajpovoljnijegponuditeljadonosiGradskovijećeGradaMurskoSredišće.

Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta – građevinski poslovi s najboljim ponuditeljem sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu sklapa gradonačelnik Grada Mursko Središće.

Ugovor obvezno sadrži:

– djelatnost za koju se sklapa ugovor,

– vrijeme na koje se sklapa ugovor,

– vrstu i opseg poslova,

– način određivanja cijene za obavljanje poslova te rok i način plaćanja,

– jamstvo za ispunjenje ugovora.

Ugovor može prestati:

– sporazumom ugovornih strana,

– istekom vremena na koje je sklopljen,

– prestankom postojanja pravne osobe ili smrću fizičke osobe kojoj je povjereno obavljanje komunalne djelatnosti,

– otkazom jedne od ugovornih strana zbog nepoštivanja odredbi ugovora.

 

(IV)

          Adresa na koju se šalje ponuda je: Grad Mursko Središće, Trg bana Josipa Jelačića 10, 40315 Mursko Središće s naznakom «NE OTVARAJ – PONUDA ZA SKLAPANJE UGOVORA O OBAVLJANJU KOMUNALNE DJELATNOSTI ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA – GRAĐEVINSKI POSLOVI NA PODRUČJU GRADA MURSKO SREDIŠĆE“.

          Rok za dostavu ponuda: 15 dana od dana raspisivanja natječaja u lokalnom tjedniku, a otvaranje ponuda mora se obaviti u roku od 10 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

          Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja koji će se pismeno pozvati na otvaranje nakon proteka roka za dostavu ponuda.

 

 

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

 

 

                                                                                                          GRADONAČELNIK:

 

                                                                                                          Dražen Srpak

 

            Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, temeljem odredbe članka 111. stavka 2. i 3. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine broj 76/07, 38/09, 55/11, 50/12) u upravnom postupku izdavanja lokacijske dozvole

 

 

                                                               P O Z I V A     

 

vlasnikeinositeljedrugihstvarnihprava na nekretninama u katastarskoj općini k.o. Križovec koje neposredno graniče s kat.čest.br. 736, 1268/1 k.o. Križovec da izvrše uvid u Idejni projekt za izdavanje lokacijske dozvole za

 

građenje produžetka pješačke staze u Križovcu

na kat.čest.br. 736, 1268/1 k.o. Križovec

 

u postupku koji se vodi po zahtjevu Grada Mursko Središće, Trg bana J. Jelačića 10, Mursko Središće

 

Uvid u Idejni projekt radi izjašnjenja mogu izvršiti:

– osobe s dokazom da su stranke u postupku

(svojstvo stranke dokazuje se izvatkom iz zemljišne knjige ili izvodom iz posjedovnog lista, te osobnom iskaznicom)

– punomoćnik stranke s dokazom da zastupa stranku

 

dana  26. kolovoza 2013. godine u vremenu od 10 do 12 sati,

 

u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju u Međimurskoj županiji, Čakovec, Ul. Ruđera Boškovića br. 2, soba broj 5.

 

Osobi koja se odazove pozivu, a ne dokaže svojstvo stranke ili punomoćnika stranke, uskratit će se mogućnost uvida u Idejni projekt.

 

Lokacijska dozvola za traženi zahvat u prostoru može se izdati iako se stranka ili njezin punomoćnik ne odazovu ovom pozivu.