GRAD NAMJERAVA KUPITI BIVŠE PROSTORIJE MODEKSA – 100. SJEDNICA STRUČNOG KOLEGIJA

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 31.08.2015. godine na 100. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Miljenko Cmrečak, Miljenko Štefanić, Marija Kraljić, Antun Šimunić, Drago Belše i Bojan Bračko), donosi sljedeće

Z A K LJ U Č K E

  1. 1. Zavod za prostorno uređenje Međimurske županije, Čakovec – gradonačelnik prima za znanje informaciju o zakonski propisanom postupku izrade dokumenata prostornog uređenja,
  1. 2. „Deban dizajn“, Kralja Zvonimira 35, Mursko Središće – usvaja se ponuda za izradu i dostavu ormara sa kosim policama za knjige za potrebe Gradske knjižnice i čitaonice Mursko Središće, 1 komad, po ukupnoj cijeni 3.445,00 kn, a potrebna sredstva osigurati će se u rebalansu gradskog proračuna,
  1. 3. kao najpovoljnija ponuda od 3 pristigle za izradu plana gospodarenja otpadom Grada Mursko Središće izabire se ponuda firme „Ant“ d.o.o. iz Zagreba, u iznosu od 15.150,00 kn plus PDV,
  1. 4. „Hrvatske vode“ VGI „Trnava“, Ivana Mažuranića 2, Čakovec – Grad Mursko Središće daje pozitivno očitovanje u svezi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa uknjižbe javnog vodnog dobra za k.č.br. 1139, 1140 i 1141 iz zk.ul.br. 799 u k.o. Hlapičina, što je sada upisano na ime vlasnika „Javno dobro putevi i kanali pod upravom Grada Mursko Središće“, pošto su iste u stvarnosti kanali koje održava poduzeće „Hrvatske vode“,
  1. 5. Grad Mursko Središće iskazuje interes za kupnju nekretnine u Murskom Središću, etažirane jedinice broj 3 unutar zgrade sagrađene na k.č.br. 407/5 u k.o. Mursko Središće, (bivša trgovina Modeksa) i to temeljem službene procjene ovlaštenog procjenitelja po tržišnoj vrijednosti od 63.500,00 EUR, uz uvjet brisanja svih zadužnih prava sa navedene nekretnine. Navedeni zaključak gradonačelnik će predložiti Gradskom vijeću na usvajanje ako se postigne dogovor sa vlasnikom nekretnine – poduzećem „HJ projekt“ iz Murskog Središća.

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada www.mursko-sredisce.hr a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

Klasa: 021-05/15-01/1446

Ur.broj: 2109/11-15-01/1-1                                                               GRADONAČELNIK:

Mursko Središće, 31.08.2015.                                                                       Dražen Srpak