Grad Mursko Središće: Zaključci 17. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 ) i članka 52. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“  broj 06/2021) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 02.02.2022. godine na 17. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Miljenko Štefanić, Marko Jurović, Josip Sršan, Zoran Turk, Leonard Sanjković, Drago Belše, Mateja Novak) donosi sljedeće:

 ZAKLJUČKE

 

  1. Sanacija nerazvrstane ceste 1 I 2 u Štrukovcu – od ukupno tražene tri ponude u provedenom postupku jednostavne nabave pristigla je jedna ponuda ponuditelja TEGRA d.o.o., koja zadovoljava oblikom I sadržajem te se prihvaća kao najpovoljnija ponuda u iznosu od 177.414,83 kuna s uključenim PDV-om.
  2. Izvođenje elektroinstalaterskih radova u Spomendomu rudarstva – od ukupno tražene tri ponude u postupku jednostavne nabave unutar propisanog roka pristigle su tri ponude koje su oblikom I sadržajem prihvatljive. Odabire se najpovoljnija od pristigle tri ponude I to od ponuditelja DK elektro usluga j.d.o.o. iz Peklenice u iznosu od 252.265,63 kuna s uključenim PDV-om.
  3. Na temelju zamolbe za sufinanciranje višednevnih izleta za učenike 7. I 8. Razreda kolegij gradonačelnika isto upućuje Socijalnom vijeću na razmatranje I donošenje odluke. Socijalnom vijeću upućuje se temeljem toga što je smisao ovakvog sufinanciranja pomoć potrebitim obiteljima. Nadalje, zadužuje se Odsjek za opće društvene djelatnosti, turizam, europske integracije I protokol te pročelnik Ureda grada I pročelnik Upravnog odjela za financiranje, proračun, društvene djelatnosti I socijalnu skrb za donošenje kriterija po kolima će se takvi ili slični oblici sufinanciranja odobravati.
  4. Izrada glavnog projekta – projektne dokumentacije za izgradnju parkirališta na prostoru bivše klaonice u Murskom Središću – od ukupno tražene tri ponude u postupku jednostavne nabave unutar propisanog roka pristigle su tri ponude koje zadovoljavaju oblikom I sadržajem. Odabire se najpovoljnija ponuda ponuditelja NORD-ING d.o.o. iz Čakovca koja iznosi 17.812,50 kuna ukupno s uključenim PDV-om.
  5. Temeljem pristigle zamolbe Ane Duga za pomoć kod liječenja bolesnih kćeri Doris Duga I Melani Živko odobrava se isplata u iznosu od 700,00 kuna pomoći na način da se na račun za kćer Doris Duga isplati 350,00 kuna I za kćer Melani Živko 350,00 kuna pomoći.
  6. Zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene I komunalne poslove da provede postupak jednostavne nabave za izvođenje radova na rekonstrukciji Spomendoma rudarstva – faza II. Kao priprema za multimedijsku opremu..
  7. Zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene I komunalne poslove da provede postupak jednostavne nabave za vanjsko uređenje okoliša I pristupnih puteva za Spomendom rudarstva.

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

KLASA: 007-01/22-01/37                                                                 GRADONAČELNIK:

UR.BROJ: 2109/11-22-01/1-1                                                          Dražen Srpak

Mursko Središće, 02.02.2022.