GRAD MURSKO SREDIŠĆE: “Što su čiji prihodi”

Naknada za razvoj koja je uključena u cijenu vode i koju naplaćuju Međimurske vode d.o.o. predstavlja prihod Grada Mursko Središće i vodi se na računu Međimurskih voda d.o.o. a koristi se isključivo za investicije u vodne građevine kao npr. produljenje vodovodne mreže, izgradnja vodovodne mreže u novim ulicama, rekonstrukcija vodovodne mreže, izgradnja odvodnje itd.

Počevši od 2010. godine naknada za razvoj na području Grada Mursko Središće nije se mijenjala te je iznosila 0,60 kn/m3 potrošene vode. Zbog povećanih investicija u vodne građevine na području grada čije financiranje nije mogla pokriti prikupljena naknada za razvoj (prikupljena naknada zadovoljavala je samo 30% ukupnih investicija u vodne građevine), Gradsko vijeće Grada Mursko Središće je 25. lipnja 2021. godine predložilo Skupštini Međimurskih voda d.o.o. povećanje naknade za 0,90 kn/m3 na ukupni iznos od 1,5 kn/m3 što je u konačnici i usvojeno. Naknada za razvoj u Gradu Mursko Središće od 1,5 kn po kubnom metru potrošene vode predstavlja svojevrstan srednji iznos kojeg općine i gradovi Međimurske županije imaju utvrđenog u Odluci Međimurskih voda d.o.o. o naknadi za razvoj na području Međimurske županije.

Ukoliko se uzme u obzir da jedno četveročlano kućanstvo prosječno mjesečno potroši oko 12 m3 vode jasno je da mjesečno povećanje za takva kućanstva iznosi oko 11,00 kuna dok za kućanstva s manje članova to iznosi i manje, odnosno za kućanstvo s jednim članom oko 4 kune.

Međimurske vode d.o.o. na svojim uplatnicama i računima koje šalju građanima počevši od studenog i prosinca 2021. godine prikazuju u naknadi za razvoj i naknadu za zaštitu izvorišta – 0,5 kn/m3 te naknadu za uslužno područje – 1,5 kn/m3 te je stoga u računima naveden pogrešan iznos naknade za razvoj od 3,50 kn/m3.

Grad Mursko Središće upozorio je Međimurske vode d.o.o. na tu činjenice te je tražio da sve korisnike s područja grada Međimurske vode d.o.o. obavijeste da naknada za razvoj iznosi 1,5 kn/m3 a ne 3,5 kn/m3 kako su naveli u prijašnjem računu te da se specifikacija na računima nadalje prikazuje točno sa naknadom za izvorište i naknadom za uslužno područje.

(GMS)