GRAD MURSKO SREDIŠĆE KUPUJE 150 KIŠOBRANA KOJI ĆE SLUŽITI U PROMOTIVNE SVRHE – 66. SJEDNICA STRUČNOG KOLEGIJA

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće (Službeni glasnik Međimurske županije br. 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Srpak Dražen, dana 10.11.2014. godine na 66. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Srpak Dražen, Vrtarić Zvonko, Cmrečak Miljenko, Štefanić Miljenko, Kraljić Marija, Šimunić Antun, Belše Drago i Bračko Bojan), donosi sljedeće

 

Z A K LJ U Č K E

 

1.      Udruga mažoretkinja Mursko Središće – odobrava se zamolba za besplatno korištenje sportske dvorane Mursko Središće dana 13.12.2014. godine (subota) od 14,00 do 18,00 sati, za održavanje godišnje priredbe „Mažoretkinje Murskog Središća i gosti“,

2.      NK „Rudar“ Mursko Središće – odobrava se zamolba za podmirenje autobusnih troškova prijevoza djece omladinske 4 dobne kategorije na utakmice u Podravsko-križevačku i Varaždinsku županiju, na način da će u gradskom proračunu za 2015. godinu za navedenu namjenu osigurati 6.000,00 kn, a preporuča se korištenje usluga autobusnih prijevoznika s područja Grada Mursko Središće,

3.      „Promona“ d.o.o., Kralja Zvonimira 24, Split – ne prihvaća se ponuda za kupnju aplikacije za pravo pristupa podacima i evidencijama MUP-a u iznosu od 7.500,00 kn iz razloga što Grad nema potrebe za istim,

4.      Grabar Vera, Štrukovec 126 – odobrava se zamolba za dodjelu jednokratne novčane nagrade darovitim studentima, za kćer Marinu Grabar Branilović, koja je stekla zvanje doktorica znanosti iz znanstvenog područja prirodnih znanosti – polje fizika, PMF Zagreb, te će se tijekom 2015. godine isplatiti jednokratna novčana nagrada u iznosu od 2.000,00 kn,

5.      Osnovna škola Mursko Središće, Vladimira Nazora 22, Mursko Središće – usvaja se zamolba za donaciju za 11. Naš mali kaj dana 20.11.2014. godine u OŠ Mursko Središće te se zadužuje Kraljić Marija, voditeljica Upravnog odjela za financiranje i proračun, da u suradnji s ravnateljicom Osnovne škole Mursko Središće dogovori potrebni obim pomoći,

6.      Gradonačelnik usvaja zaključak da je po pozivnom natječaju za opskrbu strujom Grada Mursko Središće pristigla samo jedna ponuda, i to „HEP OPSKRBA“ Zagreb koji nude 16,5% jeftiniju struju od dosadašnje cijene, te se navedena ponuda prihvaća,

7.      Plan radova i zaduženja za predstojeći tjedan, koje je potrebno obaviti i provesti:

1) Štefanić Miljenko, pročelnik Ureda Grada, zadužuje se za provođenje pozivnog natječaja za opskrbu Gradske uprave Mursko Središće plinom,

2) komunalni odjel Grada Mursko Središće zadužuje se za organizaciju i provođenje poslova sanacije puta u Hlapičini, do kuće u vlasništvu obitelji Uremović,

3) Vrtarić Dolores, voditeljica Turističko-informativnog centra, i Bračko Bojan, referent za informiranje, zadužuju se za izradu kataloga svih relevantnih podataka tj. informacija o Gradu Mursko Središće,

4) gradonačelnik usvaja zaključak o kupnji 150 komada kišobrana sa logotipom Grada Mursko Središće, koji će služiti u promotivne svrhe, za što se zadužuju voditeljica Vrtarić Dolores i referent Bračko Bojan,

5) temeljem analize o održavanju i košnji javnih površina, koju je podnio referent za graditeljstvo Šimunić Antun, gradonačelnik obaviještava javnost i građane o sljedećim činjenicama – komunalni odjel Grada Mursko Središće 2004. Godine kosio je i održavao 46000 m2 javnih površina, 2007. godine to je povećano na 120000 m2 a 2014. godine Grad održava oko 160000 m2 javnih površna, što predstavlja rast za čak 3,5 puta u odnosu na 2004. godinu. Košnju i održavanje javnih površina u tako velikom opsegu bilo je moguće provesti jer je Grad imao zaposlene radnike kroz program javnih radova a početkom 2014. godine počelo je i provođenje programa rada za opće dobro korisnika zajamčene minimalne naknade. Ove godine Grad ima 50% manje djelatnika u javnim radovima zbog nemogućnosti financiranja istih od strane proračuna Republike Hrvatske te je Grad sufinancirao 50% plaća djelatnika u javnim radovima. Da bi i nadalje Grad zadržao postojeći unaprijeđeni standard održavanja javnih površina, razmatra se daljnje definiranje načina provođenja istog nivoa komunalnih usluga.

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada www.mursko-sredisce.hr a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

 

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

 

 

Klasa: 021-05/14-01/­1270

Ur.broj: 2109/11-14-01/1-1                                                               GRADONAČELNIK:

 

Mursko Središće, 10.11.2014.                                                                       Dražen Srpak