GRAD MURSKO SREDIŠĆE Izdvojeni zaključak o zbrinjavanju pasa

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 ) i članka 52. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“  broj 06/2021) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 26.10.2023. godine na 59. sjednici stručnog kolegija donosi sljedeći:

ZAKLJUČAK

 

  1. Zadužuje se komunalno redarstvo da organizira sastanak s predstavnikom Vijeća romske nacionalne manjine Grada Mursko Središće, predsjednikom Mjesnog odbora Sitnice, predsjednikom Mjesnog odbora Hlapičina te predstavnikom romskog naselja Hlapičina te da se utvrdi način rješavanja pasa u romskim naseljima koji su isključeni iz nadzora jer nisu mikročipirani na način da se svi psi mikročipiraju, cijepe protiv bjesnoće, a nakon toga će se pristupiti kastraciji. Vlasnici pasa se obvezuju da se psi drže sukladno Zakonu i važećim odlukama Grada Mursko Središće o zbrinjavanju kućnih ljubimaca. Rok za provođenje navedenog je 90 dana. Nalaže se komunalnom redarstvu da za istu koristi asistenciju policije, Azila za zaštitu životinja, veterinarskog inspektora te nadležnih tvrtki za takve postupke. U slučaju otpora vlasnika nečipiranih pasa Grad Mursko Središće će prema svima biti prisiljen pokrenuti adekvatne kaznene postupke.

 

Navedeni zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

KLASA: 024-02/23-01/08                                                                 GRADONAČELNIK:

URBROJ: 2109-11-01-23-1                                                              Dražen Srpak

Mursko Središće, 26.10.2023.