GRAD M. SREDIŠĆE DOBIVA POKAZIVAČE BRZINE? – 102. SJEDNICA STRUČNOG KOLEGIJA

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 14.09.2015. godine na 102. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Zvonko Vrtarić, Miljenko Štefanić, Marija Kraljić, Dolores Vrtarić, Drago Belše i Bojan Bračko), donosi sljedeće

Z A K LJ U Č K E

  1. 1. Međimursko veleučilište u Čakovcu, Bana Josipa Jelačića 22/a, Čakovec – prima se na znanje zamolba za supokroviteljstvo 4. međunarodne konferencije Inovacije, tehnologije, edukacija i menadžment u Termama Sveti Martin dana 14.04. i 15.04.2016. godine, te se podnositelj iste upućuje da zamolbu ponovo dostavi početkom 2016. godine, tj. nakon izrade proračuna Grada Mursko Središće za sljedeću godinu,
  1. 2. Mihaela Fućak, Nikole Tesle 1, Mursko Središće – zamolba za jednokratnu novčanu pomoć dostavlja se Socijalnom vijeću Grada Mursko Središće na razmatranje i rješavanje,
  1. 3. „Labos“ d.o.o., Pavlinska 5, Varaždin – prihvaća se ponuda za izradu prometnih elaborata za dvije lokacije – tehničke dokumentacije za postavljanje svjetlosno-prometnih znakova pokazivača brzine na državnoj cesti DC209 na području Grada Mursko Središće, u iznosu od 3.000,00 kn plus PDV,
  1. 4. Plan radova i zaduženja za predstojeći tjedan, koje je potrebno obaviti i provesti:
  • 1. Miljenko Štefanić, pročelnik Ureda Grada, zadužuje se za pripremu i objavu javnog poziva za dodjelu studentskih kredita (7 kredita), u skladu sa Pravilnikom o studentskim kreditima,
  • 2. Dolores Vrtarić, voditeljica Odsjeka za opće društvene djelatnosti, zadužuje se najavu događanja, radova, aktivnosti i investicija na području Grada Mursko Središće te informiranje medija o istom,

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada www.mursko-sredisce.hr a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

Klasa: 021-05/15-01/1549

Ur.broj: 2109/11-15-01/1-1                                                               GRADONAČELNIK:

Mursko Središće, 14.09.2015.                                                                       Dražen Srpak