GRAD ĆE SUFINANCIRATI NABAVKU UDŽBENIKA ZA POLAZNIKE OSNOVNE ŠKOLE

 

Prijedlog

            Natemelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodnenovinebroj 33/01, 60/01 – vjerodostojnotumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 31. Statuta Grada Mursko Središće (Službeni glasnik Međimurske županije broj 09/09 i 5/13) Gradsko vijeće Grada Mursko Središće na svojoj 7. sjednici održanoj dana ________ 2014. godine donosi slijedeću

 

 

ODLUKU

o sufinanciranju nabave udžbenika za učenike

polaznike osnovne škole

 

 

Članak 1.

Ovom odlukom utvrđuje se način i uvjeti sufinanciranja udžbenika za učenike polaznike osnovne škole s prebivalištem na području Grada Mursko Središće iz proračuna grada.

 

Članak 2.

            Grad Mursko Središće će sufinancirati nabavu udžbenika za polaznike osnovne škole sa prebivalištem na području grada prema slijedećim kriterijima i u slijedećim omjerima:

 

          u visini od 50% utvrđene cijene udžbenika iz članka 5. ove odluke za drugog učenika osnovne škole iz iste obitelji, 

          u visini od 75% utvrđene cijene udžbenika iz članka 5. ove odluke za trećeg učenika osnovne škole iz iste obitelji, 

          u visini od 100% utvrđene cijene udžbenika iz članka 5. ove odluke za četvrtog učenika osnovne škole pa nadalje iz iste obitelji,

            Prvi učenik osnovne škole iz iste obitelji smatra se onaj koji je najstariji od dvoje, troje, četvero ili više djece što se istom metodologijom primjenjuje i za utvrđivanje drugog i trećeg učenika.

            Kriteriji iz stavka 1. ove odluke primjenjuju se kumulativno.

           

Članak 3.

            Grad Mursko Središće osim prema kriterijima iz članka 2. ove odluke obvezuje se sufinancirati i nabavu udžbenika za učenika osnovne škole koji živi u kućanstvu sa samohranim roditeljem u visini od 50% utvrđene cijene udžbenika iz članka 5. ove odluke.

 

 

Članak 4.

            Svim učenicima polaznicima osnovne škole koji žive u kućanstvu koje od Centra za socijalnu skrb prima minimalnu zajamčenu naknadu Grad Mursko Središće će bez obzira na kriterije iz članka 2. i 3. ove odluke sufinancirati razliku iznosa cijene nabave udžbenika između odobrenog sufinanciranja od strane Republike Hrvatske i pune cijene koštanja udžbenika iz članka 5. ove odluke.  

 

 Članak 5.

            Utvrđuju se slijedeće nabavne cijene udžbenika za učenike polaznike osnovne škole:

1. razred                                 600,00 kuna

2. razred                                 600,00 kuna

3. razred                                 600,00 kuna

4. razred                                 650,00 kuna

5. razred                                 1.200,00 kuna

6. razred                                 1.200,00 kuna

7. razred                                 1.500,00 kuna

8. razred                                 1.500,00 kuna

 

Članak 6.

            Upravni odjel za financiranje, proračun, društvene djelatnosti i socijalnu skrb Grada Mursko Središće će prema popisu sa utvrđenim kriterijima iz članka 2. i 3. ove odluke Osnovnoj školi isplatiti utvrđeni iznos sufinanciranja udžbenika za sve učenike osnovne škole s prebivalištem na području Grada Mursko Središće.

 

Članak 7.

            Osnovna škola Mursko Središće se obvezuje novčani iznos iz prethodnog članka isplatiti roditeljima učenika polaznika osnovne škole koji su financirali nabavu udžbenika.

 

Članak 8.

            Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Međimurske županije.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA

MURSKO SREDIŠĆE 

 

       

 

        PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

 

mr.sci. Miljenko Cmrečak, dr.med.vet.