GORNJI KRAJ DOBIVA STOL ZA STOLNI TENIS – 93. SJEDNICA STRUČNOG KOLEGIJA

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 29.06.2015. godine na 93. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Zvonko Vrtarić, Miljenko Cmrečak, Miljenko Štefanić, Marija Kraljić, Antun Šimunić, Dolores Vrtarić, Drago Belše i Bojan Bračko), donosi sljedeće

Z A K LJ U Č K E

  1. 1. Tegra d.o.o., Mihovljanska 70, Čakovec – usvaja se ponuda za obavljanje dodatnih radova na presvlačenju asfaltnog sloja Gornje ulice u Štrukovcu u ukupnom iznosu od 2.995,31 kn,
  1. 2. Tegra d.o.o., Mihovljanska 70, Čakovec – usvaja se ponuda za obavljanje radova uređenja prilazne ceste do igrališta NK „Rudar“ Mursko Središće (do Šoderke) u ukupnom iznosu od 48.600,00 kn, za što će se sredstva koja nedostaju do ukupnog iznosa osigurati u rebalansu gradskog proračuna,
  1. 3. VMO Sitnice – gradonačelnik prima na znanje zapisnik sjednice VMO Sitnice u svezi potrebe sazivanja zbora građana u Sitnicama, koji će se održati dana 03.07.2015. godine (petak) s početkom u 10,00 sati. Teme zbora građana su: a) rješavanje problematike puštanja u pogon javne rasvjete i priključenja na komunalnu infrastrukturu, b) rješavanje problematike dugovanja po osnovi komunalnog doprinosa i dugovanja za građevinsko zemljište. Na zbor građana biti će pozvani i predstavnici medija te institucija i javnih poduzeća nadležnih za rješavanje navedene problematike,
  1. 4. SKIMT d.o.o., Zagorska 8, 48260 Križevci – usvaja se ponuda za kupnju, prijevoz i istovar stola za stolni tenis za dječje igralište u Martinskoj ulici u Murskom Središću, u ukupnom iznosu od 4.500,00 kn,
  1. 5. gradonačelnik usvaja zaključak kojim se ponovo pozivaju vlasnici neodržavanih grobova na groblju u Murskom Središću da ih održavanju čistima i urednima.

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada www.mursko-sredisce.hr a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

Klasa: 021-05/15-01/994

Ur.broj: 2109/11-15-01/1-1                                                               GRADONAČELNIK:

Mursko Središće, 29.06.2015.                                                                       Dražen Srpak

IMG_7422