GEOTEKSTIL ZA CESTU U GOSPODARSKOJ ZONI BREZJE – 115. SJEDNICA STRUČNOG KOLEGIJA

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 01.02.2016. godine na 115. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Zvonko Vrtarić, Miljenko Cmrečak, Miljenko Štefanić, Marija Kraljić, Dolores Vrtarić, Antun Šimunić, Drago Belše i Bojan Bračko), donosi sljedeće

Z A K LJ U Č K E

  1. 1. Prijevoz Varga d.o.o., Miklavec 41 – usvaja se ponuda za polaganje geotekstila za izgradnju ceste u Gospodarskoj zoni Brezje, po cijeni od 8,69 kn/m2 plus PDV tj. 10,75 kn/m2 sveukupno,
  1. 2. Gradska knjižnica i čitaonica Mursko Središće – gradonačelnik prima na znanje izvješće o izvršenju proračuna do 31.12.2015. godine,
  1. 3. Temeljem javnog poziva za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Mursko Središće, gradonačelnik temeljem dugogodišnjeg promicanja ugleda Grada predlaže sljedeće kandidate za dodjelu priznanja: 1) pansion „Ilonka“, Mursko Središće (temeljem 40 godina rada) – za nagradu Grada Mursko Središće; 2) Tomanić Rajko, Mursko Središće – za nagradu Grada Mursko Središće; 3) udruga – web portal „Muralist“, Mursko Središće – za zahvalnicu Grada Mursko Središće,
  1. 4. Plan radova i zaduženja za predstojeći tjedan, koje je potrebno obaviti i provesti:

1) temeljem inicijative VMO Hlapičina, Šimunić Antun, voditelj odsjeka za graditeljstvo, zadužuje se za dogovor u svezi kupnje i sadnje 30-tak sadnica drveća za uređenje okoliša u Hlapičini.

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada www.mursko-sredisce.hr a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

Klasa: 021-05/16-01/184

Ur.broj: 2109/11-16-01/1-1                                                                GRADONAČELNIK:

Mursko Središće, 01.02.2016.                                                                        Dražen Srpak

SAM_2293