Evo što je zaključeno na 20. sjednici stručnog kolegija gradonačelnika

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 11.12.2017. godine na 20. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Miljenko Štefanić, Marko Jurović, Josip Sršan, Marta Tuksar, Drago Belše) donosi slijedeće:

ZAKLJUČKE

 

 1. Društvo žena Hlapičina – odobrava se isplata novčanih sredstava u iznosu od 6.000,00 kuna za troškove prijevoza za sudjelovanje na božićnom sajamu u Klagenfurtu. Sredstva će se osigurati u 2018. godini.
 2. VMO Štrukovec – prima se na znanje zapisnik iz sjednice
 3. Međimurska zaklada solidarnosti “Katruža”, Ruđera Boškovića 2, Čakovec – odobrava se isplata novčanih sredstava za kupnju pedeset komada (5,00 kn/kom) prigodnih božićnih i novogodišnjih čestitki.
 4. Centar za odgoj i obrazovanje Čakovec, Ivana pl. Zajca 26, Čakovec – odobrava se isplata donacije u iznosu od 500,00 kuna povodom obilježavanja Međunarodnog dana osoba s invaliditetom.
 5. Hrvatska pošta d.d., Jurišićeva 13, Zagreb – zbog preseljenja u nove prostorije s danom 30. studenim 2017. godine prestaje Ugovor o zakupu poslovnog prostora na adresi Martinska 2, Mursko Središće
 6. Općina Vratišinec – Grad Mursko Središće daje mišljenje da za izradu razvojnog dokumenta Strategija razvoja Općine Vratišinec za razdoblje do 2022. godine nije potrebno izraditi procjenu utjecaja na okoliš.
 7. Klepač Božidar, odvjetnik – Grad Mursko Središće zainteresirani je za otkup poslovnog prostora na adresi Trg bana Josipa Jelačića 9, Mursko Središće koji je u vlasništvu Vladimira Hoblaja, uz uvjet da se brišu založna prava te da se prije potpisivanja Ugovora zajednički odabere tvrtka za procjenu nekretnine radi utvrđivanja tržišne vrijednosti.
 8. Serjojnske mame i bebe, Rade Končara 22, Mursko Središće – odobrava se financijska pomoć za organizaciju božićnog druženja za članove Udruge u iznosu od 800,00 kuna.
 9. VMO Mursko Središće – prima se na znanje zapisnik iz sjednice
 10. VMO Sitnice – prima se na znanje zapisnik iz sjednice
 11. Klub liječenih alkoholičara “Povratak” Mursko Središće – odobrava se isplata tekuće donacije u iznosu od 1.000,00 kuna.
 12. Gradovi i općine – prijatelji djece – prihvaća se Izvedbeni plan aktivnosti “Grad Mursko Središće – prijatelj djece” za 2017. godinu.
 13. Županijska bolnica Čakovec, Odjel pedijatrije – odobrava se isplata novčanih sredstava u iznosu od 10.000,00 kuna za kupnju gastroskopa. Prva polovica donacije u iznosu od 5.000,00 kuna isplatiti će se u 2017. godini, dok će se drugi dio isplatiti početkom 2018. godine.
 14. Grad Mursko Središće objavljuje na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje potrebu za radnikom na nepuno radno vrijeme. Rok prijave je do 18. prosinca 2017. godine.

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

KLASA: 021-05/17-01/          2657                                                               GRADONAČELNIK:

UR.BROJ: 2109/11-17-01/1-1                                                                      Dražen Srpak

Mursko Središće, 11.12.2017.