„EUFONDIA“ d.o.o. PRIMATI ĆE 3.300 kn MJESEČNO ZA PRIDOBIVANJE SREDSTAVA IZ EU FONDOVA – 123. SJEDNICA STRUČNOG KOLEGIJA

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 11.04.2016. godine na 123. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Zvonko Vrtarić, Miljenko Štefanić, Marija Kraljić, Dolores Vrtarić, Antun Šimunić i Bojan Bračko), donosi sljedeće

Z A K LJ U Č K E

  1. 1. Vijeće mjesnog odbora Sitnice – gradonačelnik prima na znanje zapisnik sjednice VMO Sitnice održane dana 29.03.2016. godine, te se komunalni odjel Grada Mursko Središće u suradnji sa VMO Sitnice zadužuje za rješavanje problema sanacije deponiranog smeća kod lovačkog doma u Sitnicama, te problema odvodnje oborinskih voda u jednoj ulici naselja Sitnice,
  1. 2. BIUS – udruga studenata biologije, Rooseveltov trg 6, Zagreb – usvaja se zamolba za potporu i sufinanciranje/donaciju u projektu „Istraživačko – edukacijski projekt Mura – Drava 2016“ te se odobrava isplata jednokratne novčane pomoći u iznosu od 500,00 kn na način da Povjerenstvo za razmatranje projekata, programa i manifestacija udruga u 2016. godini o istom donese posebnu odluku,
  1. 3. Ministarstvo uprave, Maksimirska 63, Zagreb – gradonačelnik prima na znanje zaključak o službenom dopisivanju tijela državne uprave u neupravnim stvarima putem elektroničke pošte, te će Grad Mursko Središće tražene mjere pripremiti i poduzeti u traženom roku od 30 dana od donošenja zaključka od strane Vlade Republike Hrvatske, tj. do 16.04.2016. godine, za što se zadužuje referent za informiranje Bojan Bračko,
  1. 4. Socijalno vijeće Grada Mursko Središće – usvaja se zamolba za sufinanciranje troškova maturalnog putovanja za učenike Osnovne škole Mursko Središće (9 učenika) slabijeg socijalnog statusa, na način da se odobrava sufinanciranje spomenutih troškova tako da se svakom od 9 navedenih učenika isplati jednokratna novčana pomoć u iznosu od 500,00 kn, iz sredstava za pomoć obiteljima i kućanstvima,
  1. 5. „Dani maturanata – Coolijada 2016“, za organizacijski odbor ravnatelj Gospodarske škole Čakovec – usvaja se zamolba za sponzorstvo manifestacije „Dani maturanata – Coolijada 2016“ na način da se za navedene potrebe odobrava kupnja tableta u iznosu do 1.000,00 kn, iz sredstava ostale tekuće pomoći,
  1. 6. Komunalni odjel Grada Mursko Središće zadužuje se za kontaktiranje građana u ulici Ivana pl. Zajca u Murskom Središću, u svezi analize mogućeg proširenja ceste u navedenoj ulici, a radovi na istom mogli bi se obaviti najranije nakon provođenja aglomeracije u Murskom Središću,
  1. 7. „Nord-ing“ d.o.o., Uska 1, Čakovec – usvaja se ponuda u ukupnom iznosu od 80.500,00 kn (uključujući PDV) za izradu geodetske snimke stvarnog stanja i preklop projektirane građevine s DOF 5 u dužici cca 1400 m, za izradu idejnog i glavnog projekta oborinske odvodnje za ulice Matije Gupca i Murska te za izradu idejnog i glavnog projekta prometnice za ulice Matije Gupca i Murska, k.č. 7095, 7101 i 7101/1 u k.o. Mursko Središće, u dužini od cca. 1400 m, bez projektiranja mosta. Rok za ishođenje građevinske dozvole je 31.03.2017. godine,
  1. 8. „Eufondia“ d.o.o., Graščica 36 (ured: Radnička 27), 10000 Zagreb – prihvaća se ponuda za sklapanje ugovora o suradnji na području usluga za pridobivanje sredstava za EU fondove, na način da se sklapa ugovor od 01.05.2016. godine sa rokom do kraja 2016. godine, prema kojem Grad Mursko Središće firmi „Eufondia“ mjesečno isplaćuje naknadu u iznosu od 3.337,50 kn (uključujući PDV), a nakon isteka ugovora obaviti će se analiza dosadašnje suradnje,
  1. 9. Marija Kraljić, pročelnica Odjela za financiranje i proračun, podnijela je izvješće o poslovanju Grada Mursko Središće za razdoblje od 01. do 03. mjeseca 2016. godine.

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada www.mursko-sredisce.hr a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

Klasa: 021-05/16-01/1094

Ur.broj: 2109/11-16-01/1-1                                                                GRADONAČELNIK:

Mursko Središće, 11.04.2016.                                                                        Dražen Srpak