EKIPA ZA UKOP TRAŽI NOVE ČLANOVE – 117. SJEDNICA STRUČNOG KOLEGIJA

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 22.02.2016. godine na 117. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Miljenko Cmrečak, Miljenko Štefanić, Marija Kraljić, Dolores Vrtarić, Antun Šimunić, Drago Belše i Bojan Bračko), donosi sljedeće

Z A K LJ U Č K E

 1. 1. Andrija i Ljubica Tekeli, Marko i Snježana Dodlek, Stanislav i Verica Stojko, Marka Kovača, Mursko Središće – usvaja se pismo namjere u svezi interesa za otkup parcele broj 1883/6 u cijelosti te 1872 i 1871 djelomično (svaki iza svoje postojeće parcele) radi formiranja građevinskih parcela, a navedeni otkup je potrebno provesti prema tržišnim cijenama tj. prema službenoj procijeni vrijednosti, a podnositelji pisma namjere su sami dužni podmiriti troškove izrade parcelacijskog elaborata,
 1. 2. Geobiro d.o.o., Nikole Pavića 4, Čakovec – gradonačelnik prima na znanje popis katastarskih čestica s obračunatom površinom prije i nakon izrade geodetskog elaborata izvedenog stanja nerazvrstane ceste Zalešće (dosadašnje i novo stanje) te se naručuje službena procjena vrijednosti navedenih čestica radi utvrđivanja visine obeštećenja zbog izvlaštenja dijelova parcela,
 1. 3. Društvo „Josip Broz Tito“, dr. Vinka Žganca 41, Mursko Središće – prima se na znanje zamolba za jednokratnu financijsku pomoć te se daje sljedeći odgovor – prema novom Zakonu o udrugama sve udruge trebaju se prijaviti sa svojim programom rada na javni poziv koji je Grad Mursko Središće objavio te je isti otvoren do 02.03.2016. godine, a Povjerenstvo će na temelju toga odlučiti koje udruge svojim djelovanjem pridonose općem dobru i promociji Grada, i to je uvjet za ostvarivanje bilo kakve donacije,
 1. 4. Gradonačelnik osniva Povjerenstvo za razmatranje projekata, programa i manifestacija udruga u 2016. godini, u koje se imenuju zamjenik gradonačelnika Zvonko Vrtarić, gradski vijećnik Srećko Kramar i pročelnica Marija Kraljić, a koje će provesti postupak evaluacije programa udruga podnesenih po javnom natječaju,
 1. 5. Dvanajščak Ivica, Martinska 36a, Mursko Središće – voditelj odsjeka za graditeljstvo Antun Šimunić zadužuje se za razmatranje mogućnosti,  po zamolbi Ivice Dvanajščaka, za uređenje novog  rasvjetnog tijela u odvojku Martinske ulice kod kućnog broja 36a,
 1. 6. Marija Kraljić, pročelnica Upravnog odjela za financiranje, zadužuje se za poduzimanje radnji u svezi ustrojavanja gradskog registra imovine, za donošenje godišnjih planova upravljanja i raspolaganja imovinom te za početak vođenja evidencije imovine i popisa u registru imovine,
 1. 7. Gradonačelnik usvaja zaključak da je za sljedeću sjednicu Gradskog vijeća potrebno pripremiti dokumentaciju strategije upravljanja i raspolaganja gradskom imovinom te za druge poslove koji proizlaze iz navedenih odredbi,
 1. 8. Gradonačelnik usvaja zaključak o potrebi popunjavanja ekipe za ukop na groblju u Murskom Središću, te se pozivaju zainteresirane osobe za rad u ekipi za ukop da se osobno jave voditelju Antunu Šimuniću,
 1. 9. Gradonačelnik usvaja zaključak da će Dan Grada Mursko Središće biti obilježen dana 13.05., 14.05. i 16.05.2016. godine, održavanjem svečane sjednice Gradskog vijeća te prigodnim kulturnim, zabavnim i sportskim programom koji će uskoro biti objavljen u medijima,
 1. 10. Gradonačelnik obaviještava građane i javnost da je Grad Mursko Središće dobio građevinsku dozvolu za javnu rasvjetu u Gospodarskoj zoni Brezje,
 1. 11. Plan radova i zaduženja za predstojeći tjedan, koje je potrebno obaviti i provesti:
 • 1. Drago Belše, referent za komunalno redarstvo, zadužuje se rješavanje problematike bacanja smeća na lokaciji Krnišće u Peklenici te sanaciju istog, kao i provjeru bacanja smeća na drugim lokacijama na području Grada. Mole se građani koji imaju saznanja o počiniteljima bacanja smeća u prirodi da isto prijave referentu za komunalno redarstvo na telefon 098212010,
 • 2. gradonačelnik obaviještava građane i javnost da će paljenje vuzmenke biti održano dana 26.03.2016. godine na lokaciji Slatine u Murskom Središću, te građani na navedenu lokaciju mogu dovoziti granje, a za nadzor istog zadužuje se Drago Belše, referent za komunalno redarstvo.

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada www.mursko-sredisce.hr a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

Klasa: 021-05/16-01/467

Ur.broj: 2109/11-16-01/1-1                                                                                           GRADONAČELNIK:

Mursko Središće, 22.02.2016.                                                                                        Dražen Srpak