DVD PEKLENICA DOBIVA NADOGRAĐENO VOZILO – 128. SJEDNICA STRUČNOG KOLEGIJA

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 23.05.2016. godine na 128. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Zvonko Vrtarić, Miljenko Štefanić, Marija Kraljić, Antun Šimunić i Bojan Bračko), donosi sljedeće

Z A K LJ U Č K E

  1. 1. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Čakovec – gradonačelnik prima na znanje obavijest u svezi novog Pravilnika o sastavu stožera civilne zaštite, te traženje prijedloga za imenovanja člana stožera civilne zaštite Grada Mursko Središće od nadležnih institucija i ustanova tj. operativnih snaga sustava civilne zaštite. Za provedbu istog zadužuje se poduzeće „Defensor“ iz Varaždina, sa kojim Grad ima sklopljen ugovor o obavljanju zakonski propisanih poslova u svezi zaštite i spašavanja te civilne zaštite,
  1. 2. Auto zagorje d.o.o., Grančarska bb, Zlatar Bistrica – gradonačelnik prima na znanje ugovor o dobavi i nadogradnji vozila (Ford Transit 2.4 tdci, dupla kabina 2007.g.) za potrebe DVD Peklenica, po cijeni od 98.000,00 kn plus PDV, te se za navedenu potrebu DVD-u Peklenica isplaćuje 100.000,00 kn iz sredstava za vatrogastvo, u svrhu kupnje kapitalne opreme,
  1. 3. Centar za socijalnu skrb Čakovec – odobrava se zamolba za donaciju povodom obilježavanja 50-te godišnjice Centra za socijalnu skrb Čakovec na način da se isplaćuje jednokratna novčana pomoć u iznosu od 1.000,00 kn iz sredstava ostalih tekućih donacija,
  1. 4. Gradonačelnik donosi Odluku o provođenju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Strateškog razvojnog programa Grada Mursko Središće do 2020. godine, te se ista dostavlja nadležnim institucijama na daljnje postupanje,
  1. 5. Plan radova i zaduženja za predstojeći tjedan, koje je potrebno obaviti i provesti:
  • 1. Antun Šimunić, voditelj odsjeka za gospodarstvo i graditeljstvo, zadužuje se za organizaciju i provođenje poslova obavljanja završnih radova uređenja obaloutvrde uz Muru u ulici Matije Gupca (Frgov) u Murskom Središću,

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada www.mursko-sredisce.hr a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

KLASA: 021-05/16-01/1434

UR.BROJ: 2109/11-16-01/1-1

Mursko Središće, 23.05.2016.

GRADONAČELNIK:

Dražen Srpak