DOPUNA JAVNOG POZIVA ZA PRUŽANJE UGOSTITELJSKIH USLUGA NA „LJETU UZ MURU 2016“

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće (Službeni glasnik Međimurske županije broj 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće objavljuje slijedeći

Javni poziv

za dostavu ponuda za ustupanje isključivog prava pružanja ugostiteljskih usluga u sklopu manifestacije „Ljeto uz Muru 2016“

 

 

(I)

Grad Mursko Središće objavljuje javni poziv zainteresiranim pravnim i fizičkim osobama za ustupanje prava pružanja ugostiteljskih usluga u sklopu manifestacije „Ljeto uz Muru 2016“.

Vremenski period i mjesto pružanja ugostiteljskih usluga: razdoblje od 04. kolovoza 2016. godine do 07. kolovoza 2016. godine na prostoru šetnice uz desnu obalu rijeke Mure.

 (II)

            Pravne i fizičke osobe koje se javljaju na javni poziv moraju biti registrirane za obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

Uvjeti ustupanja prava ugostiteljskih usluga:

Grad Mursko Središće kao isključivi organizator manifestacije „Ljeto uz Muru 2016. godine“ osigurava javnu površinu na kojoj će se održavati događanja, prijavljuje održavanje skupa MUP-u, te preuzima slijedeće troškove:

  • Najam šatora, klupa i stolica uključujući montažu i demontažu za 1000 posjetitelja,
  • Angažiranje i plaćanje glazbenih sastava Gazde i Magazin, klape Mirakul te lokalnog tamburaškog glazbenog sastava,
  • Hrane i pića za izvođače te sudionike Murske alke,
  • Ozvučenja – razglasa potrebnog za održavanje koncerata izvođača,
  • Plaćanje ZAMP-a i zaštitarskih usluga.

Odabrani ponuditelj dužan je za vrijeme pružanja ugostiteljskih usluga u skladu s ovim javnim pozivom osigurati kvalitetnu uslugu u skladu s pravilima struke, te dovoljan broj osoblja za pružanje ustupljenih ugostiteljskih usluga.

Uvid u program manifestacije „Ljeto uz Muru 2016. godine“ potencijalni ponuditelji mogu izvršiti na web stranici Grada Mursko Središće: www.mursko-sredisce.hr

 

(III)

Pravne i fizičke osobe koje se javljaju na ovaj javni poziv dužne su u ponudi navesti svoj naziv, odnosno ime i prezime, OIB, te sjedište, odnosno prebivalište, izjavu da prihvaćaju sve uvjete iz ovog javnog poziva i visinu naknade (u kunama) za ustupanje prava pružanja ugostiteljskih usluga sukladno ovom javnom pozivu.

Minimalna visina naknade za pružanje ugostiteljskih usluga u sklopu manifestacije „Ljeto uz Muru 2016“ iznosi 35.000,00 kuna (slovima: tridesetpettisuća kuna). Najpovoljniji ponuditelj isplaćuje ½ ponuđene naknade Gradu Mursko Središće prilikom sklapanja ugovora dok se ½ ponuđene naknade isplaćuje po završetku manifestacije „Ljeto uz Muru 2016. godine“, odnosno najkasnije do 10. kolovoza 2016. godine. Kao instrument osiguranja za isplatu drugog dijela ponuđene naknade najpovoljniji je ponuditelj prilikom sklapanja ugovora dužan Gradu Mursko Središće predati bianco zadužnicu na iznos jednak polovici naknade.

Kriterij odabira najpovoljnije ponude za pružanje ugostiteljskih usluga je prihvaćanje svih uvjeta ustupanja prava pružanja ugostiteljskih usluga sukladno ovom pozivu te najviša ponuđena naknada za ustupanje prava. Dozvoljava se prijenos prava pružanja ugostiteljskih usluga na treće fizičke ili pravne osobe samo uz suglasnost Grada Mursko Središće.

(IV)

Adresa na koju se šalje ponuda je: Grad Mursko Središće, Trg bana Josipa Jelačića 10, 40315 Mursko Središće s naznakom „PONUDA ZA OBAVLJANJE UGOSTITELJSKIH USLUGA u sklopu ljeta uz Muru 2016.

          Rok za dostavu ponuda: 24.06.2016. godine do 12:00 sati bez obzira na način dostave ponude.

 

U Murskom Središću, 07. lipnja 2016. godine.

GRADONAČELNIK:

Dražen Srpak

IMG_7746