DONOSIMO KRITERIJE OSLOBAĐANJA PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE I NAČIN OTPISA DUGOVANJA

Temeljem upita građana i medija o mogućem otpisu dugovanja od strane Grada Mursko Središće, u prilogu objavljujemo OBAVIJEST O KOMUNALNOJ NAKNADI u kojoj se točno navode kriteriji oslobađanja plaćanja komunalne naknade, te ODLUKU O DOPUNAMA ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI GRADA MURSKO SREDIŠĆE, u kojoj se točno definira način mogućeg otpisa dugovanja u pojedinim slučajevima. Dakle, Grad već temeljem navedene odluke Gradskog vijeća, kojom je gradonačelnik ovlašten, provodi otpis dugovanja komunalne naknade u opravdanim slučajevima na temelju mišljenja Socijalnog vijeća i Vijeća mjesnog odbora. Napominjemo da uz to Grad građane oslobađa i plaćanja odvoza kućnog smeća u slučaju tj. po kriteriju da prihod po članu kućanstva ne prelazi 800,00 kn, te da druge oblike otpisa dugovanja npr. struja, voda, plin, telefon… Grad zakonski ne može provesti jer nisu u gradskoj nadležnosti.

         Na temelju članka 23. st.1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 17/09, 49/11 i 144/12) i članka 31. Statuta Grada Mursko Središće (Službeni glasnik Međimurske županije broj 09/09 i 5/13) Gradsko vijeće Grada Mursko Središće na svojoj 6. sjednici održanoj dana 10. lipnja 2014. godine donosi slijedeću

ODLUKU

o dopunama Odluke o komunalnoj naknadi

Grada Mursko Središće

Članak 1.

Dopunjuje se članak 11. Odluke o komunalnoj naknadi Grada Mursko Središće (Službeni glasnik Međimurske županije broj 4/05, 2/07, 9/07, 7/08, 4/10, 24/11, 3/12 i 15/13) na način da se iza stavka 1 dodaje stavak 2 koji glasi:

U pojedinim slučajevima po prethodno pribavljenom neobvezujućem mišljenju Socijalnog vijeća Grada Mursko Središće te Vijeća mjesnog odbora prema sjedištu podnositelja zahtjeva, gradonačelnik je ovlašten, ukoliko zahtjev ocijeni opravdanim, pojedinačnom odlukom otpisati dio ili cijelo potraživanje po osnovi komunalne naknade.

 

Članak 2.

Ova Odluka o dopunama Odluke o komunalnoj naknadi Grada Mursko Središće stupa na snagu osmog dana od dana objave u službenom glasniku Međimurske županije.

OBAVIJEST O KOMUNALNOJ NAKNADI

KRITERIJI OSLOBAĐANJA

 Tzv. “oslobađanje” plaćanja komunalne naknade moguće je ostvariti za tekuću godinu, u sljedećim slučajevima:

  • Ako kućanstvo po svim osnovama ostvaruje prihode po članu domaćinstva manje od 1000,00 KN. U prihode se ne uračunava prihod po osnovi socijalne pomoći,
  • Ako je obveznik plaćanja komunalne naknade – nositelj kućanstva ili njegov bračni partner, korisnik bilo kakvog oblika socijalne pomoći,
  • Ako je obveznik plaćanja komunalne naknade – nositelj kućanstva ili njegov bračni partner, osoba sa priznatom 80%-tnom tjelesnom invalidnošću.
  • Ako je obveznik plaćanja komunalne naknade – roditelj ili staratelj kronično bolesnog djeteta ili djeteta sa prirođenim anomalijama, do početka ostvarivanja samostalnih prihoda djeteta, a zbog povećanih troškova života nastalih temeljem troškova liječenja djece. Staratelji navedeno oslobođenje ostvaruju samo u slučaju ako bolesno dijete živi sa njima u zajedničkom kućanstvu. Pod pojmom kronično bolesne djece podrazumijevaju se slijedeće bolesti: cerebralna paraliza, epilepsija, šećerna bolest, teška astma, teške kronične neurološke bolesti (mišićna distrofija, multipla skleroza i druge teške bolesti prema nalazu liječnika specijalista), maligna oboljenja, djeca sa teškim psihičkim poremećajima. Pod pojmom prirođenih anomalija smatraju se sve prirođene anomalije koje značajno otežavaju kvalitetu života i samim time uzrokuju povećane troškove života, a osobito djeca sa Downovim sindromom, djeca sa prirođenim srčanim i bubrežnim bolestima ili prirođenim teškim anomalijama organa za kretanje i ostalih ekstremiteta.

Oslobađanje plaćanja ostvaruje se ukoliko podnositelj zahtjeva u roku 15 dana od primitka rješenja, odnosno uplatnica o plaćanju komunalne naknade, na adresu Grad Mursko Središće, Trg bana J. Jelačića 10, podnese zahtjev o oslobađanju plaćanja komunalne naknade te uz zahtjev priloži slijedeće dokaze:

  • po točki 1. – izjava o članovima kućanstva, potvrda o posljednjoj isplaćenoj plaći ili mirovini svih članova kućanstva koji ostvaruju prihode.
  • po točki 2. – dokaz o primanju bilo kojeg oblika socijalne pomoći obveznika ili bračnog partnera plaćanja  komunalne naknade.
  • po točki 3. – dokaz u vidu rješenja nadležnog organa ( liječnički konzilij, odnosno liječnik specijalist) o utvrđivanju postotka tjelesne invalidnosti obveznika ili bračnog partnera
  • po točki – dokaz u vidu pripadajuće medicinske dokumentacije, tj. nalaz i mišljenje liječnika specijalista ili mjerodavne liječničke komisije.

Za sva dodatna obrazloženja stojimo Vam na raspolaganju u Gradskoj upravi.

S poštovanjem.  GRADONAČELNIK: Dražen Srpak