DODIJELJENE POTPORE U POLJOPRIVREDI – 103. SJEDNICA STRUČNOG KOLEGIJA

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 29.09.2015. godine na 103. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Miljenko Štefanić, Marija Kraljić, Dolores Vrtarić, Antun Šimunić, Drago Belše), donosi sljedeće

Z A K LJ U Č K E

  1. 1. VMO Sitnice – gradonačelnik prima na znanje zapisnik sjednice VMO Sitnice održane dana 04.09.2015. godine .
  1. 2. Gradonačelnik usvaja tjedni raspored korištenja sportske dvorane Mursko Središće za sezonu 2015/2016, koji počinje važiti i primjenjuje se od 28.09.2015. godine. Daljnje promjene rasporeda korištenja moguće su uz međusobni dogovor korisnika dvorane.
  1. 3. Gradonačelnik prima na znanje Zapisnik o provedbi javnog poziva za dodjelu potpora u poljoprivredi za kontrolu plodnosti tla na području Grada Mursko Središće (razmatranje i ocjenjivanje zahtjeva) sačinjen od strane Odbora za poljoprivredu, koji predlaže da se donese Odluka o dodjeli potpora male vrijednosti za provedbu aktivnosti kontrole plodnosti tla za sljedeće podnositelje zahtjeva: 1) PG „Šopar“, Matije Gupca 98, Mursko Središće; 2) OPG Zobić Miljenko, Frankopanska 72, Mursko Središće; 3) OPG Novak Siniša, Glavna 24, Peklenica i 4) OPG Sanjković Darinka, Križovec 52a.
  1. 4. Po raspisanom javnom pozivu za dodjelu potpore u poljoprivredi za kontrolu plodnosti tla gradonačelnik donosi Odluku o dodjeli potpore za male vrijednosti za provedbu aktivnosti kontrole plodnosti tla za sljedeće navedene podnositelje zahtjeva: 1) PG „Šopar“, Matije Gupca 98, Mursko Središće; 2) OPG Zobić Miljenko, Frankopanska 72, Mursko Središće; 3) OPG Novak Siniša, Glavna 24, Peklenica i 4) OPG Sanjković Darinka, Križovec 52a.

Iznos potpore od strane Grada Mursko Središće iznosi 40% troškova kontrole plodnosti tla po pojedinoj katastarskoj čestici, a kontrolu će provesti trgovačko društvo Agrokontrola d.o.o. iz Zagreba. Ostatak u visini od 60% troškova kontrole plodnosti tla osiguravaju Međimurska županija sa 40% i korisnik sa 20%.

  1. 5. UNICEF, Ured za Hrvatsku, Radnička cesta 41, Zagreb – odobrava se isplata donacije UNICEF-u za pomoć izbjegloj djeci, na način da se isplaćuje jednokratna novčana pomoć u iznosu od 500,00 kn iz sredstava pomoći osobama s invaliditetom.
  1. 6. Gradonačelnik obavještava potencijalne investitore da se poništava Natječaj za prodaju nekretnina unutar obuhvata Detaljnog plana uređenja Gospodarske zone „Brezje“, objavljen 01. travnja 2014. godine, a nakon iskazivanja interesa potencijalnih investitora raspisati će se pojedinačni natječaji za 3 slobodne parcele.
  1. 7. Instal-promet Kanižaj d.o.o., Kalnička 31, Čakovec – prihvaća se ponuda za izradu Idejnog rješenja uređenja dvorišta i zgrade „Majur“ Štrukovec za prijavu natječaja Ministarstva turizma i izrada troškovnika prostora knjižnice unutar Doma kulture za prijavu na natječaj Ministarstva kulture u iznosu od 12.437,50 kn.
  1. 8. Obiteljsko gospodarstvo Ivan Trstenjak, Budim 37, Novakovec – prihvaća se ponuda za cvijeće – maćuhice po cijeni 1,80 kn/kom.
  1. 9. Zrinska garda Čakovec, Trg Republike 5, Čakovec – odobrava se zamolba za proslavu 449. obljetnice Sigetske bitke u iznosu od 1.000,00 kuna iz sredstava za udruge.
  1. Plan radova i zaduženja za predstojeći tjedan, koje je potrebno obaviti i provesti:

1) Pročelnik Ureda Grada zadužuje se za pribavljanje 2 ponude za iskolčenje trase prometnica u Gospodarskoj zoni „Brezje“.

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada www.mursko-sredisce.hr a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

Klasa: 021-05/15-01/1690

Ur.broj: 2109/11-15-01/1-1                                                               GRADONAČELNIK:

Mursko Središće, 29.09.2015.                                                                       Dražen Srpak