DA BI IZBJEGLI OVRHU DUG GRADU PLAĆAJTE U RATAMA !

 

 

 
 


REPUBLIKA HRVATSKA

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

 

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

Tekstualni okvir:

 
 

Klasa: 021-05/13-01/765

Ur.broj: 2109/11-1-01/1-13-1            

Mursko Središće, 01.08.2013.g.                               

 

                                                                                  

                                                                                                                                                        

JAVNI  POZIV

za podnošenje zahtjeva za obročnu otplatu dugovanja

prema Gradu Mursko Središće

           

 

            Poštovani

 

            Grad Mursko Središće poziva sve građane i pravne osobe da se jave u gradsku upravu radi iskorištavanja mogućnosti obročne otplate duga komunalne naknade i ostalih dugovanja prema gradu. Upravni odjel za financiranje, proračun društvene djelatnosti i socijalnu skrb Grada Mursko Središće prema odluci gradonačelnika odobrava obročno plaćanje zaostalog dugovanja komunalne naknade i ostalih dugovanja prema gradu uz predočenje garancije plaćanja – potpisana izjava o obročnoj otplati, ovisno o iznosu duga prema slijedećim kriterijima: 

 

          dugovanja do 500,00 kuna                            na 3 obroka

          dugovanja do 1.000,00 kuna                         na 6 obroka

          dugovanja do 1.500,00 kuna                         na 8 obroka

          dugovanja iznad 1.500,00 kuna                    broj obroka dogovara se sa strankom uz                                                                  odobrenje gradonačelnika

 

            Pravnim osobama i građanima koji se odazovu na ovaj poziv i potpišu izjavu o obročnoj otplati duga, Grad Mursko Središće za vrijeme redovite otplate duga neće pokretati postupke ovrhe te će se na taj način izbjeći daljnji nepotrebni troškovi.

 

            S poštovanjem

 

UMurskomSredišću, 01. kolovoza 2013. godine      

 

 

 

 

                                                                                              GRADONAČELNIK:

 

                                                                                              Dražen Srpak