“CRVENO” MEĐIMURJE DALO “PLAVOG” MINISTRA – DONOSIMO ŽIVOTOPIS DARKA HORVATA

Darko Horvat, mag.ing.el.

Braće Radića 46

40328 Donja Dubrava

Tel:    040/688-795

Mob: 099/213-4714

E-mail: [email protected]

Donja Dubrava, 12. 01. 2016.

Životopis

                                  

Rođen sam 28. rujna 1970. godine u Čakovcu. Nakon završene srednje škole upisujem Fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informatiko na Univerzi v Mariboru, smjer energetska elektronika. Na istom fakultetu uspješno sam diplomirao 15. 07. 1996. godine (voditelj katedre energetske elektronike redovni profesor dr.sc. Bogomir Horvat) te mi je priznato zvanje diplomiranog inženjera elektrotehnike (VSS VII/1). Isto zvanje priznaje mi i Fakultetsko vijeće Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebu temeljem Zakona o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma („Narodne novine“ broj 57/96) rješenjem o nostrifikaciji diplome broj 01-46/39-1-96 od 20.11.1996. godine.

02.12.1996. godine zapošljavam se u HEP-Distribucija d.o.o., Distribucijskom području “Elektra” Koprivnica gdje do 30.06.2006. radim na poslovima samostalnog inženjera u domeni procesne informatike i sustava za daljinsko vođenje elektro-energetskih postrojenja.

01.07.2006. godine imenovan sam direktorom HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., „Elektra“ Čakovec.

Kroz školovanja za obavljanje spomenutih poslova nositelj sam certifikata/licenci Končar d.d.-a za rad sa SCADA sustavom i njemu pripadajućim operacijskim sustavima RSX i QNX te programskim aplikacijama PROZA 11D/R, PROZA R/F i PROZA – Open te MicroSCADA kojima se vodi distribucijska mreža Hrvatske elektroprivrede.

Državni stručni ispit položio sam 26.02.2001. godine pred komisijom Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja Republike Hrvatske (Uvjerenje br. 1816, Klasa: 133-04/01-01/97, Urbroj: 531-08/1-1-01-2).

Pred državnom ispitnom komisijom pri Središnjem državnom uredu za upravu položio sam državni stručni ispit 27. travnja 2009. godine (Svjedodžba o položenom državnom stručnom ispitu Klasa: UP/I-133-02/09-01/239, Ur.broj: 515-06-03-09-5)

Odlukom predsjednika Uprave HEP d.d., Zagreb od 30.11.2004. godine član sam tima za izgradnju SDH i DWDM transmisijskog sustava HEP-a s ciljem izgradnje svjetlovodne transmisijske mreže za potrebe HEP-a odnosno njegovih ovisnih društava (HEP – Proizvodnja d.o.o., HEP – Operator prijenosnog sustava d.o.o., HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o., …). Izgradnjom spomenutog sustava na području DP “Elektra” Koprivnica, kao pilot projekta za cijeli sustav HEP-a, iskazala se potreba za dodatnim školovanjem na koje odlazim u Siemens-ove trening centre za rad s DWDM, SDH i PDH opremom u Lisabon, Minhen i Beč. Nakon završenog školovanja nositelj sam certifikata/licenci Siemens d.d.-a za rad na generaciji uređaja Surpass hiT, FMX R2, TNMS, ACI Integrator. Uspješnim završetkom pilot projekta u Koprivnici postajem član tima za izgradnju HEP-ovog transmisijskog sustava na relaciji Zagreb-Osijek (Projekt podravsko-slavonske veze).

Odlukom direktora HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. član sam stručne radne skupine za izradu Izvedbene studije uvođenja GIS-a u HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o. u suradnji s Fakultetom elektrotehnike i računarstva u Zagrebu – katedrom za geoinformacijske sustave.

Tokom 2006. godine voditelj sam tima za izradu projektne i tenderske dokumentacije za revitalizaciju sustava daljinskog vođenja u Dispečerskom centaru „Elektra“ Koprivnica (Network Manager tehnologija) te rekonstrukciji primarne i sekundarne opreme odnosno uvođenju integriranog numeričkog sustava zaštite i upravljanja elektro-energetskim postrojenjima. Također, sudjelujem u izgradnji postrojenja za mrežno ton-frekventno upravljanje tarifama i javnom rasvjetom u TS 110/35 kV Virje. Paralelno tome sudjelujem u izgradnji CWDM mrežnog sustava (Cisco tehnologija) na području „Elektra“ Koprivnica i „Elektra“ Čakovec. Za potrebe predmetnih projekata dodatno se školujem u ABB-ovom trening centru u Vassi (Finska).

Odlukom direktora HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. od 11. 01. 2006. godine upućen sam na poslijediplomski znanstveni studij za stjecanje akademskog stupnja magistra znanosti na Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu.

Služim se osobnim računalom, operacijskim sustavima Windows (Office paket, CorelDRAW, AutoCAD, Paradox) i Unix (QNX Windows, RealFLEX) te relacijskim bazama podataka SQL i ORACLE.

Služim se engleskim i njemačkim jezikom.

Nositelj sam certifikata o uspješno završenoj izobrazbi po programu „Koroprativno upravljanje za članove nadzornih i upravnih odbora“ te sam član Hrvatske udruge certificiranih članova nadzornih odbora – HUCNO.

Član sam međunarodnog udruženja CIGRE, udruženja velikih operatera prijenosnih sustava u segmentu prijenosa električne energije.

Član sam međunarodnog udruženja CIRED, udruženja velikih operatera distribucijskih sustava u segmentu distribucije električne energije.

Nositelj sam certifikata o uspješno završenoj izobrazbi po programu „Cirkular Economy and Sustainable Development for Developing Countries“ (Beijing, NR Kina).

U razdoblju 2008. – 2011. član sam Upravnog vijeća Hrvatske agencije za malo gospodarstvo.

U razdoblju 2008.  –  2011. član sam Povjerenstva za off-set programe pri Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva.

U razdoblju 2010. – 2011. predsjednik sam Stručnog povjerenstva za praćenje redovne opskrbe tržišta nafte i naftnih derivata.

 1. godine imenovan sam zamjenikom predsjednice Stručne radne skupine za izradu podloga o tehničkim pitanjima vezanim uz izgradnju, režim rada i ostale parametre bitne za rad sustava hidroelektrana na rijeci Savi.

Član sam Međuresorne radne skupine za pripremu dokumenata i aktivnosti za sudjelovanje RH na Konferenciji Ujedinjenih naroda o održivom razvoju (RIO + 20).

U razdoblju 2010. – 2011. voditelj sam Radne skupine imenovane za prilagodbu hrvatskog energetskog zakonodavstva III. energetskom paketu EU s ciljem izrade:

 • – izmjene i dopun Zakona o energiji,
 • – izmjene i dopune Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata,
 • – izmjene i dopune Zakona o tržištu plina,
 • – novog Zakona o tržištu električne energije,
 • – izmjene i dopune Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti.

U razdoblju 2010. – 2011. voditelj sam radnih skupina kod izrade podzakonskih akata temeljenih na Zakonu o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji i to:

 • – Izvješće VRH o provedenim aktivnostima energetske učinkovitosti temeljenih na Prvom akcijskom planu energetske učinkovitosti 2008.-2010.,
 • – Drugi akcijski plan energetske učinkovitosti za razdoblje 2011.-2013.,
 • – Pravilnik o metodologiji za izračun i određivanje okvirnog cilja ušteda energije u neposrednoj potrošnji,
 • – Pravilnik o jedinstvenom informacijskom sustavu za energetsku učinkovitost,
 • – Pravilnik o energetskim pregledima,
 • – Pravilnik o izdavanju ovlaštenja za obavljanje energetskih pregleda,
 • – Pravilnik o praćenju, mjerenju i verifikaciji ušteda energije u neposrednoj potrošnji,
 • – Pravilnik o tretmanu ulaganja u energetsku učinkovitost za proračunske korisnike.

Ispred Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva koordinator sam u provedbi projekata „Sustavno gospodarenje energijom u gradovima i županijama“ te „Dovesti svoju kuću u red“, koji su usmjereni na poboljšanje energetske učinkovitosti u objektima JLR(P)S i u državnim objektima dionici kojeg su UNDP i FZOEU.

U razdoblju 2009. – 2011. predsjednik sam Nadzornog odbora Hrvatske elektroprivrede d.d..

U razdoblju 2009. – 2011. predsjednik sam Nadzornog odbora Plinacro d.o.o..

 1. lipnja 2008. godine, odlukom Vlade Republike Hrvatske imenovan sam ravnateljem Uprave za obrt pri Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva.
 2. lipnja 2009. godine, odlukom Vlade Republike Hrvatske imenovan sam ravnateljem Uprave za energetiku pri Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva.
 3. veljače 2012. godine, nakon sporazumnog raskida ugovora s Ministarstvom gospodarstva, odlazim u trgovačko društvo EnergyPlus d.o.o. iz Ludbrega gdje postajem član Uprave odgovoran za proizvodnju i razvoj.

Predsjednik sam Županijske organizacije HDZ-a u Međimurskoj županiji.

Član sam nacionalnog predsjedništva HDZ-a i predsjednik Odbora za energetiku, rudarstvo i zaštitu okoliša.

S poštovanjem,

U potpisu:

Darko Horvat, mag.ing.el.

(FOTO: Tin Tomanić)

01