CIJENU ODVOZA SMEĆA MOŽETE SMANJITI – ZAKLJUČCI 73. SJEDNICE STRUČNOG KOLEGIJA

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće (Službeni glasnik Međimurske županije br. 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Srpak Dražen, dana 26.01.2015. godine na 73. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Srpak Dražen, Cmrečak Miljenko, Štefanić Miljenko, Kraljić Marija, Šimunić Antun, Belše Drago i Bračko Bojan), donosi sljedeće

Z A K LJ U Č K E

 1. Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Čakovec – gradonačelnik prima na znanje preporuku za obrazovnu upisnu politiku za 2015. godinu za Međimursku županiju,
 1. Društvo žena Mursko Središće – odobrava se zamolba za financiranje prijevoza autobusom na fašnik u Ivanec 08.02.2015. i u Lepoglavu 15.02.2015. godine, na način da će Grad Mursko Središće podmiriti račun autobusnog prijevoznika „Jambrošić Tours“ iz Murskog Središća,
 1. Gradonačelnik obaviještava javnost da građani najkasnije do 28.02.2015. godine mogu u Gradskoj upravi podnijeti zahtjev za smanjenje obveze plaćanja troškova odvoza kućnog smeća za 2015. godinu, a cenzus iznosi 800,00 kn po članu kućanstva, (napomena: od 2016. godine planira se izjednačavanje cenzusa za oslobađanje plaćanja odvoza kućnog smeća sa cenzusom oslobađanja komunalne nakade te bi isti iznosio 1.000,00 kn po članu kućanstva),
 1. Agencija za poljoprivredno zemljište, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb – gradonačelnik prima na znanje zamolbu za dostavu ugovora o zakupu i prodaji poljoprivrednog zemljišta u svrhu evidencije naplate po ugovorima, te će se po istoj postupiti,
 1. Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Ulica Republike Austrija 20, Zagreb – gradonačelnik prima na znanje objašnjenje u svezi provedbe Zakona o gradnji i Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, dostava podataka potrebnih za obračun iznosa komunalnog i vodnog doprinosa,
 1. Temeljem javnog poziva za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Mursko Središće, koji je otvoren do 13.02.2015. godine, gradonačelnik dodatno predlaže sljedeće kandidate:
 1. a) zahvalnica Grada Mursko Središće – Turk Stjepan (Mursko Središće), Tarandek Andrija (Mursko Središće), Đorđević Milica (Mursko Središće), Žilavec Stjepan-posthumno (Mursko Središće), Perhoč August-posthumno(Mursko Središće), Šardi Martin-posthumno (Mursko Središće), Oreški Milan-posthumno (Mursko Središće), Pahor Vlado – posthumno (Mursko Središće),
 1. b) nagrada Grada Mursko Središće – vlč. Margetić Vladimir-posthumno (Mursko Središće), Rihtarec Josip Pepi (Mursko Središće), Palnec Ivan-posthumno (Mursko Središće), Palaš Nada (Mursko Središće), Cizar Vladimir (Mursko Središće), Matuza Branko (Mursko Središće), Bogdan Srećko (Mursko Središće),
 1. c) nagrada Grada Mursko Središće za životno djelo – dr. Rodek Zlatko-posthumno (Mursko Središće)

Navedeni prijedlozi dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje, a gradonačelnik poziva novoformirane mjesne odbore da u navedenom roku dostave svoje prijedlog u pisanom obliku,

 1. Gradonačelnik usvaja zaključak da je po pozivnom natječaju za obnovu postolja spomenika Rudaru u parku u Murskom Središću zaprimljena 1 ponuda, i to firme „Klesarstvo Novak“ Josipa Broza Tita 45 – Mursko Središće, te će se postolje obnoviti od strane firme „Klesarstvo Novak“, uz obvezu obavljanja daljnjih dogovora u svezi izgleda kamena,
 1. Gradonačelnik usvaja zaključak da su po pozivnom natječaju za izradu glavnog projekta za obnovu krovišta Društvenog doma u Peklenici zaprimljene 2 ponude, te se kao najpovoljnija odabire ponuda arhitekta Klemenčić Loranda, Kralja Tomislava 30 – Čakovec, u iznosu od 10.000,00 kn plus PDV,
 1. Gradonačelnik usvaja zaključak da su po pozivnom natječaju za održavanje javne rasvjete na području Grada zaprimljene 3 ponude, te se kao najpovoljnija odabire ponuda firme „DK elektro usluga“j.d.o.o., Čakovečka 56, Peklenica,
 1. Plan radova i zaduženja za predstojeći tjedan, koje je potrebno obaviti i provesti:

1) Šimunić Antun, referent za graditeljstvo, zadužuje se za prikupljanje ponuda za asfaltiranje gornje ulice u Štrukovcu te ulica u Hlapičini, u dogovoru sa navedenim mjesnih odborima,

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada www.mursko-sredisce.hr a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

Klasa: 021-05/15-01/­89

Ur.broj: 2109/11-15-01/1-1                                                               GRADONAČELNIK:

Mursko Središće, 26.01.2015.                                                                       Dražen Srpak