ČAK 19 ZAKLJUČAKA NA 106. SJEDNICI STRUČNOG KOLEGIJA GRADONAČELNIKA

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 26.10.2015. godine na 106. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Zvonko Vrtarić, Miljenko Cmrečak, Miljenko Štefanić, Marija Kraljić, Dolores Vrtarić, Antun Šimunić, Drago Belše i Bojan Bračko), donosi sljedeće

Z A K LJ U Č K E

 1. 1. PD „Bundek“ Mursko Središće – odobrava se zamolba za besplatno korištenje sportske dvorane Mursko Središće dana 23.01.2016. (subota poslijepodne) i 24.01.2016. (nedjelja) cijeli dan u svrhu organizacije manifestacije „18. Vincekov pohod“, o čemu će biti sklopljen odgovarajući ugovor o korištenju dvorane,
 1. 2. Šahovski klub Mursko Središće – odobrava se zamolba za doznaku sredstava za rad šahovskog kluba na način da se doznačuje jednokratna novčana pomoć u iznosu od 3.150,00 kn iz sredstava za redoviti rad kluba (2.250,00 kn) te iz sredstava rezerve za sport (900,00 kn),
 1. 3. Ljekarne Joukhadar, Ozaljska 50, Zagreb – usvaja se ponuda br. 2562 za kupnju medicinskih trakica za mjerenje kolesterola i masnoća u krvi za potrebe Udruge dijabetičara Mursko Središće, u iznosu od 911,36 kn iz sredstava za invalidne osobe,
 1. 4. USR „Sport za sve“ Mursko Središće – odobrava se zamolba za sufinanciranje odlaska na 11. Hrvatski festival sportske rekreacije dana 07.11.2015. godine u Delnice, na način da se isplaćuje jednokratna novčana pomoć u iznosu od 1.200,00 kn iz sredstava rezerve za sport,
 1. 5. SRD „Mura“ Mursko Središće – odobrava se molba za prijenos prava vlasništva nad k.č.br. 5735/4 u k.o. Mursko Središće u svrhu traženja građevinske dozvole za izgradnju doma, na način da će Grad prodati SRD „Mura“ navedenih 33 m2 zemljišta po istoj cijeni kao što su po ugovoru kupili preostalo zemljište od države tj. protuvrijednost 10 EUR/m2, a za navedeni ukupni iznos kupnje Grad će nakon toga odobriti kapitalnu donaciju za SRD „Mura“,
 1. 6. Udruga uzgajivača međimurskog konja „Međimurec“, Ruđera Boškovića 2, Čakovec – odobrava se zamolba za donaciju za rad udruge na način da se isplaćuje jednokratna novčana pomoć u iznosu od 3.000,00 kn, što će se predvidjeti u gradskom proračunu za 2016. godinu iz sredstava za udruge,
 1. 7. VMO Križovec – gradonačelnik prima na znanje zapisnik sjednice VMO Križovec održane dana 14.10.2015. godine,
 1. 8. Društvo žena Mursko Središće – odobrava se zamolba za financiranje akcije „Blagdan dobrote“ tijekom prosinca 2015. godine u pansionu „Ilonka“ u Murskom Središću na način da se isplaćuje jednokratna novčana pomoć u iznosu od 3.000,00 kn iz sredstava za udruge u 2016. godini,
 1. 9. „Metal Marodi“, Frankopanska 36, Mursko Središće – usvaja se ponuda za izradu, farbanje i montažu garažnih vrata na gradskoj garaži u ulici Matije Gupca u Murskom Središću, u iznosu od 8.750,00 kn, uključujući PDV,
 1. 10. „Konplast“ d.o.o. Pušćine – usvaja se ponuda za kupnju servera Dell PowerEdge T20 E3 po cijeni od 5.545,75 kn plus PDV i uređaja za mrežnu pohranu podataka Western digital MyCloud 2,0TB po cijeni od 1.098,00 kn plus PDV, za potrebe Upravnog odjela za financiranje, proračun i društvene djelatnosti,
 1. 11. OPG Balaž, Glavna 22, Peklenica – odobrava se zahtjev za izradu aneksa ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta, zbog promjena nositelja OPG-a,
 1. 12. „Međimurska gruda“, udruga za očuvanje kulturne baštine, Dr.Ljudevita Gaja 9, Dunjkovec – usvaja se dogovor u svezi manifestacije „Festival međimurskih slastica – Bakini kolači 2016“ u Murskom Središću, na temelju pobjede Klare Glavina na 1. Festivalu održanom dana 26.09.2015. u Nedelišću, te će se u gradskom proračunu za 2016. godinu za navedene potrebe osigurati 5.000,00 kn uz napomenu da je postignut načelni dogovor da će i Međimurska županija za navedenu manifestaciju također osigurati 5.000,00 kn,
 1. 13. „CroatiaTenis“ d.o.o., Trg Krešimira Ćosića 10, Zagreb – gradonačelnik prima na znanje pismo namjere za obnovu vanjskog košarkaškog i rukometnog terena uz sportsku dvoranu u Murskom Središću, te se zadužuje voditelj odsjeka za gospodarstvo i graditeljstvo Antun Šimunić za traženje ponude za obnovu navedenih terena, koja treba sadržavati i tehnički i financijski dio,
 1. 14. MUP, Policijska uprava Međimurska, Čakovec – gradonačelnik prima na znanje obavijest u svezi održavanja javnih cesta u zimskim uvjetima,
 1. 15. Ministarstvo zdravlja, Ksaver 200 a, Zagreb – gradonačelnik prima na znanje obavijest u svezi provođenja mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, te daje službeni odgovor da je Grad Mursko Središće tijekom 2015. godine već proveo postupak larvicidnog tretiranja komaraca i da su u postupku mjere za provođenje deratizacije u svim naseljima,
 1. 16. „Bioinstitut“ d.o.o., Dr. Rudolfa Steinera 7, Čakovec – usvaja se ponuda za obavljanje poslova sistemske deratizacije na području Grada Mursko Središće br. 27/15, na način da će se provesti deratizacija u svim naseljima u što skorijem roku tj. najkasnije tijekom listopada i studenog 2015. godine, po cijeni od 20,00 kn/domaćinstvo za postavljanje mamaka plus 2 kutije za deratizaciju (4,00 kn) plus PDV, na bazi od 2000 kućanstava. Obavijest o istom dostavlja se i nadležnom Zavodu za javno zdravstvo Međimurske županije,
 1. 17. „Infoel“ d.o.o., Glavna 20, Sveti Martin na Muri – usvaja se ponuda za kupnju fotoaparata za potrebe Grada Mursko Središće – Nikon Coolpix L840 po cijeni od 1.699,00 kn,
 1. 18. „Defensor“ Zagrebačka 71, Varaždin – usvaja se dodatak broj 1. Ugovoru o izvršenju poslova i zadaća iz područja zaštite i spašavanja, kojim se utvrđuje cijena u iznosu od 590,00 kn + PDV mjesečno, a odredba iz ovog dodatka primjenjuju se od 01. studenog 2015. godine,
 1. 19. Gradonačelnik usvaja zaključak da će se sportska dvorana Mursko Središće ubuduće i nedjeljom koristiti za potrebe termina sportskih udruga s područja Grada Mursko Središće, te se pozivaju klubovi i udruge na iskazivanje interesa za korištenje dvorane nedjeljom. Sa domarima sportske dvorane (gradski i školski domar) biti će kod gradonačelnika održan sastanak u svrhu dogovora za raspolaganje i korištenje dvorane nedjeljom.

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada www.mursko-sredisce.hr a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

Klasa: 021-05/15-01/1908

Ur.broj: 2109/11-15-01/1-1                                                                GRADONAČELNIK:

Mursko Središće, 26.10.2015.                                                                        Dražen Srpak