BRANKO ŽGANEC VADITI ĆE I PANJEVE – ZAKLJUČCI 25. SJEDNICE STRUČNOG KOLEGIJA

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće (Službeni glasnik Međimurske županije br. 09/09) gradonačelnik Grada Mursko Središće Srpak Dražen, dana 09.12.2013. godine na 25. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Srpak Dražen, Vrtarić Zvonko, Cmrečak Miljenko, Štefanić Miljenko, Kraljić Marija, Belše Drago i Bračko Bojan), donosi sljedeće

 

Z A K LJ U Č K E

 

1.      Ministarstvo financija, Carinski ured Varaždin – obavijest o postupanju u svezi provedbe mjera radi učinkovitog suzbijanja nedozvoljene odnosno nezakonite trgovine prima se na znanje, te se zaključuje da Grad ima važeću Odluku o uvjetima, načinu i određivanju mjesta za prodaju robe na klupama, u pokretnim prodavaonicama i pomoću automata na javnim površinama na području Grada Mursko Središće, te se zadužuje komunalni redar Belše Drago za uspostavljanje daljnje suradnje sa Carinskim uredom Varaždin temeljem navedene problematike,

2.      MUP, Policijska uprava Međimurska, Čakovec – odobrava se zamolba za sufinanciranje tiskanja 1000 komada letaka A-5 formata i 50 komada plakata B-2 formata za akciju „Mir i dobro“ u iznosu od 1.300,00 kn, što će biti plaćeno 2014. godine iz sredstava za promidžbu,

3.      Javni poziv za dostavu ponuda za izvođenje radova vađenja panjeva te izravnavanje dijela Gospodarske zone „Brezje“ – po javnom pozivu pristiglo je 5 ponude u zatvorenim kovertama, koje su javno otvorene na sastanku kolegija i to redoslijedom zaprimanja istih,

          Autoprijevoz niskogradnja Žganec Branko, Trg braće Radića 2, Mursko Središće – 70.000,00 kn plus PDV,

          Blažon usluge građevinskom mehanizacijom, Martinska 106, Mursko Središće – 73.600,00 kn plus PDV,

          Prijevoz Varga d.o.o., Miklavec 41 – 85.000,00 kn plus PDV,

          Primiko d.o.o., Frankopanska 66, Mursko Središće – 78.965,32 kn plus PDV,

          Tegra d.o.o., Mihovljanska 70, Čakovec – 95.000,00 kn plus PDV

Temeljem navedenog, usvaja se zaključak da se kao najpovoljnija ponuda odabire ponuda sa najnižom ponuđenom ukupnom cijenom tj. ponuda firme „Autoprijevoz niskogradnja Žganec Branko“ iz Murskog Središća, po cijeni od 70.000,00 kn plus PDV,

4.      Plan radova za predstojeći tjedan, koje je potrebno obaviti i provesti:

          Štefanić Miljenko, tajnik-pročelnik Ureda Grada, zadužuje se za provjeru zakonskih mogućnosti za koncesiju za gradski radio, te će se isto pripremiti za sljedeću sjednicu Gradskog vijeća u obliku informacije,

          Bračko Bojan, referent za informiranje-administrator, zadužuje se za obaviještavanje građana putem medija o mogućnosti besplatnog odvoza panjeva nakon iskrčavanja Gospodarske zone Brezje, a građani se o istom trebaju javiti komunalnom redaru Belše Drago na telefon 370-779 ili 098212010 zbog daljnjeg dogovora i rezervacije panjeva.

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

 

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

 

Klasa: 021-05/13-01/1304

Ur.broj: 2109/11-1-01/1-13-1                                                GRADONAČELNIK:

 

Mursko Središće, 09.12.2013.                                                          Dražen Srpak