ASFALTIRATI ĆE SE 5 STAZA NA GRADSKOM GROBLJU – 121. SJEDNICA STRUČNOG KOLEGIJA

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 29.03.2016. godine na 121. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Miljenko Cmrečak, Miljenko Štefanić, Marija Kraljić, Dolores Vrtarić, Antun Šimunić i Bojan Bračko), donosi sljedeće

Z A K LJ U Č K E

  1. 1. „Eko-vet proizvodnja“ d.o.o., Dužice 1, Zagreb – gradonačelnik prima na znanje prijedlog ugovora br. 290-ZFZM/2016 za realizaciju projekata identifikacija imovine, procjena imovine i strategija upravljanja imovinom za razdoblje 2016.-2018. godine, te se zadužuje Štefanić Miljenko, pročelnik Ureda Grada, za organizaciju daljnjih dogovora sa firmom „Eko-vet proizvodnja“ u svezi istog,
  1. 2. Gradonačelnik usvaja zaključak da je po upitu za dostavu ponuda asfaltiranja staza na groblju u Murskom Središću u roku tj. do 25.03.2016. godine zaprimljena jedna ponuda, a jedna ponuda pristigla je van natječajnog roka. Odabire se ponuda za asfaltiranje 5 staza na groblju u Murskom Središću dostavljena od firme „Tegra“ d.o.o., Mihovljanska 70, Čakovec, (kao jedina zaprimljena u natječajnom roku) u iznosu od 233.506,36 kn uključujući i PDV, uz napomenu da je radove potrebno završiti najkasnije do 15.09.2016. godine. U gradskom proračunu je za navedenu namjenu predviđeno 100.000,00 kn, a ostatak potrebnih sredstava osigurati će se u rebalansu gradskog proračuna za 2016. godinu,
  1. 3. Gradonačelnik usvaja zaključak o pokretanju inicijative izgradnje i postavljanja drvenog zvonika uz Muru u Frgovu u Murskom Središću, (kao turističkog sadržaja), temeljem povijesnih činjenica u svrhu simbola nekadašnje crkve Sancti Martin in Sredysche koja je u 17. stoljeću stradala u poplavi Mure. Svečano postavljanje zvonika bilo bi u prosincu 2016. godine za Dan Svete Barbare, izrada idejnog rješenja za drveni zvonik naručuje se od arhitekta Klemenčić Loranda iz Čakovca, a pročelnik Štefanić Miljenko zadužuje se za organizaciju dogovora u svezi dogovaranja zemljišta tj. lokacije za postavljanje zvonika, prema Zakonu o jednostavnim građevinama,
  1. 4. Gradonačelnik usvaja zaključak da je donesena Procedura obračuna i naplate prihoda Grada Mursko Središće,
  1. 5. Gradonačelnik usvaja zaključak da se Gradska knjižnica i čitaonica Mursko Središće i Dječji vrtić „Maslačak“ Mursko Središće, kao proračunski korisnici iz nadležnosti Grada Mursko Središće, internim aktom tj. odlukom zadužuju za dostavu godišnjih obračuna poslovanja i drugih financijskih akata najkasnije do 15.04. tekuće godine,
  1. 6. Plan radova i zaduženja za predstojeći tjedan, koje je potrebno obaviti i provesti:

1) Šimunić Antun, voditelj odsjeka za gospodarstvo i graditeljstvo, zadužuje se za organizaciju poslova potrebnih za pranje, košnju i čišćenje šetnice i staza uz Muru u Murskom Središću,

2) Šimunić Antun, voditelj odsjeka za gospodarstvo i graditeljstvo, zadužuje se za organizaciju poslova promjene drvenih sjedalica u gradskom parku u Murskom Središću.

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada www.mursko-sredisce.hr a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

Klasa: 021-05/16-01/844

Ur.broj: 2109/11-16-01/1-1                                                                GRADONAČELNIK:

Mursko Središće, 29.03.2016.                                                                        Dražen Srpak