63. kolegij gradonačelnika Grada Mursko Središće

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 24.07.2019. godine na 63. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Josip Sršan, Marko Jurović, Dolores Vrtarić, Mateja Novak ) donosi slijedeće:

ZAKLJUČKE

 

  1. Hrvatska komora Primalja – zadužuje se voditelj Odsjeka za financiranje, proračun, društvene djelatnosti i socijalnu skrb i voditeljica Odsjeka za društvene djelatnosti za dogovor za plaćanje kotizacije za 2 primalje koje će prisustvovati na 10. Kongresu Hrvatske komore primalje s međunarodnim sudjelovanjem na temu „Zaštita i promocija dojenja“.
  2. Zadužuje se voditelj Odsjeka za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove da sa predsjednikom Mjesnog odbora Križovec dogovori i provede poslove oko uređenja naselja u skladu sa dostavljenim zapisnikom sjednice Mjesnog odbora.
  3. Udruga HVIDR-a Mursko Središće – odobrava se kupnja radija s CD-om za potrebe Udruge. Zadužuje se voditeljica Odsjeka za društvene djelatnosti za nabavu istog.
  4. Odobrava se kupnja 3 komada kanti za pseći izmet. Zadužuje se voditelj Odsjeka za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, komunalne i stambene poslove za postavljanje istih na najfrekventnijim mjestima u Murskom Središću.

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

KLASA: 021-05/19-01/854                                                              GRADONAČELNIK

UR.BROJ: 2109/11-19-01/1-1                                                                     Dražen Srpak

Mursko Središće, 24.07.2019.

(GMS, foto:rt)