28 ZAKLJUČAKA NA 113. SJEDNICI STRUČNOG KOLEGIJA

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 11.01.2016. godine na 113. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Zvonko Vrtarić, Miljenko Štefanić, Marija Kraljić, Dolores Vrtarić, Antun Šimunić, Drago Belše i Bojan Bračko), donosi sljedeće

Z A K LJ U Č K E

 1. Plan radova i zaduženja za predstojeće razdoblje, koje je potrebno obaviti i provesti:
 • 1. Odsjek za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove zadužuje se za postavljanje novih šahtova u Martinskoj ulici (pokraj crkve) te u ulici Maksima Gorkog u Murskom Središću, u roku od 30 dana, već prema vremenskim uvjetima,
 • 2. Odsjek za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove zadužuje se za postavljanje prometnih stupića na ulasku u dječje igralište u Martinskoj ulici u Murskom Središću, iz razloga neodgovornog parkiranja osobnih vozila građana na igralištu,
 • 3. Štefanić Miljenko, pročelnik Ureda Grada, zadužuje se za dogovor sa izvođačem radova za izradu šljunčanog tampona ceste u gospodarskoj zoni Brezje, u svrhu što skorijeg početka radova,
 • 4. Štefanić Miljenko, pročelnik Ureda Grada, zadužuje se za dogovor sa Međimurskom županijom, kao suvlasnikom, na utvrđivanju ispunjenih preduvjeta potrebitih za aplikaciju u Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kroz projekt Energetske učinkovitosti građevina (energetski certifikat i proračunske stavke potrebne za aplikaciju),
 • 5. Šimunić Antun, voditelj Odsjeka za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove, zadužuje se za pribavljanje 3 ponude za izradu staza (tlakovci ili asfalt) na groblju u Murskom Središću, u roku od 30 dana,
 • 6. Šimunić Antun, voditelj Odsjeka za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove, zadužuje se za  pribavljanje 3 ponude za sanaciju košarkaškog igrališta kod sportske dvorane u Murskom Središću, u roku od 30 dana,
 • 7. Šimunić Antun, voditelj Odsjeka za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove, zadužuje se za pribavljanje 3 ponude za sanaciju ceste u Istarskom Naselju u Murskom Središću, u roku od 60 dana,
 • 8. Štefanić Miljenko, pročelnik Ureda Grada, zadužuje se za ishođenje građevinske dozvole za uređenje staze u Martinskoj ulici u Murskom Središću, do 01.04.2016. godine,
 • 9. Štefanić Miljenko, pročelnik Ureda Grada, zadužuje se za pribavljanje 3 ponude projekata za obnovu etno kuće u Murskom Središću, u roku od 30 dana,
 • 10. gradonačelnik Srpak Dražen i Štefanić Miljenko, pročelnik Ureda Grada, zadužuju se za dogovor sa javnim poduzećem Elektra Čakovec u svezi nastavka radova na uređenju elektro-energetskih postrojenja u Gospodarskoj zoni Brezje,
 • 11. Štefanić Miljenko, pročelnik Ureda Grada, zadužuje se za pribavljanje 3 ponude za projekte za obnovu javne rasvjete na području Grada Mursko Središće,
 • 12. Šimunić Antun, voditelj Odsjeka za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove, zadužuje se za pribavljanje 3 ponude za izgradnju ograda i staze (kompletne ponude) u ulici Rade Končara u Murskom Središću, u roku od 45 dana,
 • 13. Vrtarić Dolores, voditeljica Odsjeka za opće društvene djelatnosti, turizam, europske integracije i protokol, zadužuje se za organizaciju sastanka sa nadležnim osobama i institucijama u svezi izrade monografije naselja Hlapičina,
 • 14. Vrtarić Dolores, voditeljica Odsjeka za opće društvene djelatnosti, turizam, europske integracije i protokol, zadužuje se za organizaciju sastanka sa županom Međimurske županije, voditeljem Turističke zajednice Međimurske županije, predsjednikom VMO Hlapičina i župnikom RKT Župe Sveti Martin na Muri u svezi daljnjih aktivnosti za obnovu zgrade stare škole u Hlapičini,

15) 15. Vrtarić Dolores, voditeljica Odsjeka za opće društvene djelatnosti, turizam, europske integracije i protokol, zadužuje se za organizaciju susreta sa gospodarstvenicima, poduzetnicima i obrtnicima na području Grada Mursko Središće i nadležnim institucijama, koji je potrebno dogovoriti, pripremiti i poslati pozive za dan 29.01.2016. godine u 18,00 sati, a biti će održan u pansionu „Ilonka“ u Murskom Središću,

 • 16. Vrtarić Dolores, voditeljica Odsjeka za opće društvene djelatnosti, turizam, europske integracije i protokol, zadužuje se za organizaciju manifestacije „Serjojnski fašnik“ koja će biti održana u sklopu manifestacije „Vincekov pohod“ (koji organizira PD „Bundek“) i to iz razloga obogaćivanja manifestacije, dana 24.01.2016. godine, s početkom u 14,30 sati kreće povorka maškara, a nastavak je u 16,00 sati u sportskoj dvorani Mursko Središće sa plesom maškara. Program i detaljna satnica biti će naknadno objavljeni na web stranici Grada i Turističke zajednice Grada Mursko Središće i medijima,
 • 17. Vrtarić Dolores, voditeljica Odsjeka za opće društvene djelatnosti, turizam, europske integracije i protokol, zadužuje se za narudžbu pianina za potrebe crkve Svete Ane u Hlapičini,
 • 18. Kraljić Marija, pročelnica Upravnog odjela za financiranje, proračun i društvene djelatnosti, zadužuje se za plaćanje računa za kupnju nove klupe za potrebe crkve Svete Ane u Hlapičini,
 • 19. Štefanić Miljenko, pročelnik Ureda Grada, Kraljić Marija, pročelnica Upravnog odjela za financiranje, proračun i društvene djelatnosti te Vrtarić Dolores, voditeljica Odsjeka za opće društvene djelatnosti, turizam, europske integracije i protokol, zadužuju se za pripremu i objavu natječaja za udruge, u svezi podnošenja programa za financiranje iz proračuna Grada Mursko Središće za 2016. godinu. Natječaj za prijavu programa biti će raspisan do 01.02.2016. godine, a u natječaju će biti definirani rokovi za podnošenje programa udruga,
 • 20. Vrtarić Dolores, voditeljica Odsjeka za opće društvene djelatnosti, turizam, europske integracije i protokol, zadužuje se za izradu kalendara datuma od važnosti za Grad Mursko Središće, te kalendara manifestacija-događaja koji se obilježavaju u Gradu Mursko Središće, te će se isti javno objaviti u medijima i na službenim web stranicama Grada i Turističke zajednice Grada Mursko Središće,
 • 21. Odsjek za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove zadužuje se za osmišljavanje uređenja okoliša spomenika braniteljima domovinskog rata (piramida) u Murskom Središću,
 • 22. Odsjek za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove zadužuje se za izmjenu dotrajalih betonskih ploča i za novo uređenje staze uz tržnicu u Murskom Središću,
 • 23. Vrtarić Dolores, voditeljica Odsjeka za opće društvene djelatnosti, turizam, europske integracije i protokol, zadužuje se za pribavljanje popisa svih studenata s područja Grada Mursko Središće, u roku od 90 dana,
 • 24. Štefanić Miljenko, pročelnik Ureda Grada i Vrtarić Dolores, voditeljica Odsjeka za opće društvene djelatnosti, turizam, europske integracije i protokol, zadužuju se za pripremu i objavu javnog poziva za prijavu uspješnih udruga, klubova i građana, a prema kriteriju osvajanja jednog od prva 3 mjesta na županijskim, državnim i međunarodnim natjecanjima,
 • 25. Štefanić Miljenko, pročelnik Ureda Grada, zadužuje se za pribavljanje 3 ponude za izradu glavnog projekta obnove nekretnine stare škole u Hlapičini,
 • 26. Vrtarić Dolores, voditeljica Odsjeka za opće društvene djelatnosti, turizam, europske integracije i protokol, zadužuje se za pripremu potrebne dokumentacije za nastavak apliciranja projekta Eko muzej Mura u partnerstvu sa ZTK Beltinci (Slovenija) kao vodećim partnerom projekta INTERREG 2014-2020, te općinama koje su već bile dio navedenog projekta sa hrvatske i slovenske strane,
 • 27. Štefanić Miljenko, pročelnik Ureda Grada, zadužuje se za provođenje koordinacije radova u svezi bržeg dobivanja glavnog projekta Društvenog doma Peklenica,
 • 28. Šimunić Antun, voditelj Odsjeka za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove, zadužuje se za pribavljanje 3 ponude za obnovu staze u naselju Križovec, u roku od 90 dana.

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada www.mursko-sredisce.hr a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

Klasa: 021-05/16-01/16

Ur.broj: 2109/11-16-01/1-1                                                                GRADONAČELNIK:

Mursko Središće, 11.01.2016.                                                                        Dražen Srpak