27 MILIJUNA KUNA U PRORAČUNU GRADA MURSKO SREDIŠĆE ZA 2016. GODINU

Gradski vijećnici donijeli su na zadnjoj sjednici održanoj 10. prosinca proračun za 2016. godinu. On iznosi 27.010.000 kuna dok će se u projekcijama za 2017. i 2018. smanjivati te će  iznositi 22.320.000, odnosno 20.624.000 kuna. Najviše novaca sljedeće godine utrošiti će se na obnovu Centra za kulturu i izgradnju parkirališta kraj njega, saniranje odlagališta komunalnog otpada Hrastinka i obnovu zgrade u kojoj se nalazi pošta. U nastavku donosimo zaključke 14. sjednice Gradskog vijeća.

(rt, foto Tin Tomanić)

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 150/11 i 19/13), te članka 31. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 9/09 i 5/13) Gradsko vijeće Grada Mursko Središće na 14. sjednici održanoj dana 10.12.2015. godine, donosi sljedeće

Z A K LJ U Č K E

 

 1. 1. Jednoglasno, sa 13 glasova ZA, Gradsko vijeće usvaja zapisnik 13. sjednice Gradskog vijeća,
 1. 2. a) Sa 8 glasova ZA i 5 glasova PROTIV Gradsko vijeće usvaja Odluku o III izmjenama i dopunama proračuna Grada Mursko Središće za razdoblje od 01.01. do 31.12.2015. godine,
 2. b) Sa 8 glasova ZA i 5 glasova PROTIV Gradsko vijeće usvaja Odluku o III izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini na području Grada Mursko Središće,
 3. c) Sa 8 glasova ZA i 5 glasova PROTIV Gradsko vijeće usvaja Odluku o III izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture na području Grada Mursko Središće za razdoblje 01.01.2015. do 31.12.2015. godine,
 4. d) Sa 8 glasova ZA i 5 glasova PROTIV Gradsko vijeće usvaja Odluku o III izmjenama i dopunama Plana nabave Grada Mursko Središće za 2015. godinu,
 1. 3. a) Sa 8 glasova ZA i 5 glasova PROTIV Gradsko vijeće usvaja Odluku o proračunu Grada Mursko Središće za razdoblje od 01.01.2016. godine do 31.12.2016. godine i projekcije proračuna za 2017. i 2018. godinu,
 2. b) Sa 8 glasova ZA i 5 glasova PROTIV Gradsko vijeće usvaja Odluku o izvršavanju proračuna za 2016. godinu,
 3. c) Sa 8 glasova ZA i 5 glasova PROTIVA Gradsko vijeće usvaja Plan nabave Grada Mursko Središće za 2016. godinu,
 4. d) Sa 8 glasova ZA i 5 glasova PROTIV Gradsko vijeće usvaja Odluku o programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Mursko Središće u periodu od 01.01.2016. godine do 31.12.2016. godine,
 5. e) Sa 8 glasova ZA i 5 glasova PROTIV Gradsko vijeće usvaja Odluku o programu održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Mursko Središće u periodu od 01.01.2016. godine do 31.12.2016. godine,
 6. f) Sa 8 glasova ZA i 5 glasova PROTIV Gradsko vijeće usvaja Plan razvojnih programa za razdoblje 2016. – 2018. godine,
 1. 4. Jednoglasno, sa 13 glasova ZA, Gradsko vijeće usvaja Odluku o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu Grada Mursko Središće,
 1. 5. a) Jednoglasno, sa 13 glasova ZA, Gradsko vijeće usvaja Analizu stanja civilne zaštite na području Grada Mursko Središće za 2015. godinu,
 2. b) Jednoglasno, sa 13 glasova ZA, Gradsko vijeće usvaja Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Mursko Središće za 2016. godinu,
 3. c) Jednoglasno, sa 13 glasova ZA, Gradsko vijeće usvaja Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Mursko Središće za vremensko razdoblje od 2016. godine do 2019. godine,
 1. 6. Jednoglasno, sa 13 glasova ZA, Gradsko vijeće usvaja Odluku o dodjeli nagrade za sportaša i sportsku momčad 2015. godine,
 1. 7. Jednoglasno, sa 13 glasova ZA, Gradsko vijeće usvaja Zaključak o objavljivanju Javnog poziva za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Mursko Središće,
 1. 8. Jednoglasno, sa 13 glasova ZA, Gradsko vijeće usvaja Odluku o popisu i osnivanju Povjerenstva za popis imovine i obveza.

Gradsko vijeće Grada Mursko Središće ukupno broji 15 članova.

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće. Navedene odluke posebno se dostavljaju na objavu, te stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Međimurske županije“.

GRADSKO VIJEĆE

MURSKO SREDIŠĆE

Klasa: 021-05/15-01/2281

Ur.broj: 2109/11-15-01/1-1

Mursko Središće, 10.12.2015.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

mr.sci. Cmrečak Miljenko, dr.med.vet.

02