22. SJEDNICA STRUČNOG KOLEGIJA – 100 EURA ZA HRVATSKI BAL U LENDAVI

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 19/13) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće (Službeni glasnik Međimurske županije br. 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Srpak Dražen, dana 18.11.2013. godine na 22. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Srpak Dražen, Vrtarić Zvonko, Cmrečak Miljenko, Štefanić Miljenko, Kraljić Marija, Šimunić Antun i Belše Drago), donosi sljedeće

   

Z A K LJ U Č K E

           

1. Molba za donaciju za Dan osoba s invaliditetom – zamolba Centra za odgoj i  obrazovanje Čakovec koji povodom Međunarodnog dana invalida 3. prosinca organizira druženje za svoje polaznike se odobrava u iznosu od 300,00 kuna.

2. Zamolba za pomoć u plaćanju režijskih troškova zbog teškog materijalnog stanja Turk Željka iz Murskog Središća se upućuje Socijalnom vijeću na daljnje razmatranje.

3. Zamolba za oslobođenje od plaćanja komunalne naknade Perčić Terezije iz Murskog Središća, Rade Končara 40 upućuje se Upravnom odjelu za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove na rješavanje sukladno Odluci o komunalnoj naknadi Grada Mursko Središće.,

4. Udruga ruskog govornog područja u Međimurju „Kalinka“ – odobrava se zamolba za financijsku pomoć u svrhu održavanja manifestacije „Ruska kuhinja na međimurskom stolu“ koja će se održati dana 23. studenog 2013.g. u Donjem Kraljevcu. Ista se odobrava u iznosu od 500,00 kuna, te se upućuju predstavnici udruge na kontakt sa Upravnim odjelom za financiranje, proračun i socijalnu skrb (voditeljica Marija Kraljić, oec.) radi isplate donacije.

5. Hrvatsko kulturno društvo „Pomurje“ – temeljem zamolbe za pokroviteljstvo tradicionalne priredbe „Hrvatski bal“ koja će se održati dana 23. studenog 2013.g. u hotelu Lipa u Lendavi, Grad Mursko Središće donira iznos od 100,00 EUR koji će biti isplaćeni u 2014. godini zbog neplaniranih sredstava za tu namjenu u tekućoj godini te poklanja tri slike sa likovne kolonije koje će se gostima manifestacije ponuditi u sklopu tombole.

6. Međimurska zaklada solidarnosti „Katruža“ – temeljem ponude božićnih i novogodišnjih čestitki zaklade „Katruža“ čija prikupljena sredstva će biti namijenjena za potrebe liječenja, rehabilitacija, operacija, nabavke pomagala za invalidne osobe i nabavku lijekova u slučajevima kad HZZO ne podmiruje te troškove, Grad Mursko Središće će kupiti 50 komada božićnih i novogodišnjih čestitki s kuvertom po cijeni od 5,00 kuna po komadu.

7. Utvrđuje se da je gradonačelnik dana 15. studenog 2013.g. proslijedio Gradskom vijeću i Odboru za proračun i financije prijedlog Odluke o proračunu Grada Mursko Središće za 2014. godinu na daljnje razmatranje i usvajanje.

8. Plan radova za predstojeći tjedan, koje je potrebno obaviti i provesti:

– zadužuje se komunalni redar Drago Belše za organizaciju i obavljanje završnih vanjskih radova od strane javnih radova i komunalnih radnika koji uključuju posljednju jesensku košnju, čišćenja šetnice, groblja i sve ostale aktivnosti prije zimskog razdoblja.

– zbog nadolazeće zime zadužuju se zamjenik gradonačelnika – Zvonko Vrtarić, referent za graditeljstvo Antun Šimunić i komunalni redar Drago Belše za organizaciju sastanka sa koncesionarom radi pripreme, organizacije i praćenja obavljanja komunalne djelatnosti zimske službe sukladno važećem ugovoru.

– zadužuje se komunalni redar Belše Drago za obilazak svih naselja u Gradu Mursko Središe – Mursko Središće, Hlapičina, Štrukovec, Peklenica, Križovec, Sitnice radi utvrđivanja ispravnosti javne rasvjete, odnosno identificiranja rasvjetnih tijela koje treba prije zimskog razdoblja zamijeniti. Isto je potrebno obaviti do sljedeće sjednice kolegija.

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

 

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

Klasa: 021-05/13-01/1206

Ur.broj: 2109/11-1-01/1-13-1                                                                      

Mursko Središće, 18.11.2013.                                                         

 

           

GRADONAČELNIK:

 

 

Dražen Srpak