19. SJEDNICA STRUČNOG KOLEGIJA – BETONSKI STUPOVI RASVJETE NA ŠETNICI DOBIVAJU ZELENU BOJU

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće (Službeni glasnik Međimurske županije br. 09/09) gradonačelnik Grada Mursko Središće Srpak Dražen, dana 29.10.2013. godine na 19. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Srpak Dražen, Vrtarić Zvonko, Štefanić Miljenko, Kraljić Marija, Šimunić Antun, Belše Drago i Bračko Bojan), donosi sljedeće

 

Z A K LJ U Č K E

 

1.      „Pinklec“, Zavičajno društvo Međimuraca u Karlovačkoj županiji, M.Vrhovca 13, Karlovac – zamolba za potporu u 2014. godini prima se na znanje, te će se uvrstiti u gradski proračun prema realnim financijskim mogućnostima,

2.      Tomšić Simona, Martinska 24, Mursko Središće – odobrava se zamolba za mirovanje isplate studentskog kredita za akademsku godinu 2013/2014., u skladu sa odredbama Pravilnika o studentskim kreditima,

3.      dodjela studentskih kredita za akademsku godinu 2013/2014. – gradonačelnik temeljem prijedloga Povjerenstva usvaja odluku od dodjeli studentskih kredita i to sljedećim studentima: Natalija Rob iz Murskog Središća, Martinska 117 – 1.000,00 kn mjesečno, Tamara Srnec iz Peklenice, Glavna 29 – 500,00 kn mjesečno, Maja Trstenjak iz Peklenice, Krnišče 21 – 1.000,00 kn mjesečno, i Timotea Turk iz Murskog Središća, Brezje 40 – 1.000,00 kn mjesečno,

4.      Ministarstvo branitelja, Zagreb – temeljem zamolbe Ministarstva, gradonačelnik usvaja zaključak da se Grad Mursko Središće odriče naslijeđenih udjela Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata za pokojnog Kodba Roberta, u korist samog Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji,

5.      Udruga roditelja poginulih branitelja domovinskog rata Međimurske županije, J.J. Strossmayera 9, Čakovec – zamolba za financijsku pomoć u 2014. godini prima se na znanje, te će se uvrstiti u gradski proračun prema realnim financijskim mogućnostima,

6.      Udruga mažoretkinja Murskog Središća, Kralja Zvonimira 36, Mursko Središće – odobrava se zamolba za besplatno korištenje sportske dvorane Mursko Središće dana 15.12.2013. godine (nedjelja) u terminu od 13,00 do 17,30 sati za potrebe organizacije proslave 15-te godišnjice postojanja mažoretkinja u Murskom Središću,

7.      Jambrošić Josip i Ljubica, Rade Končara 80, Mursko Središće – odobrava se zamolba za korištenje prilaza za potrebe stambeno-poslovne građevine u Murskom Središću na k.č.br. 1883/4 od strane ulice Slatine, te se zadužuje referent Šimunić Antun za izdavanje suglasnosti prema zakonski propisanim uvjetima,

8.      OPG Balaž Robert, Glavna 22, Peklenica – zahtjev za prikupljanje dokumentacije potrebne za raspisivanje javnog poziva za dodjelu zakupa za poljoprivredno zemljište u vlasništvu RH na području Grada Mursko Središće i pokretanje postupka javnog poziva gradonačelnik prima na znanje, te zaključuje da će se pripremne radnje za pokretanje navedenog postupka započeti početkom 2014. godine,

9.      Plan radova za predstojeći tjedan, koje je potrebno obaviti i provesti:

          Belše Drago, komunalni redar, zadužuje se za kompletnu organizaciju uređenja groblja za blagdan Svi sveti, uz napomenu da je potrebno organizirati dežurstva djelatnika u programu javnih radova za regulaciju prometa i parkiranja vozila na groblju Mursko Središće,

          Štefanić Miljenko, tajnik-pročelnik Ureda Grada i Šimunić Antun, referent za graditeljstvo, zadužuju se za produženje Ugovora o radu za komunalnog radnika Rajf Zvonka, temeljem ukazane potrebe i povećanog opsega poslova čišćenja gospodarske zone Brezje, do 06.02.2014. godine,

          Gradonačelnik usvaja zaključak da odobrava provođenje posla bojanja betonskih stupova rasvjete na šetnici uz Muru u Murskom Središću u zelenu boju, a za organizaciju posla se zadužuje komunalni redar Belše Drago.

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

 

                                                                  GRAD MURSKO SREDIŠĆE

                                                                  GRADONAČELNIK    Dražen Srpak