18. SJEDNICA STRUČNOG KOLEGIJA – STRANI INVESTITORI ŽELE ULOŽITI U TEAM, NEORES I BETEX

 

 

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće (Službeni glasnik Međimurske županije br. 09/09) gradonačelnik Grada Mursko Središće Srpak Dražen, dana 07.10.2013. godine na 18. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Srpak Dražen, Vrtarić Zvonko, Cmrečak Miljenko, Štefanić Miljenko, Kraljić Marija, Šimunić Antun, Belše Drago i Bračko Bojan), donosi sljedeće

 

Z A K LJ U Č K E

 

 

1.      Društvo žena Križovec – odobrava se zamolba za donaciju robe za domjenak za Dane kruha 20.10. u Križovcu, na način da će se podmiriti račun iz trgovine MERCATOR u Murskom Središću u iznosu od 800,00 kn za robu potrebnu za organizaciju domjenka,

2.      Međimurska županija, Čakovec – gradonačelnik prima na znanje očitovanje u svezi obrane od tuče na području Grada Mursko Središće, u kojem Međimurska županija navodi da je područje Grada Mursko Središće obuhvaćeno sustavom obrane od tuče i da obrane ne ovisi o postojanju ili nepostojanju lansirnih postaja na samom području Grada,

3.      Dom zdravlja Čakovec – gradonačelnik prima na znanje prijedlog za provođenje preventivne akcije u zdravstvu -14.studenog „Svjetski dan oboljelih od šećerne bolesti“, te se za dogovor sa nadležnim udrugama i institucijama za daljnju organizaciju istih zadužuju gradonačelnik Srpak Dražen i referent za informiranje Bračko Bojan,

4.      Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Zrinsko-Frankopanska 9, Čakovec – gradonačelnik prima na znanje poziv na simulacijsku vježbu „Vodni val 2013“ koja će se održati dana 28.10.2013. u Zagrebu, (Hrvatsko vojno učilište „Petar Zrinski“ Ilica 256b, a kao predstavnici Grada Mursko Središće istoj će prisustvovati Srpak Dražen – gradonačelnik, Vrtarić Zvonko – načelnik Stožera zaštite i spašavanja GMS, Palnec Miljenko – zamjenik načelnika Stožera, Vrbanec Miljenko i Bogdan Rajko – članovi Stožera, Bračko Bojan – zamjenik zapovjednika Zapovjedništva civilne zaštite GMS, Zadravec Juraj i Šimunić Antun – članovi Zapovjedništva, i Mesarić Stjepan – novinar,

5.      VMO Sitnice – gradonačelnik prima na znanje očitovanje VMO Sitnice u svezi podnesene peticije protiv gradnje kapelice te prima na znanje jednoglasnu odluku VMO Sitnice da i nadalje podržavaju inicijativu mještana romskog naselja Sitnice za izgradnju kapelice – poklonca. Za rješavanje sve ostale problematiku u svezi valjanosti peticije zadužuje se VMO Sitnice, u čijoj je isto nadležnosti,

Gradonačelnik usvaja zaključak u svezi javne rasvjete u Sitnicama, temeljem traženja VMO Sitnice, i to kako slijedi: javna rasvjeta i elektroopskrbna mreža će se u skladu sa stajalištem HEP-a Čakovec pustiti u pogon tek nakon dobivanja uporabne dozvole i predavanja elektroenergetske mreže u vlasništvo HEP Čakovec, a dobivanje uporabne dozvole ovisi o brzini postupanja Središnje agencije za financiranje i ugovaranje Zagreb, koja u cijelosti vodi projekt izgradnje komunalne infrastrukture u Sitnicama i Orehovici,

6.      Kraljić Marija, voditeljica odjela za financiranje i proračun, izvijestila je članove kolegija gradonačelnika o Obračunu gradskog proračuna za razdoblje 01.01. do 30.09.2013. godine, i podnijela je pisane Upute za izradu prijedloga Proračuna Grada Mursko Središće za razdoblje 2014. – 2016. godine,

7.      Gradonačelnik Srpak Dražen zadužuje se za provedbu dogovora u svezi organizacije sastanka u Međimurskoj županiji, na koji bi trebalo pozvati sve jedinice lokalne samouprave s područja Međimurja koje imaju problem legalizacije gradnje objekata u romskim naseljima, a što je u posljednje vrijeme zastalo u rješavanju te lokalnoj samoupravi uzrokuje velike probleme.

 

8.      Plan radova za predstojeći tjedan, koje je potrebno obaviti i provesti:

          Referent za graditeljstvo Šimunić Antun i komunalni redar Belše Drago zadužuju se za provođenje sanacije šahtova na cestama u Murskom Središću, u ulici Martinskoj kod crkve i u ulici Josipa Broza Tita kod kućnog broja 21,

          Gradonačelnik je iznio podatke da je kamionski promet kroz Mursko Središće u 09. mjesecu 2012. godine iznosio 6100 kamiona, a u 09. mjesecu 2013. godine povećao se na 10750 kamiona tj. radi se o povećanju od 76%, te da je od nadležnih županijskih i državnih institucija potrebno tražiti pomoć za rješenje navedenog problema,

          Gradonačelnik je iznio obavijest da rok za podnošenje zahtjeva za obročnu otplatu dugovanja prema Gradu Mursko Središće ističe 15.10. te će Grad počevši od 01.11.2013. godine prema neplatišama pokrenuti postupke prisilne naplate. Istaknuo je da je 120 građana podnijelo zahtjeve za obročnu otplatu dugovanja, te da će se građanima koji do tog datuma još podnesu zahtjev za obročnu otplatu isti i odobriti,

          Referent za informiranje Bračko Bojan zadužuje se za dostavu upita poduzećima TEAM, NEORES i BETEX u Murskom Središću, o halama i skladišnom prostoru koji posjeduju, u svezi upita stranih investitora o možebitnim ulaganjima,

          Referent za graditeljstvo Šimunić Antun i komunalni redar Belše Drago zadužuju se za organizaciju uređenja i poslovanja groblja na području Grada Mursko Središće za blagdan Svih svetih,

          Referent za informiranje Bračko Bojan zadužuje se za obavijest medijima u svezi obveze vlasnika o održavanju grobnih mjesta, te da se zamole svi građani koji imaju saznanja o vlasnicima zapuštenih grobnih mjesta da se jave u Gradsku upravu kako bi se s istima stupilo u kontakt radi obaviještavanja u skladu s odredbom članka 13. Odluke Grada Mursko Središće o načinu i uvjetima obavljanja komunalne djelatnosti održavanja groblja, kojom je utvrđeno da se grobno mjesto za koje grobna naknada nije plaćena 10 godina smatra napuštenim te se može ponovo dodijeliti na korištenje nakon proteka 15 godina od posljednjeg ukopa u grob, te da se grobno mjesto za koje se ne može utvrditi korisnik može ponovo dodijeliti na korištenje.

 

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

 

 

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

 

Klasa: 021-05/13-01/1073

Ur.broj: 2109/11-1-01/1-13-1

Mursko Središće, 14.10.2013.

GRADONAČELNIK:

 

 

Dražen Srpak