17. SJEDNICA STRUČNOG KOLEGIJA – MINISTARSTVO ZDRAVLJA IZDALO NALOG ZA POBOLJŠANJE HIGIJENSKO SANITARNIH UVJETA U VRTIĆU “MASLAČAK”

 

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće (Službeni glasnik Međimurske županije br. 09/09) gradonačelnik Grada Mursko Središće Srpak Dražen, dana 07.10.2013. godine na 17. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Srpak Dražen, Vrtarić Zvonko, Cmrečak Miljenko, Kraljić Marija, Šimunić Antun, Belše Drago i Bračko Bojan), donosi sljedeće

 

Z A K LJ U Č K E

 

1.      Podružnica umirovljenika Mursko Središće – odobrava se zamolba za dotaciju za božićne poklone štičenicima staračkog doma u Murskom Središću, te se isplaćuje jednokratna novčana pomoć u iznosu od 500,00 kn iz sredstava za ostale udruge,

2.      Predlaganja kandidata za članove Socijalnog vijeća Mursko Središće – Horvat Đurđa (Udruga umirovljenika Mursko Središće), Bilić Alenka (Centar za socijalnu skrb Mursko Središće), Orehovec Marina (VMO Mursko Središće), Hrženjak Dominik (VMO Štrukovec), Kovačić Danica (VMO Križovec), Kralj Ivan, (VMO Hlapičina), Munđar Ana (VMO Peklenica), Mihanović Milorad (VMO Sitnice), Lipić Zdenka (Crveni križ Mursko Središće), Rihtarec Marija (Caritas Mursko Središće) i Kraljić Marija – predstavnica gradonačelnika Grada Mursko Središće. Prijedlog se dostavlja Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje,

3.      „Svam lim“ I.L.Ribara 31, Novo Selo Rok – prihvaća se ponuda za izradu i montažu građevinske limarije za krpanje rupa na krovištu bivšeg kina „Rudar“ u iznosu od 1.500,00 kn plus PDV, ukupno 1.875,00 kn

4.      Društvo žena Mursko Središće – odobrava se zamolba za financiranje akcije „Blagdan dobrote“ te se isplaćuje jednokratna novčana pomoć u iznosu od 3.000,00 kn iz sredstava za ostale udruge,

5.      DV „Maslačak“ Mursko Središće – Ministarstvo zdravlja, Uprava za sanitarnu inspekciju, Čakovec – gradonačelnik prima na znanje rješenje o nalogu za poboljšanje higijensko-sanitarnih uvjeta poslovanja, gdje se navodi sljedeće: 1) osigurati preduvjete za pripremu hrane prema pravilima dobre higijenske prakse po Vodiću dobre higijenske prakse za institucionalne kuhinje, 2) osigurati uvjete za catering jer se hrana vozi u područni vrtić u Peklenicu, 3) implementirani HACCP sustav provoditi prema pravilima struke i o tome voditi evidenciju. Za provedbu naloga iz rješenja zadužuje se ravnateljica DV „Maslačak“ Cilar Spomenka, uz napomenu da je za točke 1. i 2. rok 01.09.2014. godine, a za točku 3. je rok po primitku rješenja.

6.      Ministarstvo unutarnjih poslova, Uprava za granicu, Zagreb – Grad Mursko Središće zahvaljuje na ustupanju carinskog terminala na graničnom prijelazu Mursko Središće koje će Grad prenamijeniti i urediti za potrebe parkirališta, za što se zadužuju zamjenik gradonačelnika Vrtarić Zvonko i referent Šimunić Antun, uz napomenu da će Grad sve radove na uspostavi novog parkirališta izvesti sam, a navedeno obuhvaća označavanje parkirnih mjesta, prometnu signalizaciju te postavljanje stepenica prema šetnici i gradskom parkingu,

7.      Gradonačelnik je konstatirao da je po javnom natječaju za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta – građevinski poslovi na području Grada Mursko Središće, pristigla samo jedna ponuda i isto se dostavlja Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje,

8.      Gradonačelnik je sa voditeljicom Upravnog odjela za financiranje i proračun pripremio prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama proračuna Grada Mursko Središće za 2013. godinu, te se prijedlog dostavlja Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje,

9.      Plan radova za predstojeći tjedan, koje je potrebno obaviti i provesti:

          Gradonačelnik usvaja zaključak o formiranju Povjerenstva za provedbu natječaja za dodjelu studentskih kredita, u sastavu: Srpak Dražen, Vrtarić Zvonko, Cmrečak Miljenko, Štefanić Miljenko i Kraljić Marija,

          Gradonačelnik usvaja zaključak kojim se referent Šimunić Antun i komunalni redar Belše Drago zadužuju da upozore sve izvođače radova na cestama i drugim gradilištima na području Grada Mursko Središće da su dužni znakovima i trakama zaštititi lokacije radova koji su u tijeku, u cilju zaštite sigurnosti građana.

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

 

 

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

 

Klasa: 021-05/13-01/1027

Ur.broj: 2109/11-1-01/1-13-1

Mursko Središće, 07.10.2013.

GRADONAČELNIK:

 

 

Dražen Srpak