16. SJEDNICA STRUČNOG KOLEGIJA – ROMI PREDALI PETICIJU PROTIV IZGRADNJE KAPELICE

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće (Službeni glasnik Međimurske županije br. 09/09) gradonačelnik Grada Mursko Središće Srpak Dražen, dana 30.09.2013. godine na 16. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Srpak Dražen, Vrtarić Zvonko, Cmrečak Miljenko, Cilar Spomenka, Štefanić Miljenko, Kraljić Marija, Šimunić Antun, Belše Drago i Bračko Bojan), donosi sljedeće

 

Z A K LJ U Č K E

 

1.      Gradonačelnik prima na znanje Zapisnik o izvršenom inspekcijskom pregledu koji je dana 03.09.2013. obavljen u Dječjem vrtiću „Maslačak“, temeljem Zakona o sanitarnoj inspekciji, te su utvrđeni pojedini nedostaci, te se čeka službeno rješenje o istom i nakon toga će se poduzeti odgovarajuće mjere za uklanjanje istih. Gradonačelnik prima na znanje Godišnje izvješće o radu DV „Maslačak“ za pedagošku godinu 2012/2013. godinu, koji je prezentirala ravnateljica Cilar Spomenka, te se isto dostavlja Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje,

2.      Usvaja se zaključak da će se knjiga „Rječnik Murskog Središća“ službeno predstaviti za Dan Grada 2014. godine, Grad Mursko Središće financijski podupire tiskanje iste i u proračunu za 2014. godinu biti će za to predviđena sredstva, a u tijeku je prikupljanje sponzorstva za tiskanje rječnika, o čemu je gradonačelnik zajedno sa autorima knjige prof. Blažeka Đurom i Rob Grozdanom dostavio zamolbu poduzetnicima s područja Grada i Međimurske županije, a ista je objavljena i u medijima te na službenoj internet stranici Grada,

3.      „Međimurski festival zabavne glazbe“, „Trade off“ d.o.o., M.Krleže 22, Čakovec – po zamolbi za potporu festivala 21.11. do 24.11.2013. odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći u iznosu od 700,00 kn iz sredstava za kulturu,

4.      Udruga gluhih i nagluhih Međimurske županije, Perivoj Zrinskih 2, Čakovec – po zamolbi za financijsku pomoć za rad udruge odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći u iznosu od 500,00 kn iz sredstava za pomoć invalidima,

5.      Mještani ulice Sitnice – gradonačelnik prima na znanje „Peticiju protiv izgradnje kapelice“ u romskom naselju Sitnice, koju je potpisalo 71 mještana Sitnica (od ukupno oko 400 stanovnika Sitnica), te konstatira da peticija nije provedena u skladu sa zakonskim odredbama jer nema naveden broj osobne iskaznice potpisnika, i ista se dostavlja VMO Sitnice na uvid i službeno očitovanje,

6.      Hrvatski zavod za zapošljavanje, Bana Josipa Jelačića 1, Područni ured Čakovec – usvaja se zamolba za pokroviteljstvo Sajma poslova 2013, koji će se održati 19.10.2013. godine u dvorani Graditeljske škole u Čakovcu, te će se podmiriti troškovi autobusnog prijevoza nezaposlenih osoba s područja Grada na Sajam poslova tog dana, a zamjenik gradonačelnika Vrtarić Zvonko zadužuje se za moguću organizaciju štanda gospodarstvenika s područja Grada,

7.      Na inicijativu gradonačelnika i predsjednice VMO Mursko Središće Orehovec Marine usvaja se zaključak da je potrebno od Privredne banke Zagreb – poslovnica Mursko Središće službeno zatražiti da poslovnica u Murskom Središću kroz tjedan radi cjelodnevno, kako bi njihove usluge bile dostupnije građanima,

8.      Plan radova za predstojeći tjedan, koje je potrebno obaviti i provesti:

          Gradonačelnik je obrazložio da je uspostavljena suradnja sa Hera Joszefom, direktorom Poslovne mreže karpatska regija, koja ima 11 ureda u 6 država (Slovenija, Mađarska, Rumunjska, Bugarska, Slovačka i Hrvatska) te se predviđa tijekom studenog u prostorijama poduzeća TEAM u Murskom Središću održati radni sastanak gospodarstvenika iz pograničnog područja Hrvatske, Slovenije i Mađarske, uz suradnju nadležnih gospodarskih komora,

          Referent za informiranje Bračko Bojan zadužuje se za ponovnu objavu radnog vremena Gradske uprave Mursko Središće u medijima, uz napomenu i obavijest građanima i medijima da blagajna prima uplate građana svaki radni dan, a stranke se primaju svaki radni dan do 2 sata prije kraja radnog vremena, jer u navedena 2 sata djelatnici Gradske uprave zaključuju npr. rad blagajne i ostale dnevne predmete u postupku, osim u ponedjeljak kada se stranke primaju i blagajna radi sve do 17,00 sati, uz napomenu da se sve navedeno obavlja se u cilju veće dostupnosti usluga građanima.

 

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

 

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

 

Klasa: 021-05/13-01/994

Ur.broj: 2109/11-1-01/1-13-1

Mursko Središće, 30.09.2013.

GRADONAČELNIK:

 

 

Dražen Srpak