15. SJEDNICA STRUČNOG KOLEGIJA – GRAD ĆE ASFALTIRATI SVE RUPE NA CESTAMA I ULICAMA

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće (Službeni glasnik Međimurske županije br. 09/09) gradonačelnik Grada Mursko Središće Srpak Dražen, dana 23.09.2013. godine na 15. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Srpak Dražen, Vrtarić Zvonko, Cmrečak Miljenko, Kraljić Marija, Šimunić Antun, Belše Drago i Bračko Bojan), donosi sljedeće

 

Z A K LJ U Č K E

 

1.      PD „Bundek“ Mursko Središće – odobrava se zamolba za besplatno korištenje sportske dvorane Mursko Središće dana 18.01. (poslijepodne i navečer) i 19.01.2014. godine (cijeli dan) za potrebe organiziranja „16. Vincekovog pohoda“,

2.      Preksavec Zdravko, Križovec 132 – zamolba za jednokratnu novčanu pomoć, temeljem lošeg socijalno-imovinskog stanja, prima se na znanje te se dostavlja VMO Križovec na razmatranje i izdavanje prethodnog mišljenja,

3.      DUZS, Područna jedinica Čakovec – gradonačelnik prima na znanje Zapisnik o inspekcijskom nadzoru sukladno Godišnjem planu inspekcijskih nadzora zaštite i spašavanja, kojim se konstatira da Grad Mursko Središće ima sve akte usklađena za zakonom, te inspekcija nema nikakvih primjedbi,

4.      „Unisoft“ d.o.o., Istarsko naselje 4, Mursko Središće – prima se na znanje zahtjev za izdavanje u najam poslovnih prostorija u Križovcu 17a, te se tajnik-pročelnik Ureda Grada Štefanić Miljenko i predsjednica VMO Križovec Kovačić Danica zadužuju za pripremu i provedbu javnog natječaja za najam poslovnog prostora u Križovcu,

5.      Koprivec Sandi, Glavna 2, Sveti Martin na Muri – ponuda za otkup poljoprivrednog zemljišta-oranice u k.o. Hlapičina, k.č.br. 734, prima se na znanje te se usvaja zaključak kako je za zemljište navedenog tipa potrebno ponuditi minimalnu cijenu od 2,00 EUR/čhv, a ukoliko bude interesa za isto u skladu sa zakonskim odredbama raspisat će se javni natječaj za prodaju zemljišta,

6.      Plan radova za predstojeći tjedan, koje je potrebno obaviti i provesti:

          Referent Šimunić Antun zadužuje se za obavljanje poslova dogovora asfaltiranja udarnih rupa na cestama po ulicama u svim naseljima na području Grada Mursko Središće, što treba biti asfaltirano u najskorijem vremenu,

          VMO Mursko Središće, predsjednici Orehovec Marini, upućen je poziv za sastanak u svezi rješavanja problematike odvodnje oborinskih voda u ulici Brezje,

          Referent Šimunić Antun i komunalni radnik Rajf Zvonko zadužuju se za organizaciju i provođenje paljenja šiblja ostalog nakon krčenja šume u Gospodarskoj zoni Brezje-Mursko Središće, uz stalni stručni nadzor i dežurstvo DVD Mursko Središće.

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

 

 

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

 

Klasa: 021-05/13-01/960

Ur.broj: 2109/11-1-01/1-13-1

Mursko Središće, 23.09.2013.

GRADONAČELNIK:

 

 

Dražen Srpak