14. SJEDNICA STRUČNOG KOLEGIJA – 01.10.2013. KREĆE VAĐENJE KRVI I PRISILNA NAPLATA KOMUNALNE NAKNADE

 

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće (Službeni glasnik Međimurske županije br. 09/09) gradonačelnik Grada Mursko Središće Srpak Dražen, dana 16.09.2013. godine na 14. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Srpak Dražen, Vrtarić Zvonko, Cmrečak Miljenko, Štefanić Miljenko, Šimunić Antun, Belše Drago i Bračko Bojan), donosi sljedeće

 

Z A K LJ U Č K E

 

1.      Zajednica udruga hrvatskih vojnih invalida domovinskog rata Međimurske županije, JJ.Strossmayera 9, Čakovec – odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći po zamolbi za financijsku pomoć za državnom natjecanju invalida Domovinskog rata SŠNIDOR u Makarskoj 05.10.2013. godine, u iznosu od 500,00 kn, iz sredstava za pomoć invalidima,

2.      Po upitu za ponudu izrade natpisa imena za Gradsko vijeće Grada Mursko Središće zaprimljene su ponude firmi „Štambilji Novak“ d.o.o., Prvomajska 5, Čakovec i „Eltel“ d.o.o., Buzovečka 77, Čakovec, te se kao najpovoljnija odabire ponuda firme „Štambilji Novak“ u iznosu od 120,00 kn plus PDV po komadu,

3.      NK „Hajduk“ Štrukovec – zamolba za sufinanciranje legalizacije dijela građevine – svlačione NK „Hajduk“ Štrukovec – gradonačelnik usvaja zaključak da će se svim sportskim klubovima s područja Grada Mursko Središće sufinancirati legalizacija objekata i na način da će Grad podmiriti 50% troškova iz godišnjih donacija navedenom klubu te 50% iz neraspoređenih sredstava gradskog proračuna,

4.      Županijska bolnica Čakovec – dogovoreno je da vađenja krvi u Ambulanti Mursko Središće načelno počinje od 01.10.2013. godine i to ponedjeljkom, srijedom i petkom, a Grad će isto prema Županijskoj bolnici Čakovec sufinancirati sa 2.000,00 kn mjesečno, kao uslugu nadstandarda. Grad preuzima i obvezu uređenja prostorije u sklopu Ambulante Mursko Središće u kojoj će se obavljati vađenje krvi, na način da će se ista oličiti i urediti parketi, a za organizaciju navedenih radova uređenja zadužuje se referent Šimunić Antun, a za sklapanje ugovora zadužuje se tajnik-pročelnik Ureda Grada Štefanić Miljenko,

5.      KLA „Povratak“ Mursko Središće – odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći po zamolbi za pomoć u financiranju godišnje skupštine, u iznosu od 1.500,00 kn iz sredstava za udruge,

6.      Kutnjak Josip, Mursko Središće – Gradu Mursko Središće i drugim javnim službama ponuđen je najam poslovnog prostora uredskog tipa u poslovnom centru „Promenada“ u Murskom Središću, i to: jedan poslovni prostor na 1. katu površine 84 m2 te jedan poslovni prostor na 1. katu površine 57 m2 – ili moguća dva manja poslovna prostora od 26 m2 i 31 m2. Vlasnik napominje da poslovni centar ima vlastito uređeno parkiralište za stranke i zaposlenike, da centar i prostori imaju svu potrebnu zakonsku dokumentaciju te da je već u funkciji 7 poslovnih prostora npr. FINA, Podružnica Centra za socijalnu skrb, Ljekarna i drugi, te da zainteresirani sve informacije mogu dobiti na telefon 098426187-Kutnjak Josip,

7.      Gradonačelnik prima na znanje zapisnik o inspekcijskom nadzoru poslovanja Grada Mursko Središće prema odredbama Zakona o vatrogastvu, kojim se Gradu nalaže da donese akt o visini naknade za dobrovoljne vatrogasce kada sudjeluju u vatrogasnoj intervenciji, dok na ostale akte Grada u svezi istog nema daljnjih primjedbi,

8.      Gradonačelnik usvaja zaključak da je potrebno izvršiti obnovu tj. popunjavanje sastava Socijalnog vijeća, te je od svih mjesnih odbora, od Caritasa, Crvenog križa, Centra za socijalnu skrb i Udruge umirovljenika Mursko Središće zatraženo da predlože po jednog člana u sastav Socijalnog vijeća,

9.      Grad Mursko Središće obaviještava javnost i ponovo poziva građane i pravne osobe da najkasnije do 01.10.2013. u Gradskoj upravi mogu podnijeti zahtjev za obročnu otplatu dugovanja prema Gradu, a nakon tog roka će se pristupiti prisilnoj naplati.

10.  Plan radova za predstojeći tjedan, koje je potrebno obaviti i provesti:

          Tajnik-pročelnik Ureda Grada Štefanić Miljenko zadužuje se za dogovaranje načina suradnje Turističko-informativnog centra Mursko Središće i Udruge oldtimer vozila Selnica,

          Referent Šimunić Antun zadužuje se za organizaciju poslova farbanja kontejnera za smeće na groblju u Murskom Središću,

          Tajnik-pročelnik Ureda Grada Štefanić Miljenko zadužuje se za pomoć predstavnicima mjesnih odbora Hlapičina, Štrukovec i Križovec koji žele službeno ustrojiti društva žena,

          Usvaja se zaključak da se prihvaća ponuda firme „Autoprijevoz niskogradnja Branko Žganec“, Trg braće Radića 2, Mursko Središće, za sanaciju kanala u Murskom Središće, temeljem zahtjeva i uz kuću Novak Mirka, u iznosu od 12.500,00 kn plus PDV,

          Usvaja se zaključak da se prihvaća ponuda firme „Autoprijevoz niskogradnja Branko Žganec“, Trg braće Radića 2, Mursko Središće, za sanaciju oborinskih voda na pješačkoj stazi u Križovcu, u iznosu od 2.500,00 kn plus PDV,

          Referent Šimunić Antun zadužuje se za sanaciju propusta na k.č. br. 1159/1 u k.o. Hlapičina, kod obitelji Vrhar u Hlapičini,

          Referent Šimunić Antun zadužuje se za organizaciju poslova krpanja rupa na asfaltu na ulicama u Murskom Središću i Peklenici,

          Referent Šimunić Antun zadužuje se za pribavljanje 3 ponude za sanaciju ulica u Štrukovcu, a sredstva za navedeno osigurati će se u rebalansu gradskog proračuna,

          Gradonačelnik izvještava javnost da je sa vlasnikom firme „Proming“ postigao dogovor da će u skorom roku asfaltirati parkiralište ispred željeznarije „Termoprom „ u Murskom Središću,

          Referent Šimunić Antun zadužuje se za organiziranje poslova i dogovora otklanjanja kvarova na javnoj rasvjeti u ulici Vladimira Nazora (kod osnovne škole, sportske dvorane i ambulante) u Murskom Središću,

          Temeljem zamolbe KUD „Mura“ Mursko Središće, odobrava se isplata 2.600,00 kn po računu za autobusne troškove prijevoza folklorne i tamburaške sekcije u Hrvatsku kostajnicu na Kestenijadu, uz obvezu KUD-a „Mura“ da pribavi 3 ponude za autobusni prijevoz,

          Zamjenik gradonačelnika Vrtarić Zvonko izvještava javnost da su u Murskom Središću u tijeku radovi nadvišenja nasipa na Gornjem potoku, troškove istog snosi poduzeće „Međimurske vode“, a jedina obveza Grada je financiranje jednog „žabljeg“ poklopca u iznosu od cca. 4.600,00 kn,

          Referent Šimunić Antun i komunalni redar Belše Drago zadužuju se za izradu plana radova i radnog vremena komunalnih radnika i radnika u programu javnih radova,

          U cilju rješavanja problematike oborinskih voda u Brezju gradonačelnik će održati sastanak s predsjednicom VMO Mursko Središće, te je potrebno prikupiti suglasnosti vlasnika parcela u Brezju u cilju rješavanja navedenog problema,

          Komunalni redar Belše Drago zadužuje se za rješavanje problema sanacije štete na objektima u vlasništvu Grada nakon vandalskog čina koji se odigrao u noći sa petka na subotu 13.09./14.09.,

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

 

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

 

Klasa: 021-05/13-01/932

Ur.broj: 2109/11-1-01/1-13-1

Mursko Središće, 16.09.2013.

GRADONAČELNIK:

 

 

Dražen Srpak