13. točaka dnevnog reda pred vijećnicima Gradskog vijeća Grada Mursko Središće na 10. sjednici

Na osnovu članka 34. st. 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17) i članka 33. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 09/09, 5/13 i 03/18)

S A Z I V A M

  1. sjednicu Gradskog vijeća Grada Mursko Središće, koja će se održati

dana 26.11.2018. godine (ponedjeljak) s početkom u 16,00 sati

u prostorijama Gradske vijećnice Grada Mursko Središće.

Nakon aktualnog sata i usvajanja zapisnika, za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

1.

 a)Prijedlog Odluke o V. izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Grada Mursko Središće za 2018.g.,

b)Prijedlog Odluke o V. izmjenama i dopunama Plana nabave za 2018. godinu,

c)Prijedlog V. izmjena i dopuna Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2018.g.,

d)Prijedlog V. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Mursko Središće za 2018.g.,

e)Prijedlog V. izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za 2018. godinu,

2.

a)Prijedlog Odluke o proračunu Grada Mursko Središće za razdoblje 01.01.2019.g. do 31.12.2019.g.s projekcijama za 2020.g. i 2021. g.,

b)Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Mursko Središće za 2019. godinu,

c)Prijedlog Plana razvojnih programa za razdoblje od 01.01.2019.g. do 31.12.2019.g.,

d)Prijedlog Plana nabave Grada Mursko Središće za 2019. godinu,

e)Prijedlog Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture za period od 01.01.2019.g. do 31.12.2019.g.,

f)Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Mursko Središće za period od 01.01.2019.g. do 31.12.2019.g.,

3.Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi Grada Mursko Središće,

4.Prijedlog Odluke o osnivanju ustanove u kulturi: Centar za kulturu Rudar

5.Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića Maslačak Mursko Središće za pedagošku godinu 2017/2018,

6.Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Mursko Središće,

7.Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za Vijeća mjesnih odbora na području Grada Mursko Središće,

8.Prijedlog Odluke o financiranju političkih stranaka za 2019. godinu,

9.Prijedlog Odluke o poticajima za uređenje nekretnina na području Grada Mursko Središće,

10.Prijedlog Odluke o javnim priznanjima Grada Mursko Središće,

 11.Prijedlog Odluke o sufinanciranju dnevnog boravka starijih osoba u domovima za starije i nemoćne osobe na području Grada Mursko Središće,

12.Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt – „Rudarska kuća“ s pratećom građevinom – rekonstrukcija i prenamjena stambene i gospodarske zgrade u građevine društvene namjene u naselju Mursko Središće

13.Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Mursko Središće – ulica Slatine

 

(materijal po navedenim točkama u prilogu, obrazloženje – gradonačelnik Dražen Srpak).

 

Molim Vas da se sjednici obavezno odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon 370-771 ( Jedinstveni upravni odjel Grada Mursko Središće ).

S poštovanjem.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

Zvonko Vrtarić, dipl.ing.

(foto: Tin Tomanić, arhiva)