13. SJEDNICA STRUČNOG KOLEGIJA – GRAD ĆE KREDITIRATI PET STUDENATA

 

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće (Službeni glasnik Međimurske županije br. 09/09) gradonačelnik Grada Mursko Središće Srpak Dražen, dana 09.09.2013. godine na 13. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Srpak Dražen, Vrtarić Zvonko, Cmrečak Miljenko, Štefanić Miljenko, Kraljić Marija, Šimunić Antun, Belše Drago i Bračko Bojan), donosi sljedeće

 

Z A K LJ U Č K E

 

1.      Ljekarne „Joukhadar“, Ozaljska 50, Zagreb – prihvaća se ponuda trakica za preventivno vađenje šećera i masnoća za Udrugu dijabetičara Mursko Središće u ukupnom iznosu od 1.085,14 kn, kao donacija za potrebe Udruge dijabetičara Mursko Središće, a navedeno će biti plaćeno po računu ljekarne,

2.      „Infoel“ d.o.o., Sveti Martin na Muri – prihvaća se ponuda multifunkcijskog printera za Turističko-informativni centar Mursko Središće, u iznosu od 375,20 kn plus PDV, što će biti plaćeno iz sredstava Turističke zajednice Grada Mursko Središće,

3.      KLA „Povratak“ Mursko Središće, Mursko Središće – zamolba za pomoć u financiranju godišnje skupštine prima se na znanje, a pošto je ista nepotpuna i ne sadrži traženi iznos pomoći, temeljem navedenog referent za informiranje Bračko Bojan zadužuje za traženje specifikacije iznosa zamolbe i dodatnih podatka o poslovanju KLA „Povratak“,

4.      „A-dig sistemi“ d.o.o. Marka Kovača 19, 40000 Čakovec – prihvaća se ponuda za izradu i postavljanje oglasnog panoa za potrebe VMO Peklenica, u ukupnom iznosu od 975,00 kn,

5.      „Pfeifer-TTI“ d.o.o., Špinčićeva 2a, Čakovec – prihvaća se ponuda za kupnju 1 para mreža 6,0 mm za rukometne golove na igralištu u Peklenici, u iznosu od 1.477,00 kn plus PDV,

6.      Plan radova za predstojeći tjedan, koje je potrebno obaviti i provesti:

          Tajnik-pročelnik Ureda Grada Štefanić Miljenko i referent za informiranje Bračko Bojan zadužuju se za provjeru mogućnosti organizacije redovitog autobusnog linijskog prijevoza na području Grada Mursko Središće, što je potrebno provesti u dogovoru sa nadležnim službama Međimurske županije,

          Gradonačelnik Srpak Dražen izvještava prisutne da su sa Bolnicom Čakovec u tijeku pregovori o obavljanju usluge vađenja krvi u Ambulanti Mursko Središće,

          Usvaja se zaključak da je potrebno raspisati javni natječaj za dodjelu 5 studentskih kredita za studente s područja Grada Mursko Središće,

          Usvaja se zaključak da se za izradu projekata za uređenje Martinske ulice u Murskom Središću kao najpovoljnija odabire ponuda Ovlaštenog projektantskog ureda Božice Magdalenić iz Čakovca, u ukupnom iznosu od 16.500,00 kn,

          Usvaja se zaključak u svezi radnog vremena Turističko-informativnog centra Mursko Središće, koji od 09.09. nadalje posluje u sljedećem radnom vremenu: ponedjeljak – petak 07,00 do 15,00 sati,

          Usvaja se zaključak u svezi radnog vremena Gradske knjižnice i čitaonice Mursko Središće, koja od 09.09. nadalje posluje u sljedećem radnom vremenu: ponedjeljak – petak 08,00 do 19,00 sati, i svaka 1. subota u mjesecu od 08,00 do 12,00 sati.

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

 

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

 

Klasa: 021-05/13-01/891

Ur.broj: 2109/11-1-01/1-13-1

Mursko Središće, 09.09.2013.

GRADONAČELNIK:

 

 

Dražen Srpak