11 TISUĆA KUNA ZA 10. UTRKU GRADA – 90. SJEDNICA STRUČNOG KOLEGIJA

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 08.06.2015. godine na 90. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Zvonko Vrtarić, Miljenko Cmrečak, Miljenko Štefanić, Marija Kraljić, Antun Šimunić, Drago Belše i Bojan Bračko), donosi sljedeće

Z A K LJ U Č K E

  1. 1. Međimurska županija, župan, Čakovec – gradonačelnik prima na znanje Akte koje je donio Stožer zaštite i spašavanja Međimurske županije, temeljem Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2015. godini,
  1. 2. Krešo Levačić, Ruđera Boškovića 17 a, Mursko Središće – odobrava se zamolba za sponzorstvo „10. utrke Grada Mursko Središće“ na način da se isplaćuju planirana proračunska sredstva u iznosu od 11.000,00 kn te se donira 10 komada gradskih suvenira,
  1. 3. Josip Horvat, Nikole Pavića 5, Čakovec – usvaja se ponuda za kupnju knjige „Dabrova priča“ (200,00 kn/kom) i „Naše rode“ (50,00 kn/kom), te se od svake knjige kupuje po 2 komada,
  1. 4. „IAF“ d.o.o., Slatine 22 i „Sobočan Interijeri“ d.o.o., Slatine 18, Mursko Središće – gradonačelnik prima na znanje zahtjev za odvodnju oborinskih voda u industrijskoj zoni Slatine, te napominje da će se isto rješavati u sklopu uređenja infrastrukture Gospodarske zone Brezje,
  1. 5. DVD Peklenica – odobrava se zamolba za sufinanciranje obilježavanja 90-te obljetnice vatrogastva u Peklenici, i to iz proračunskih sredstava predviđenih za dobrovoljno vatrogastvo, a pročelnica Marija Kraljić zadužuje se za obavljanje i kontrolu dinamike isplate financijskih sredstava za navedenu namjenu,
  1. 6. gradonačelnik usvaja Program potpora poljoprivredi Grada Mursko Središće za 2015. godinu, a isti će se objaviti u „Službenom glasniku Međimurske županije“ nakon pribavljanja suglasnosti nadležnog Ministarstva poljoprivrede,
  1. 7. gradonačelnik usvaja zaključak kojim se od 2 pristigle ponude za obavljanje stručnog nadzora radova pješačko-biciklističke staze u Čakovečkoj ulici u Peklenici odabire ponuda firme „Međimurje investa“ iz Čakovca, u ukupnom iznosu od 17.955,00 kn tj. 1,9% od ukupne neto vrijednosti radova,
  1. 8. Plan radova i zaduženja za predstojeći tjedan, koje je potrebno obaviti i provesti:
  • 1. komunalni odjel Grada Mursko Središće zadužuje se za organizaciju i provođenje poslova iskopa čempresa i pripreme temelja za gradnju nove ograde na groblju u Murskom Središću.

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada www.mursko-sredisce.hr a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

Klasa: 021-05/15-01/832

Ur.broj: 2109/11-15-01/1-1                                                               GRADONAČELNIK:

Mursko Središće, 08.06.2015.                                                                       Dražen Srpak