Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Međimurske županije za 2020. godinu

Međimurska je županija 31. listopada 2019. godine na svojim stranicama objavila Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Međimurske županije za 2020. Na osnovi tog poziva svoje programe mogu predlagati samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u  kulturi kojima Međimurska županija nije osnivač, građani, udruge, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u području kulture te jedinice lokalne samouprave s područja Međimurske županije. Proračunom osigurana sredstva namijenjena su  za kulturne djelatnosti, akcije i manifestacije od interesa za Međimursku županiju koje Skupština Međimurske županije utvrdi kao javne potrebe. Javnim se potrebama u kulturi smatraju i one utvrđene posebnim zakonom, kao što su programi ustanova u kulturi, djelatnosti strukovnih i amaterskih udruga te drugih organizacija u kulturi, programi zaštite, očuvanja, obnove i revitalizacije kulturnih dobara i nasljeđa, izdavanje knjiga, programi vizualne i audiovizualne umjetnosti, programi u području kazališne, glazbene, glazbeno-scenske i plesne djelatnosti i kulturno-umjetničkog amaterizma, programi kulturne suradnje s organizacijama i institucijama te sudjelovanje na regionalnim, državnim i međunarodnim projektima i aktivnostima.

Prijedlozi se za svaki program podnose na posebnoj prijavnici te se sa svom potrebnom dokumentacijom šalju na adresu: Međimurska županija, Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i šport, Ruđera Boškovića 2, 40000 Čakovec. Prilikom vrednovanja pristiglih prijedloga Kulturno vijeće i Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i šport primjenjivat će Kriterije za uvrštavanje programa i projekata u program javnih potreba u kulturi Međimurske županije za 2020., a u obzir će se uzimati isključivo prijave pristigle do 9. prosinca 2019. do 12,00 sati.

Temeljem članka 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine br. 47/90, 27/93 i 38/09) i Kriterija za uvrštavanje programa i projekata u program javnih potreba u kulturi Međimurske županije za 2020. godinu, Međimurska županija raspisuje

POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA

U KULTURI MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2020.

I.

Javne potrebe u kulturi Međimurske županije kulturne su djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije u kulturi od interesa za Međimursku županiju koje Skupština Međimurske županije programom utvrdi kao javne potrebe, kao i one koje su utvrđene posebnim zakonom kao što su:

  1. programi ustanova u kulturi
  2. djelatnosti strukovnih i amaterskih udruga u kulturi, trgovačkih društava i drugih organizacija u kulturi
  3. programi zaštite, očuvanja, obnove, revitalizacije i programi razvitka i unapređivanja ukupne djelatnosti zaštite i očuvanja kulturnih dobara i kulturnog nasljeđa
  4. izdavanje knjiga, organiziranje akcija i manifestacija u književno-nakladničkoj i knjižničarskoj djelatnosti
  5. programi vizualne i audiovizualne umjetnosti (održavanje izložbi, izdavanje likovnih monografija, akcije i manifestacije u likovnoj djelatnosti)
  6. programi u području kazališne, glazbeno-scenske, glazbene i plesne djelatnosti te kulturno-umjetničkog amaterizma
  7. programi kulturne suradnje s organizacijama i institucijama te sudjelovanje na regionalnim, državnim i međunarodnim manifestacijama i u projektima.

II.

Na osnovi ovog poziva svoje programe mogu predlagati samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi kojima Međimurska županija nije osnivač, građani i udruge, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u području kulture te jedinice lokalne samouprave s područja Međimurske županije.

III.

Prijedlozi se za svaki program podnose na posebnoj prijavnici uz koju se prilaže financijski plan sa specificiranim troškovnikom. Pravne osobe koje sudjeluju u natječaju moraju dostaviti i izvod ili ispis iz odgovarajućeg javnog registra, iz kojeg je vidljiva ovlast za zastupanje i broj poslovnog računa, a fizičke osobe presliku osobne iskaznice. Prijavnice se nalaze na internetskim stranicama Međimurske županije, na adresi www.medjimurska-zupanija.hr

IV.

Programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara moraju sadržavati odgovarajuće mišljenje konzervatorskog odjela, a programi zaštite nepokretnih kulturnih dobara i izvadak iz zemljišnih knjiga te projekte i troškovnike radova koje su izradile ovlaštene stručne osobe. Uz prijavnice za potporu realizaciji izdavačkih projekata dostavljaju se po dvije stručne recenzije.

Programi koji budu uvršteni u Program javnih potreba u kulturi Međimurske županije sufinancirat će se iz proračuna Međimurske županije za 2020.

 

V.

Pri vrednovanju podnesenih prijedloga primjenjivat će se Kriteriji za uvrštavanje programa i projekata u program javnih potreba u kulturi Međimurske županije za 2020., koji se nalaze na internetskim stranicama Međimurske županije, na adresi www.medjimurska-zupanija.hr

VI.

Prijedlozi se, sa svom potrebnom dokumentacijom, šalju na adresu: Međimurska županija, Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i šport, Ruđera Boškovića 2, 40000 Čakovec.

Razmatrat će se zahtjevi pristigli do 9. 12. 2019. godine do 12,00 sati (bez obzira na način dostave).

 

 ŽUPAN

 Matija Posavec, mag.ing.

 KLASA:    612-01/19-02/5

URBROJ: 2109/1-01-19-1

Čakovec, 31.10.2019.