KAO KULTURNO DOBRO REPUBLIKE HRVATSKE ZAŠTIĆENA ZGRADA MAJUR GROFA FEŠTETIĆA U HLAPIČINI

Upravne zgrada Majur grofa Feštetića – stara škola Hlapičina zaštićeno kulturno dobro Republike Hrvatske

Na području Grada Mursko Središće nalazi se upravna zgrada grofa Majur Feštetića – stara škola, koja je ostatak nekadašnjeg grofovskog posjeda Novi Dvori, a koji je danas integralni dio naselja Hlapičina. Njegovo nastajanje u povijesnim izvorima dovodi se u vezu sa crkvenim redom Ivanovaca. Upravna zgrada Majur grofa Feštetića  izvorno je bila dio vlastelinstva grofa Feštetića u Novim Dvorima u kojoj je stanovao njegov upravitelj.

Grad Mursko Središće zalaže se za očuvanje i obnovu/adaptaciju upravne zgrade Majur grofa Feštetića, te prenamjenu zgrade u muzej Malteškog reda Ivanovaca, koji će biti još jedan od turističkih potencijala za lokalnu zajednicu i Međimursku županiju. Zgrada kontekstu povijesnog rasta i razvoja naselja svjedoči o visokom stupnju društvene kulture. Grad Mursko Središće u suradnji sa Međimurskom županijom izradio je Glavni projekt; Rekonstrukcija i sanacija Hlapičina.

Grad Mursko Središće je u procesu aplikacije projekta „EKO MUZEJ – revitalizacija upravne zgrade Majur grofa Feštetića“ u program suradnje INTERREG V-A SLO-RH 2014. – 2020. Jedan od ključnih uvjeta prilikom same aplikacije je da zgrada ili objekt koji se kandidira mora biti u vlasništvu projektnog partnera ( u ovom slučaju u vlasništvu Grada Mursko Središće), te imati svojstvo zaštićenog kulturnog dobra.

Konzervatorski odjel Varaždin 01. veljače 2016. godine uvažio je zamolbu za upis građevine upravne zgrade Majur grofa Feštetića – stara škola Hlapičina u Registar kulturnih dobara, te izdao rješenje o utvrđivanju svojstva kulturnog dobra sukladno članku 12. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, a najduže 3 godine od dana donošenja navedenog rješenja.

Ujedno je 19. siječnja na inicijativu gradonačelnika u Međimurskoj županiji održan  sastanak na temu prijenosa vlasništva na Grad Mursko Središće, što je isto jedan od glavnih uvjeta prilikom aplikacije. Ovih dana školski odbor Mursko Središće, kao vlasnik stare škole u Hlapičini, uvažio je pismo namjere, te je usuglašeno da se Upravna zgrada Majura grofa Feštetića u 100%-tno vlasništvo dodijeli Gradu Mursko Središće, a isto je poslano na suglasnot Međimurskoj županiji kao osnivaču Osnovne škole Mursko Središće.

(rt, foto: arhiva Muralista)

unnamed-49