GRADSKI BESKUĆNIK – KULTURA BEZ DOMA KULTURE

Međimurska županija raspisala je poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za 2014. godinu na koji se mogu javiti samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, građani i udruge, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi te jedinice lokalne samouprave. Prilika je to da se nešto kaže o kulturi i kulturnim zbivanjima u Murskom Središću koji je odavno grad bez toga, ako ne računamo sporadične predstave u sklopu manifestacije „Ljeto uz Muru“. U posljednje vrijeme vrhunac kulturnih zbivanja su tamburaški koncerti koji se održavaju po lokalnim kafićima ili vrlo rijetke izložbe slika koje se postavljaju u potpuno neprikladnim prostorima kao što je zgrada bivše autobusne postaje.

Opravdanje za sve to svakako je nedostatak Centra za kulturu koji se u planovima spominje više od 15 godina. Od propalih projekata vrijednih nekoliko stotina tisuća kuna bivšeg gradonačelnika Dražena Bregleca došlo se do adaptacije zgrade kina „Rudar“ koja bi poslužila za tu svrhu, a ne da se kulturne manifestacije, ako ih uopće ima, održavaju u ipak za to nefunkcionalnoj Pekleničkoj ili gradskoj sportskoj dvorani.

Moramo kazati da su Breglecovi projekti bili zanimljivi i atraktivni, ali potpuno nerealni s obzirom na ogromnost, površinu i cijenu koju bi trebalo platiti.

Obnova bivše kino dvorane trebala bi stajati više od 4 milijuna kuna. Objekt bi trebao ostati u svojim gabaritima, a obnoviti će se fasada, krovište, stolarija, pozornica, instalacije i sve drugo za čim se ukaže potreba. Sada kada je konačno postignut dogovor sa privatnim etažnim suvlasnikom trebalo bi pristupiti i nekakvoj realizaciji navedenih planova.

Grad naravno za to nema novaca pa se računa na potporu ministarstva koja je bila obećana, a u kojoj mjeri će se realizirati ostaje nam da vidimo. Samo za projektnu dokumentaciju potrebno je izdvojiti oko 130 tisuća kuna koje se misle namaknuti prodajom zemljišta na kojem se nalazi zgrada Minersa. Za ovu godinu u gradskom proračunu izdvojeno je za kulturu 158 tisuća kuna što je s obzirom na sve potrebe samo kap u moru.

 

Nadamo se da će se gradske vlasti uspjeti nekako snaći i da ćemo u dogledno vrijeme dobiti kakav takav Centar bez kojeg grad nije grad i koji je preduvjet bilo kakvog bavljenja kulturom.  

                                                                                                                            (R. Tomanić)

 

POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA
U KULTURI MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2014. GODINU

 

 

I.

 

Javne potrebe u kulturi za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna Međimurske županije kulturne su djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije u kulturi od interesa za Međimursku županiju, kao što su: 
1. programi ustanova u kulturi 
2. djelatnosti strukovnih i amaterskih udruga u kulturi, trgovačkih društava i drugih organizacija u kulturi 
3. programi zaštite, očuvanja, obnove, revitalizacije i programi razvitka i unapređivanja ukupne djelatnosti zaštite i očuvanja kulturnih dobara i kulturnog nasljeđa
4. izdavanje knjiga, organiziranje akcija i manifestacija u književno-nakladničkoj i knjižničarskoj djelatnosti
5. programi vizualne i audiovizualne umjetnosti (održavanje izložbi, izdavanje likovnih monografija, akcije i manifestacije u likovnoj djelatnosti)
6. programi kazališne, glazbeno-scenske, glazbene i plesne djelatnosti te kulturno-umjetničkog amaterizma
7. programi kulturne suradnje s organizacijama i institucijama te sudjelovanje na regionalnim, državnim i međunarodnim manifestacijama i u projektima.

 

II.


Predlagati mogu samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, građani i udruge, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi te jedinice lokalne samouprave.

 

III.


Prijedlozi se za svaki program podnose na posebnoj prijavnici uz koju se prilaže financijski plan sa specificiranim troškovnikom. Pravne osobe koje sudjeluju u natječaju moraju dostaviti i izvod iz odgovarajućeg javnog registra, ne stariji od 3 mjeseca, iz kojeg je vidljiva ovlast za zastupanje i broj poslovnog računa, a fizičke osobe presliku osobne iskaznice. Prijavnice se nalaze na internetskim stranicama Međimurske županije, na adresi www.medjimurska-zupanija.hr.

 

IV.


Uz programe zaštite i očuvanja kulturnih dobara potrebno je priložiti mišljenje konzervatorskog odjela, a uz programe zaštite nepokretnih kulturnih dobara i izvadak iz zemljišnih knjiga kao i projekte i troškovnike radova koje su izradile ovlaštene stručne osobe. 
Uz prijavnice za potporu realizaciji izdavačkih projekata potrebno je priložiti i po dvije stručne recenzije.
Prihvaćeni programi sufinancirat će se kroz Program javnih potreba u kulturi Međimurske županije.

 

V.


Pri vrednovanju prispjelih prijedloga primjenjivat će se Kriteriji za vrednovanje prijedloga ta izradu programa javnih potreba u kulturi Međimurske županije za 2014., koji se nalaze na internetskim stranicama Međimurske županije, na adresi www.medjimurska-zupanija.hr.


VI.


Prijedlozi se, sa svom potrebnom dokumentacijom, šalju na adresu: Međimurska županija, Upravni odjel za društvene djelatnosti, Ruđera Boškovića 2, 40000 Čakovec do 21. veljače 2014. godine.

                                                                                                  Župan Matija Posavec, mag.ing.