Zajedničkim snagama do razvoja Murs-ekom-a

Nakon što je Grad Mursko Središće sa općinama Sv. Martin na Muri, Selnica i Vratišinec nedugo preuzeo vlasništvo nad privatnim komunalnim poduzećem Murs-ekom d.o.o. Mursko Središće na način da je Grad Mursko Središće preuzeo 85% vlasništva, a ostale Općine svaka po 5% te je na Trgovačkom sudu završena procedura preuzimanja priprema se uređivanje upravljanja zajedničkom tvrtkom.

Tako je ovih dana pripremljen Nacrt društvenog ugovora o kojem su danas u Vijećnici Grada Mursko Središće raspravljali gradonačelnik Dražen Srpak te načelnici Dražen Crnčec, Ervin Vičević i Zdravko Mlinarić. Usuglašeno je da nadzorni odbor broji sedam članova od čega Grad Mursko Središće daje četiri, a svaka Općina po jednoga kako bi svi bili zastupljeni. Razgovaralo se o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti od Grada Mursko Središće i pojedinih Općina zajedničkoj komunalnoj tvrtki.

Grad Mursko Središće, već je prije donio Odluku o povjeravanju odvoza smeća, uređenja javnih i zelenih površina i održavanju nerazvrstanih cesta te upravljanju grobljima dok će ostale Općine donijeti Odluke svaka prema svom interesu, a za odvoz smeća je to već ranije usuglašeno. U tom cilju moraju se napraviti analize troškova održavanja javnih i zelenih površina, održavanja groblja i organizacije ukopa kako bi se kada se započne s tim poslovima od strane Murs-ekom-a mogle adekvatno fakturirati usluge Gradu i Općinama.

Grad Mursko Središće želi sve alate i uređaje koje trenutačno ima u komunalnom odsjeku te parcelu sa gospodarskim zgradama u Hlapičini koja je bila pripremana za potrebe poduzeća Murkom prebaciti u Murs-ekom što znači da će se firma dokapitalizirati te je u tom svojstvu sa ostalim Općinama dogovorena i dokapitalizacija s njihove strane kako se ne bi narušili omjeri vlasničkih udjela, a što neće predstavljati nikakve značajnije financijske obveze za Općine. Dokapitalizacijom će vrijednost udjela porasti dok će se prenesena imovina moći koristiti za potrebe svih vlasnika. Grad Mursko Središće sa 01. listopadom 2018. godine komunalne djelatnike prebaciti će u tvrtku Murs-ekom d.o.o. te započeti sa obavljanjem svih povjerenih poslova za Grad Mursko Središće.

(GMS, Ines Mučić)