UREĐENJE GARAŽE ZA 30 TISUĆA KUNA – 110. SJEDNICA STRUČNOG KOLEGIJA

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 30.11.2015. godine na 110. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Zvonko Vrtarić, Miljenko Cmrečak, Miljenko Štefanić, Marija Kraljić, Dolores Vrtarić, Antun Šimunić i Drago Belše), donosi sljedeće

Z A K LJ U Č K E

  1. 1. Melita Herperger, Zasadbreg 51, 40311 Lopatinec – odobrava se zamolba za sponzorstvo za izdavanje zbirke pjesama u iznosu od 500,00 kn iz sredstava za ostale donacije 2015.g.
  1. 2. VMO Štrukovec – gradonačelnik prima na znanje zapisnik sjednice održane dana 23.11.2015. godine.
  1. 3. NK „Rudar“ Mursko Središće – odobrava se zamolba za sponzorstvo nogometnog turnira mlađih kategorija dana 05.12. i 06.12.2015. godine u sportskoj dvorani Mursko Središće u iznosu od 2.000,00 kn iz sredstava za sport iz rezerve.
  1. 4. NK „Rudar“ Mursko Središće – odobrava se zamolba za korištenje sportske dvorane Mursko Središće za nogometni turnir mlađih kategorija dana 05.12. i 06.12.2015. godine.
  1. 5. gradonačelnik usvaja zaključak da se na službene dopise Grada Mursko Središće i na službenu web stranicu Grada grafički uvrštavaju simboli rudarstva tj. rudarske oznake, kao oznake rudarske tradicije i prošlosti Grada Mursko Središće, kao i natpis SRETNO kao nekadašnji rudarski pozdrav
  1. 6. Temeljem zaključka 108. sjednice kolegija gradonačelnika „Prijedlog za integraciju lokalnih vodovodnih sustava u naseljima Hlapičina i Križovec u sustav javne opskrbe vodom poduzeća Međimurske vode“, Međimurske vode d.o.o. očituju se      da kao javni isporučitelj vodnih usluga, ne prihvaćaju prijedlog, kako se navodi, za integraciju lokalnih vodovoda u naseljima Hlapičina i Križovec u sustav javne vodoopskrbe kojim upravljaju Međimurske vode d.o.o., niti za to ima zakonske osnove, niti ekonomskog odnosno svrsishodnog ili bilo kojeg drugog opravdanja.
  1. 7. Tekeli projekt – inženjering d.o.o., Marka Kovača 72, Mursko Središće – odobrava se ponuda za rekonstrukciju krovišta i unutarnje uređenje garaže u iznosu od 30.887,50 kn.

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada www.mursko-sredisce.hr a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

Klasa: 021-05/15-01/2187

Ur.broj: 2109/11-15-01/1-1                                                                GRADONAČELNIK:

Mursko Središće, 30.11.2015.                                                                        Dražen Srpak

(foto Anđelko Jurak)

12314901_852381928192973_242297976_o

12318260_852381828192983_1391958367_o