PREŠA NA ŠETNICI DOBILA ZELENO SVJETLO OD PROJEKTANTA I KOLEGIJA GRADONAČELNIKA

Naš članak o izgradnji novog ugostiteljskog objekta na šetnici u sklopu kojeg je predviđena velika drvena preša za grožđe izazvao je neviđeni interes, za sada najveći u povijesti Muralista. Više od tisuću izravnih pogleda na našoj stranici muralist.hr i dvije tisuće putem facebooka, oborili su i postavili teško dostižni rekord čitanosti.

Stotine komentara na desetine puta podijeljenom članku svjedoče o tome da je građanima Murskog Središća iznimno stalo do izgleda svoje šetnice sa kojom se izuzetno ponose. No kako se njih ništa ne pita mogu samo svoje mišljenje izraziti na gradskim špicama, kafićima ili na Muralistu. Kao što smo već rekli kritike su za i protiv, s time što ove druge prevladavaju u 90%  izrečenih ili napisanih stavova.

Kako god bilo, danas je na 21. sjednici stručnog kolegija gradonačelnika donijeta odluka da se prihvaća idejno rješenje za izradu jednostavnog objekta na javnoj površini šetnice uz Muru izrađeno od strane Ureda ovlaštenog arhitekta Loranda Klemenčića za kojeg i dalje tvrdimo da je sveta krava dok mu po lučici raste trava.

Također je utvrđeno da za spomenuti objekt nije potrebna građevinska dozvola, a ugostiteljsku djelatnost u njemu će obavljati trgovačko društvo DEA. Opširnije o svemu pročitajte u zaključcima 21. sjednice stručnog kolegija koje donosimo u cijelosti. (R. Tomanić)

 

 

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 19/13) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće (Službeni glasnik Međimurske županije br. 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Srpak Dražen, dana 11.11.2013. godine na 21. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Srpak Dražen, Vrtarić Zvonko, Cmrečak Miljenko, Štefanić Miljenko, Kraljić Marija, Šimunić Antun i Belše Drago), donosi sljedeće

 

 

Z A K LJ U Č K E

 

            

1.      HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ – prometovanje pograničnih vlakova – Grad Mursko Središće je po ponovnom traženju zaprimio obavijest Hrvatskih željeznica o uspostavljanju putničkog prometa između Murskog Središća i Lendave subotom. Utvrđuje se da sukladno dopisu Hrvatskih željeznica postoji problem kod Slovenske željeznice iz razloga što je kolodvor u Lendavi nezaposjednut tj. nema potrebnog prometnog osoblja te se stoga trenutno linija još ne može uvesti. Odgovor HŽ putničkog prijevoza se prosljeđuje županu Općine Lendava na njegovo daljnje postupanje kod Slovenskih željeznica.

2.      Likovna udruga „Izvor“ – odobrava se zamolba za korištenje prostora Turističko-informativnog centra dana 16.11.2013. godine radi otvorenja izložbe slika članova Likovne udruge „Izvor“.

3.      Prihvaća se idejno rješenje za izradu jednostavnog objekta na javnoj površini (šetnica uz rijeku Muru) izrađeno od strane Ureda ovlaštenog arhitekta Lorand Klemenčić koji je ujedno projektirao cijelu šetnicu, u kojem objektu će se obavljati ugostiteljske usluge, a temeljem kojeg idejnog rješenja je trgovačko društvo DEA j.d.o.o. od Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju Međimurske županije prema suglasnosti Grada Mursko Središće danoj na kolegiju održanom dana 16. srpnja 2013.g. po raspisanom javnom pozivu  pribavilo potvrdu da za navedeni objekt nije potrebna građevinska dozvola, te se nadalje utvrđuje da će trgovačko društvo DEA j.d.o.o. sukladno Odluci o porezima Gradu Mursko Središće plaćati naknadu za korištenje javne površine u iznosu od 1,00 kn/m2 dnevno uz popust od 50 % utvrđen navedenom odlukom odmah po početku rada ugostiteljskog objekta za što će se sklopiti poseban sporazum. Sukladno traženju Grada Mursko Središće trgovačko društvo DEA j.d.o.o. je izgradnju objekta prijavilo nadležnim službama – Državni inspektorat, Područna jedinica Varaždin, Odsjek inspekcijskog nadzora u Čakovcu (zaštita na radu), Područna jedinica Uprave za inspekcijske poslove u Varaždinu Ministarstva prostornog uređenja i gradnje, Ispostava Čakovec (građevinska inspekcija) i Upravnom odjelu Međimurske županije nadležnom za gradnju te je angažiralo ovlaštenog nadzornog inženjera.  

4.      Zahtjev Osnovne škole Mursko Središće za korištenje sportske dvorane ponedjeljkom od 20:30h do 21:30h se ne odobrava iz razloga što je željeni termin ponedjeljkom od 20,30 – 21,30 sati već zauzet prema rasporedu utvrđenom po javnom pozivu za korištenje sportske dvorane u sezoni 2013/2014 objavljenom u lokalnom tjedniku te bi odobravanje traženog termina značilo oduzimanje odobrenog termina udruzi.

5.      Zajednička Izjava čelnika jedinica lokalne samouprave o jedinstvenoj cijeni komunalnog doprinosa u postupku legalizacije objekata unutar romskih naselja na području Međimurske županije – Grad Mursko Središće je primio na znanje prijedlog zajedničke izjave te će se na Gradskom vijeću predložiti donošenje potrebnih odluka kako bi se visina komunalnog doprinosa izjednačila u svim romskim naseljima pa tako i u Sitnicama na 10,00 kn/m3.

6.      Izrada i tiskanje poslovnih rokovnika, zidnih kalendara i kemijskih olovaka s logotipom Grada Mursko Središće – utvrđuje se da su u roku za dostavu u gradsku upravu dostavljene četiri ponude i to slijedećih ponuditelja: Domina M d.o.o., Letis d.o.o., Printex d.o.o. i Zrinski d.d. te se kao najpovoljnija ponuda temeljem najniže ponuđene cijene za nabavu 50 komada rokovnika odabire ponuda trgovačkog društva Domina M d.o.o. u iznosu od 1.175,00 kuna, a za nabavu 200 kom. kemijskih olovaka i 150 komada zidnih kalendara ponuda trgovačkog društva Letis d.o.o. u ukupnom iznosu od 2.187,50 kuna uključujući PDV za što će se najboljim ponuditeljima poslati narudžbenice.

7.      Ponuda Zavoda za kontrolu kvalitete i conzulting d.o.o. – zadužuje se službenik Šimunić Antun, referent za graditeljstvo da početkom 2014. godine prema pristigloj ponudi dogovori uređivanje problematike zaštite na radu za sve zaposlenike Grada Mursko Središće.

8.      Osnovna škola Mursko Središće – projekt NAŠ MALI KAJ – zamolba za sponzorstvo provođenja projekta koji će se odvijati 20. studenog 2013.g. u Osnovnoj školi Mursko Središće se odobrava u iznosu od 800,00 kuna, a za provedbu se Osnovna škola upućuje na  dogovor sa Kraljić Marijom, voditeljicom odjela za financije.

9.      Službenik gradske uprave Grada Mursko Središće, Bojan Bračko, referent za informiranje-administrator, upućuje se na polaganje stručnog ispita za zaštitu i obradu arhivskog i registraturnog gradiva djelatnika u pismohranama, koji će se održati dana 20.11.2013. godine u Hrvatskom državnom arhivu u Zagrebu, te će se djelatniku o istom izdati propisano rješenje.

10.  Utvrđuje se da će svi dužnici komunalne naknade i ostalih obveza prema Gradu Mursko Središće biti kontaktirani od strane gradskih službenika prije pokretanja ovršnog postupka te pozvani na razgovor o istome u svezi mogućeg plaćanja na rate. Svima koji se neće odazvati pozivu te dogovoriti plaćanje u ratama biti će poslana rješenja o ovrsi dugovanja.

11.  Obavještavaju se građani da se radno vrijeme djelatnika Gradske uprave mijenja, te će od 01.12.2013. godine gradska uprava raditi: ponedjeljkom od 07,00 – 16,00 sati., utorkom, srijedom i četvrtkom od 07,00 – 15,00 sati te petkom od 07,00 – 14,00 sati.

12.  Zadužuju se Kraljić Marija – voditeljica odjela za financije, Štefanić Miljenko, pročelnik Ureda Grada i Šimunić Antun – referent za graditeljstvo za izradu očitovanja na nacrt Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti održavanja nerazvrstanih cesta izrađen od strane Državnog ureda za reviziju, Područnog ureda Koprivnica.

13.  Utvrđuje se da je dana 08. studenog 2013.g. u sklopu manifestacije „Martinje u Murskom Središću“ održan humanitarni koncert za Melaniju Horvat – prilikom kojeg je prikupljeno 2.500,00 kuna za bolesnu Melaniju Horvat koja boluje od teške prirođene malformacije kukova i zdjelice, te će navedeni novčani iznos biti uplaćen na račun Udruge oboljelih od leukemije i limfoma.

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

 

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

Klasa: 021-05/13-01/1183

Ur.broj: 2109/11-1-01/1-13-1                                                                      

Mursko Središće, 11.11.2013.                                                                     

GRADONAČELNIK:

 

 

Dražen Srpak