POZIV ZA EDUKACIJU PODUZETNIKA

PROGRAM EDUKACIJA ZA PODUZETNIKE

 

Poštovani poduzetnici!

 

Pozivamo Vas da se prijavite na seminare za poduzetnike koje u veljači, ožujku i travnju organizira Regionalna razvojna agencija Međimurje REDEA d.o.o. uz djelomično sufinanciranje Ministarstva poduzetništva i obrta, u okviru Programa poticanja poduzetništva i obrta ‘Poduzetnički impuls 2013.’.

Seminari će se održati prema sljedećem rasporedu:

Datum

Naziv seminara

Kotizacija

Rok za prijavu

12. i 13. 2. 2014.

Izrada poslovnog plana

280 kn + PDV

10. 2. 2014.

3., 5., 7., 10. i 12. 3. 2014.

Informatička znanja 2

240 kn + PDV

28. 2. 2014.

14. 3. 2014.

Analiza financijskih izvješća

160 kn + PDV

12. 3. 2014.

20. i 21. 3. 2014.

Javna nabava

280 kn + PDV

18. 3. 2014.

8. 4. 2014.

Društvene mreže

160 kn + PDV

4. 4. 2014.

15., 16. i 17. 4. 2014.

Priprema projekata za EU natječaje

360 kn + PDV

11. 4. 2014.

 

 

Prijavnicu i program za seminar Izrada poslovnog plana  pronaći ćete u privitku, a detaljne programe ostalih seminara poslat ćemo naknadno.

Molimo Vas da obratite pažnju na rokove za prijavu za pojedini seminar. Zbog ograničenog broja mjesta, molimo Vas da prije uplate kotizacije pozivom na broj telefona 040/395-580 provjerite ima li mjesta na odabranom seminaru te uplatu izvršite nakon naše potvrde o mogućnosti sudjelovanja. Osoba za kontakt je Izabela Balog.

Prilikom ispunjavanja prijavnice, molimo Vas da označite naziv seminara na koji se prijavljujete i zajedno s potvrdom o uplati pošaljete na:  [email protected] . Upute o uplati nalaze se na samoj prijavnici.

 

Veselimo se susretu s Vama!

 

Regionalna razvojna agencija Međimurje REDEA d.o.o.

Bana Josipa Jelačića 22

HR – 40 000 Čakovec

T. +385 40 395 535

F. +385 40 395 142

M. +385 99 216 9265

www.redea.hr

www.facebook.com/RegionalnaRazvojnaAgencijaMedjimurje

                                                                                                                      

Program seminara IZRADA POSLOVNOG PLANA

 

Poslovno planiranje obuhvaća planiranje posla izradom strategiji podređenih planova, kojima iznosi korake u ostvarivanju kratkoročnih i srednjoročnih ciljeva samog posla ili poduzeća. Temeljni instrument poslovnog planiranja je poslovni plan, dokument kojim se opisuju ciljevi nekog poslovnog poduhvata i način na koji će se ti ciljevi ostvariti. Označava pojam operativnog, godišnjeg plana u poduzeću, osnovni je dokument započinjanja poslovanja, odobravanja kredita i drugih oblika financiranja, osnivanja poduzeća kćeri ili strategijskih poslovnih cjelina te ostalih oblika značajnijih organizacijskih promjena. U konačnici, radi se o dokumentu koji se sastoji od teksta koji opisuje sve aspekte poslovanja (nabava, proizvodnja, financije, marketing, prodaja, menadžment itd.) i proračuna kojima se potkrjepljuju i opravdavaju zadani ciljevi poduhvata.

Svrha seminara je upoznati polaznike s poimanjima poslovnog planiranja, objasniti proces izrade poslovnog plana (na temelju HBOR-ove metodologije), prikazati metode i modele korištene u pojedinom koraku plana te na konkretnom primjeru na računalima polaznike obučiti u izračunu temeljnih financijskih kategorija poslovnog plana.

 

Seminar će se održati u informatičkoj učionici  Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje TicM,     12. i 13. veljače 2014. godine u vremenu od 9 do 16 sati.

 

1.    dan

1.    Poslovno planiranje

a.    Uvod u poslovno planiranje

b.    Razine poslovnog upravljanja

c.    Razine poslovnog planiranja

2 sata

2.    Poslovni plan kao opis poduzetničkog poduhvata

·      Razlika između poslovnog plana, investicijske studije i studije izvodljivosti

·      Sadržaj poslovnog plana – Što sve sadrži poslovni plan?

1.    Podaci o poduzetniku

a.    O osobi poduzetnika

b.    Procjena poduzetničke sposobnosti

2.    Polazište

a.    Nastanak poduzetničke ideje

b.    Razlozi osnivanja posla/poduzeća/projekta

3.    Predmet poslovanja (proizvodi ili usluge)

 

4.    Tržišna opravdanost poduhvata

a.    Tržište nabave

b.    Tržište prodaje

 

5.    Tehnološko-tehnički elementi poduhvata

a.    Opis tehnologije

b.    Struktura troškova

c.    Struktura i broj zaposlenih

6.    Lokacija

7.    Zaštita okoliša

 

5    

4 sata

 

sata

2.    dan

8.    Financijski elementi poduhvata (vježbe na računalima)

a.    Investicije u osnovna sredstva

b.    Proračun amortizacije

c.    Kalkulacija cijena

d.   Troškovi poslovanja

e.    Investicije u obrtna sredstva

f.    Izvori financiranja

g.    Račun dobiti i gubitka

h.    Novčani tok

i.     Pokazatelji učinkovitosti

4,5 sati

3.    Pokazni primjer cjelokupnog poslovnog plana

1,5 sati

 

Svaki dan seminara uključuje 2 kraće pauze od 15 minuta i 1 pauzu za osvježenje od 30 min.

 

 

Predavači

Đurđica Fučkan sveučilišna je profesorica. Autorica je više desetaka stručnih i znanstvenih radova iz područja planiranja poslovne dinamike, strategijskog planiranja, održivog razvoja i sociologije religije. Članica je nekoliko međunarodnih nevladinih organizacija. Aktivno se služi engleskim, njemačkim i ruskim jezikom.

 

Andrija Sabol diplomirao je iz područja strategijskog planiranja, pohađa doktorski studij iz područja poslovne ekonomije. Područje rada i interesa obuhvaća poslovno i strategijsko planiranje, održivi razvoj i poslovnu analizu. Aktivno se služi engleskim i njemačkim jezikom.

 

 

Filip Šverer diplomirao je iz područja financija, pohađa doktorski studij iz područja poslovne ekonomije. Do 2012. godine bio je suvlasnik i direktor poduzeća koje se bavilo bonitetnim i poslovnim informacijama te financijskom analitikom. Interesi su unutar polja poslovne, financijske i strategijske analize. Aktivno se služi engleskim jezikom u govoru i pismu.

 

Prijavnica za seminar

Naziv seminara:             

 

Izrada poslovnog plana

12. i 13. 2. 2014.

 

Informatička znanja 2

3., 5., 7.,10. i 12. 3. 2014.

 

Analiza financijskih izvješća

14. 3. 2014.

 

Javna nabava

18. 3.  2014.

 

Društvene mreže

8. 4. 2014.

 

Priprema projekata za EU natječaje

15., 16 i 17. 4. 2014.

Označite seminar na koji se prijavljujete slovom x

Mjesto održavanja:

Tehnološko inovacijski centar Međimurje, Čakovec, Bana Josipa Jelačića 22B

 

Podaci o polazniku:

 

 

Ime i prezime                                                       Funkcija u poduzeću


 

 

Zanimanje                                                             Zvanje


Kontakti             

 

 

(Telefon)                                                                              (Fax)

E-mail  

 

 

Podaci o poduzeću / uplatitelju:

 

Naziv poduzeća                                                                                             Djelatnost

 

 

Adresa

 

(Ulica, mjesto i poštanski broj)

OIB                                                                                                      MB/JMBG

 

 

 

Kako ste saznali za seminar? (označite svoj odgovor slovom x)

 

 

putem mailing liste REDEA-e

 

putem web stranica

 

drugim putem, kojim?