ODRŽAVA SE I UREĐUJE ODVODNI KANAL U GORNJEM KRAJU

Djelatnici Međimurskih voda danas su posjetili Mursko Središće te su u Gornjem kraju s dva traktora izvršili košnju odvodnog kanala. Evo što o tim radnjama govori zakon :

Pravilo

Građevine oborinske (atmosferske) odvodnje u naseljenim mjestima (urbana oborinska odvodnja) grade i održavaju jedinice lokalne samouprave.

Dopuna

Isto se pravilo primjenjuje i na vodotoke i sušna korita koji prolaze kroz građevinska područja gradova i općina, natkriveni su i služe ujedno i namjenama oborinske odvodnje. Riječ je uglavnom o vodotocima i kanalima za koje je lokalnim prostornim planovima predviđena i provedena urbanizacija.

Iznimke

Pravilo ima tri iznimke:

Građevine oborinske odvodnje iz stambenih zgrada poslovnih i drugih prostora – održavaju i grade vlasnici zgrada i prostora. Radi se o oborinskoj odvodnji koja se s privatnih parcela priključuje na urbanu oborinsku odvodnju, odvodnju prometnica ili vodotok.

Kanale oborinske odvodnje s prometnica – održavaju osobe koje su posebnim propisima određene za gospodarenje prometnicom (osobe koje upravljaju cestama, željeznicama, lukama i zračnim lukama) cestarski, željeznički službe, lučke službe ili službe zračnih luka – ako su ti kanali izgrađeni na cestovnom zemljištu ili željezničkom zemljištu, luka i lučkih područja, zračnih luka i zrakoplovne infrastrukture.

Građevine za zaštitu od erozija i bujica u naseljenim mjestima koje su izgradile Hrvatske vode ili njihovi pravni prednici grade i održavaju Hrvatske vode. Ovo su obično bujični kanali u mjestima Dalmacije i Primorja koji se i inače u katastru i zemljišnim knjigama na upravljanju Hrvatskih voda. No na uzurpiranim bujičnim građevinama (bespravna gradnja na kanalima i tokovima) mjere obrane od bujica se ne provode zbog objektivne nemogućnosti.

Pogrešne interpretacije

U javnosti je bilo dosta pogrešnih interpretacija da je tek Zakon o vodama iz 2009. godine prenio urbanu oborinsku odvodnju u nadležnost gradova i općina. To nije točno. Naime urbana oborinska odvodnja je najmanje 100 godina u nadležnosti jedinica lokalne samouprave, a tako je i od osnutka neovisne Republike Hrvatske. Prvi Zakon o komunalnom gospodarstvu u neovisnoj Hrvatskoj iz 1995. je odredio odvodnju atmosferskih voda – komunalnom djelatnošću (čl. 3. st.3.) i odredio komunalnu naknadu kao izvor prihoda za financiranje njezine gradnje i održavanja (čl. 19.st.1.toč. 1.). Zakon o financiranju vodnog gospodarstva iz 2009. odredio je i da se 8% naplaćenog vodnog doprinosa koristi za potrebe gradnje i rekonstrukcije građevina urbane odvodnje.

Ne postoji nikakva zakonska (ni izvanzakonska) obveza Hrvatskih voda da jedinicama lokalne samouprave dostavljaju popise kanala urbane oborinske odvodnje kako bi one znale koje kanale trebaju održavati.

(rt, foto Anđelko Jurak)

11241133_761971463900687_1420051825_o