Obavijest o početku postupka za priključenje na javni sustav odvodnje naselja Štrukovec, II etapa -1 faza aglomeracije Mursko Središće, 1. dio

 
 

Poštovani građani naselja Štrukovec!

Obavještavamo Vas da će Međimurske vode d.o.o. Čakovec kao nositelj izgradnje sustava odvodnje naselja Štrukovec, II etapa -1.faza aglomeracije Mursko Središće, 1. dio i kao isporučitelj vodnih usluga za područje naselja Grada Mursko Središće, započeti postupak za priključenje objekata na javni sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u dijelu Vašeg naselja, u skladu s Odlukom o priključenju na komunalne vodne građevine Grada Mursko Središće.

Od srijede 21.02.2024. godine u Vašem naselju predstavnici Međimurskih voda d.o.o. obilaskom  domaćinstva i uz Vašu suradnju prikupljat će potrebne podatke i vršiti izradu skice budućeg priključka za vaš objekat, a za potrebe sklapanja ugovora o priključenju na sustav javne odvodnje i korištenju usluga javne odvodnje i pročišćavanja.

Predmet obilaska su domaćinstva čije se nekretnine nalaze uz državnu cestu i u odvojku uz kanal Brodec (k.b. od 45 do 52)

Kada sa predstavnikom Međimurskih voda dogovorite položaj budućeg priključka na javni sustav odvodnje i dostavite potrebne podatke kopiju katastarskog plana i kopiju građevinske dozvole (ili izvatka iz gruntovnice) za nekretninu, a za određene korisnike gdje postoje usklađeni podaci iz katastra i gruntovnice, Međimurske vode d.o.o. su već pribavile potrebnu dokumentaciju), pozivamo Vas na sklapanje ugovora o priključenju na javnu odvodnju,

dana 14.03.2024. (četvrtak) u prostorijama društvenog doma Štrukovec, u razdoblju od 12,00-18,00 sati.

Za sklapanje ugovora potrebna je osobna iskaznica i OIB vlasnika nekretnine odnosno budućeg korisnika javne kanalizacije.

Privitak: grafički prikaz dijela područja naselja Štrukovec koje je predmet obilaska i izrade skica budućeg priključka

S poštovanjem,

 Vaše MEĐIMURSKE VODE d.o.o. Čakovec