NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA UNUTAR OBUHVATA DETALJNOG PLANA UREĐENJA GOSPODARSKE ZONE „BREZJE“

            Temeljem članka 45. Statuta Grada Mursko Središće ( “Službeni glasnik Međimurske županije” br. 09/09 i 5/13 ), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine  br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11), Odluke Gradskog vijeća o prodaji nekretnina unutar obuhvata Detaljnog plana uređenja Gospodarske zone “Brezje” (KLASA: 021-05/14-01/299),Gradonačelnik  GradaMurskoSredišćeraspisuje

 

 

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA UNUTAR

OBUHVATA DETALJNOG PLANA UREĐENJA

GOSPODARSKE ZONE „BREZJE“

 

(I)

     Dana 16. travnja 2014. godine s početkom u 10:00 sati u gradskoj vijećnici Grada Mursko Središće na adresi Trg bana Josipa Jelačića 10 provest će se javno nadmetanje za prodaju građevinskog zemljišta oznaka 7,8,9,10,11,12 i 13 unutar obuhvata Detaljnog plana uređenja Gospodarske zone „Brezje“ („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 27/10).

 

(II)

     Početna cijena parcela oznaka od 7-13 iznosi 5,00 EUR-a / m2, a kupoprodajna cijena se isplaćuje sukladno točki (V) natječaja prema postignutoj cijeni na javnom nadmetanju u protuvrijednosti u kunama.

 

Oznaka građevne čestice                               Površina (m2)              Početna cijena (EUR)

 

7 – k.č.692/6                                                  7.577                           37.885,00

8 – k.č.692/7                                                  5.737                           28.685,00

9 – k.č.692/8 i 5791/5 kao cjelina                    5.444                           27.220,00

10 – k.č.5791/6                                              5.333                           26.665,00

11 – k.č.5791/8                                              8.117                           40.585,00

12 – k.č.5791/9                                              8.039                          40.195,00

13 – 5791/12 i 5791/3 kao cjelina                    7.970                          39.850,00

 

(III)

     Prijepočetkanadmetanja, svakisudioniktrebana žiroračunGradaMurskoSredišćepoložitijamčevinuuiznosuod 25% utvrđenecijenezasvakupojedinačnuparceluzakojusenatječe.

 

(IV)         

     Navedenu jamčevinu za pravo nadmetanja za nekretninu potrebno je uplatiti najkasnije pet dana prije održavanja javnog nadmetanja na žiro račun Grada Mursko Središće broj: IBAN HR8223400091827600003, poziv na broj HR68-7757-OIB. Prije početka javnog nadmetanja iznos jamčevine mora biti proknjižen na račun Grada Mursko Središće.

 

(V)

      S ponuditeljem koji na javnom nadmetanju ponudi najvišu kupoprodajnu cijenu Grad Mursko Središće će u roku od 3 dana od završetka nadmetanja sklopiti ugovor o kupoprodaji nekretnine s obvezom kupca da isplati kupoprodajnu cijenu najduže u dvanaest jednakih mjesečnih rata počevši od dana sklapanja ugovora. Jamčevina se uračunava u iznos kupoprodajne cijene. U slučaju naknadnog odustajanja od kupnje nakon provedenog javnog nadmetanja i odbijanja sklapanja ugovora u roku iz ovog natječaja, najpovoljnijem ponuditelju za kupnju nekretnine iz točke (I) jamčevina se ne vraća. Nakon isplate kupoprodajne cijene u cijelosti Grad Mursko Središće dozvoljava kupcu provedbu uknjižbe prava vlasništva nad kupljenom nekretninom.

             

(VI)

     Sudioniciunadmetanjudužnisuunaznačenovrijemedoćisosobnomiskaznicomiliovjerenompunomoćiipotvrdomouplatijamčevine.

 

(VII)

     Ukoliko se nekretnine iz ovog natječaja ne prodaju na prvom javnom nadmetanju, javno nadmetanje će se ponoviti svake prve srijede u mjesecu u 10:00 sati u gradskoj vijećnici Grada Mursko Središće na adresi Trg bana Josipa Jelačića 10 do prodaje svih građevinskih zemljišta.   

 

 

 

OPĆI UVJETI PRODAJE

          Uvjeti prodaje definirani su Odlukom o prodaji nekretnina unutar obuhvata Deteljnog plana uređenja Gospodarske zone “Brezje” (KLASA:021-05/14-01/299), a zainteresirane stranke mogu Odluku podići u gradskoj upravi Grada Mursko Središće, radnim danom od 07,00 do 15,00 sati.

          Sudionicima koji u nadmetanju neće uspjeti jamčevina se vraća, a najpovoljnijem ponuditelju ista ulazi u kupoprodajnu cijenu.

          U slučaju naknadnog odustajanja od kupnje ili neprihvaćanja uvjeta o prodaji tj. odbijanja potpisivanja ugovora, najpovoljnijem ponuditelju jamčevina se ne vraća.

          Sve ostale informacije mogu se dobiti u gradskoj upravi Grada Mursko Središće radnim danom od 07,00 do 15,00 sati.

 

Račun za objavu natječaja ispostavite na adresu: Grad Mursko Središće, Trg bana Josipa Jelačića 10, 40315 Mursko Središće.

 

 

      S poštovanjem

 

 

       GRADONAČELNIK:

 

  Dražen Srpak