NATJEČAJ ZA PRODAJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U ISTARSKOM NASELJU

            Temeljem članka 45. Statuta Grada Mursko Središće ( “Službeni glasnik Međimurske županije” br. 09/09 ), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine  br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11), Odluke Gradskog vijeća o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Mursko Središće (KLASA:021-05/10-01/1015, URBROJ: 2109/11-1-01/1-10-1) i Izmjene odluke Gradskog vijeća o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Mursko Središće (Klasa: 021-05/11-01/378, Ur.broj: 2109/11-1-01/1-11-1, Klasa:021-05/11-01/563, Ur.broj: 2109/11-1-01/1-11-1 i Klasa:021-05/11-01/1083, Ur.broj: 2109/11-1-01/1-12-1),Gradonačelnik  GradaMurskoSredišćeraspisuje

 

 

NATJEČAJ ZA PRODAJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

U K.O. MURSKO SREDIŠĆE

 

 

(I)

Dana 16. travnja 2014. godine s početkom u 12:00 sati u gradskoj vijećnici Grada Mursko Središće na adresi Trg bana Josipa Jelačića 10 provest će se javno nadmetanje za prodaju u vlasništvo građevinske parcele na području Istarskog naselja u Murskom Središću, i to:

 

kat.čest.br.1609/7 pašnjak od 2322 m2 upisana u z.k.ul.br.2909 k.o. Mursko Središće

 

Namjena građevinske čestice : mješovita namjena, pretežito višestambena – M1

Koeficijent izgrađenosti građevinske čestice : 0,30

Koeficijent iskoristivosti građevinske čestice : 1,20

Maksimalno dozvoljen broj etaža građevine : PODRUM + PRIZEMLJE + KAT + UREĐENO POTKROVLJE

 

(II)

            Početnavisinacijenegrađevinskogzemljištaiznosi30,00 EURa/m2, akupoprodajnacijenaseisplaćujepremapostignutojcijeninajavnomnadmetanjuuprotuvrijednostiukunamanadansklapanjaugovoraokupoprodaji.

 

 

 

(III)

            Prije početka nadmetanja, svaki sudionik treba na žiro račun Grada Mursko Središće položiti jamčevinu u iznosu od 30.000,00 kuna.

          Navedenu jamčevinu za pravo nadmetanja za nekretninu potrebno je uplatiti najkasnije pet dana prije održavanja javnog nadmetanja na žiro račun Grada Mursko Središće broj: IBAN HR8223400091827600003, poziv na broj HR68-7757-OIB. Prije početka javnog nadmetanja iznos jamčevine mora biti proknjižen na račun Grada Mursko Središće.

 

(IV)

          Dozvoljava se isplata kupoprodajne cijene u najviše dvanaest jednakih obročnih otplata uz obvezu najpovoljnijeg ponuditelja da Gradu Mursko Središće preda zadužnicu kao instrument osiguranja za isplatu cjelokupne kupoprodajne cijene. Jamčevina se uračunava u iznos kupoprodajne cijene.

          U slučaju naknadnog odustajanja od kupnje nakon provedenog javnog nadmetanja, najpovoljnijem ponuditelju za kupnju nekretnine iz točke (I) ove odluke jamčevina se ne vraća.   

          Utvrđuje se obveze najpovoljnijeg ponuditelja da u roku od 2 godine od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji  počne sa izgradnjom objekta.

Sudioniciunadmetanjudužnisuunaznačenovrijemedoćisosobnomiskaznicomiliovjerenompunomoćiipotvrdomouplatijamčevine.

            Ukoliko se nekretnina iz ovog natječaja ne proda na prvom javnom nadmetanju, javno nadmetanje će se ponoviti svake prve srijede u mjesecu u 12:00 sati u gradskoj vijećnici Grada Mursko Središće na adresi Trg bana Josipa Jelačića 10 do prodaje građevinskog zemljišta.  

 

 

OPĆI UVJETI PRODAJE

          Uvjeti prodaje definirani su Odlukom o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Mursko Središće (KLASA:021-05/10-01/1015, URBROJ: 2109/11-1-01/1-10-1) i Izmjenama odluke Gradskog vijeća o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Mursko Središće (Klasa: 021-05/11-01/378, Ur.broj: 2109/11-1-01/1-11-1, Klasa:021-05/11-01/563, Ur.broj: 2109/11-1-01/1-11-1 i Klasa:021-05/11-01/1083, Ur.broj: 2109/11-1-01/1-12-1) a zainteresirane stranke mogu Odluke podići u gradskoj upravi Grada Mursko Središće, radnim danom od 07,00 do 15,00 sati.

          Sudionicima koji u nadmetanju neće uspjeti jamčevina se vraća, a najpovoljnijem ponuditelju ista ulazi u kupoprodajnu cijenu.

          U slučaju naknadnog odustajanja od kupnje ili neprihvaćanja uvjeta o prodaji tj. odbijanja potpisivanja ugovora, najpovoljnijem ponuditelju jamčevina se ne vraća.

          Sve ostale informacije mogu se dobiti u gradskoj upravi Grada Mursko Središće radnim danom od 07,00 do 15,00 sati.

 

Račun za objavu natječaja ispostavite na adresu: Grad Mursko Središće, Trg bana Josipa Jelačića 10, 40315 Mursko Središće.

 

                                           S poštovanjem, Gradonačelnik Dražen Srpak